شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860555136


شماره ثبت:
3395
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1376/2/28
آدرس:
كرمان خ حافظ كوچه شماره يازده 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اصغر عارفی 1242814
سعیدرضا عاصمی زواره 1242814
سید محمدصدر هاشمی نژاد 1242814
حسین رحمتی 1242814
مسعود صفاخواه 1242814
حسین ابوطالبی 13110633
فرامرز رساپور 13110633
سیدضیاء الدین صدرهاشمی نژاد 13368045
آقای حسن پورفرج قاجاری 13368045
آقای سید مهدی طیب زاده 13368045
اسفندیار برومند 13744973
آقای علی اژدر 13744973

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 610970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای مسعود صفا خواه با کد ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ بسمت مدیرعامل و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی ۵۸۳۹۷۶۲۰۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی با کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) و آقای حسین رحمتی با کد ملی ۰۶۵۲۳۱۴۳۹۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی نوین (سهامی خاص) و آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۶۷۰۶۳ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1226028
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۷/۹۲: ۱ قرائت و گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه منتهی به ۳۱/۳/۹۲ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۴ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهام عام) و سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۲۰۷۳۵ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۶/۸/۹۲: ۱ آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره سید مهدی طبیب زاده با کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بنمایندگی از سازمان عمران کرمان بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی با کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین رحمتی با کد ملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت عضو هیئت مدیره و سعید رضا عاصمی زواره با کد ملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره مسعود صفا خواه با کد ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی اوراق عادی باامضا ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۴۷۲۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعیین سمت اعضای هیئت مدیره: آقای سید محمد صدرهاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی طیب زاده به نمایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسن پور فرج قاجاری به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرامرز رساپور به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود صفاخواه خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۵۱۱۲۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703215
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۴ انتخاب گردیدند. و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شد. ج معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانونی تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت. د روزنامه‌های دنیای اقتصاد و کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۸۶۴۴۵۲۷۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632153
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۷/۸۹ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹ ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام حسابداران رسمی و آقای رضا معظمی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی اطلاعات و دنیای اقتصادی و کرمان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای مسعود صفا خواه با کد ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ بسمت مدیرعامل و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی ۵۸۳۹۷۶۲۰۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی با کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) و آقای حسین رحمتی با کد ملی ۰۶۵۲۳۱۴۳۹۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی نوین (سهامی خاص) و آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881092
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۹۰ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۳/۱۳۹۰ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وکرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام سازمان عمران کرمان سهامی خاص به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228757
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۳۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸: ۱ آقایان سیدمحمد صدر هاشمی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی طبیب زاده بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس صمیمی بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) و سعیدرضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) و حسین رحمتی بنمایندگی از سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی و آرش رضائی بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن باامضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۰ ۱ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقایان حمید جلال دوست آستانه به سمت مدیرعامل و سیدمحمد صدر هاشمی نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و دکتر اصغر عارفی به نمایندگی شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی طیب زاده به نمایندگی شرکت سازمان عمران کرمان وحسین رحمتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین و سعید رضا عاصمی زواره به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و به مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل ودر غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵: ۱ قرائت گزار ش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۵ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه «فراگیر» (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۰۸۱۵۵۹۷۸۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵: - با توجه به مفاد نامه شماره ۲۹۵/ن/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) آقای حسین ابوطالبی به جای آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید. - هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره را بشرح زیر برای مدت باقیمانده تعیین نمود. - آقای سیدضیاالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای مسعود صفاخواه با کدملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۸۱۵۱۲۷۵۴۹۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ ۱ - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده - آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای علی اژدر با کدملی ۳۹۷۸۷۸۹۴۴۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۱۱۴۲۴۵۴۵۱۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688555
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ الف - اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ - شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ - شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ - شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ - شرکت افق تجارت عقیق پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۹۷۸۰بعنوان اعضاء اصلی و شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۵۲ - شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰بعنوان اعضاء علی البدل ب - موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه «فراگیر» (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج - ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. د– روزنامه‌های دنیای اقتصاد و کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۰۶۸۰۳۶۸۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای اسفندیار برومند با کدملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ سازمان عمران کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ شرکت افق تجارت عقیق پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۹۷۸۰ به عنوان عضوهیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین ابوطالبی با کدملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای فرامرز رساپور با کدملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ آقای علی اژدر با کدملی ۳۹۷۸۷۸۹۴۴۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ج حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش۹۶۰۹۱۴۲۶۳۷۹۵۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد و یکصد میلیون ریال به مبلغ ششصد میلیارد و سیصد میلیون ریال منقسم به ششصد میلیون و سیصدهزارسهم یکهزار ریالی با نام عادی از محل سود انباشته افزایش یافت و در نتیجه ماده ۷ اساسنامه اصلاح شد. ش۹۶۰۹۱۴۶۹۵۷۰۳۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294334
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ الف ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد (صورتهای مالی) منتهی به ۳۱/۳/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه «فراگیر» (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج روزنامه‌های اطلاعات و کرمان امروز و اقتصاد کرمان به عنوان روزنامه کثیر الانتشارانتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۰۹۷۶۶۹۳۱۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۴۰۸۴۷/۱۲۲ ۱۲/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار: در جهت مطابقت اساسنامه شرکت با اساسنامه شرکتهای مادر (هلدینگ) سهامی عام نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح و ماده جدید تحت شماره ۵۸ به شرح زیر به اساسنامه افزوده گردید در نتیجه شماره ماده‌های ۵۸ تا ۶۵ به شماره ماده‌های ۵۹ تا ۶۶ تغییر یافت. اصلاح ماده ۴۲: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه‌ی قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. اضافه نمودن ماده ۵۸: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال میتوان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور میگردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. در نتیجه اساسنامه جدید شرکت، مشتمل بر۶۶ ماده و ۲۴ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ش۹۷۰۹۰۶۴۸۹۶۹۴۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه