سنگ آهن گهر زمین

شرکت سنگ آهن گهر زمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860541940
سيرجان كيلومتر 55 جاده شيراز 7814474317
14
افراد
19
آگهی‌ها
1735
شماره ثبت
1383/11/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1035610
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت۱۷۳۵ شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت فوق الذکر آقای مصطفی پرتوافکنان نماینده جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره جایگزین آقای کریم قاری زاده گردید. ش۱۶۳۶۸۶۳ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119020
آگهی تصمیمات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ عملکرد شرکت و صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه ش ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۴ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. ۵ برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ شرکت آقایان علیرضا حیدرآبادی پور نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کرمی شاهرخی نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ناصر سبحانی گاوگانی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر و مصطفی پرتوافکنان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سید عبدالحمید ثمره هاشمی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی پاینده نجف آبادی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته اوراق بهاءدار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۷۶۳۱۱ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406623
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۲ و مستند به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت فوق الذکر: سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار و سیصد و چهل میلیارد ریال بمبلغ چهار هزار و یکصد و هفتاد میلیون ریال از محل پرداخت نقدی برابر گواهی بانکی شماره ۹۲۹۱۱/۱۰/۹۲ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار افزایش یافت. لذا ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰/۴ ریال نقدی منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰/۴ سهم یک هزار ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما تامین گردیده است و شرکت سهام بی نام و ممتاز ندارد. ش۱۸۰۵۳۵۶ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406625
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ و ۴/۱۲/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ آقای سیدعلی موسوی بجنوردی ش ملی ۴۷۱۰۱۴۸۸۸۰ نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره گردید. ۲ آقای محمد جلال مآب ش ملی ۲۹۹۱۳۹۹۵۵۴ نماینده جدید شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بسمت رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای علیرضا حیدرآبادی پور برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۲۰/۳/۹۴) گردید. ۳ آقای علی اکبر پوریانی ش ملی ۳۶۲۰۹۰۵۲۰۷ از خارج شرکت بسمت مدیرعامل انتخاب شد و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور از قبیل چک سفته و اوراق بهاء دار و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ هیئت مدیره بمنظور تسهیل در اجرای کارهای شرکت قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه) شامل بندهای ۱ ۳ ۴ (براساس آئین نامه‌های مصوب) ۵ ۶ (براساس اساسنامه) ۷۸۹ (براساس آئین نامه معاملات) ۱۱۱۲۱۳ (باستثناء ترهین) ۱۷ (باستثناء حق صلح و سازش) ۱۸۱۹۲۰ و ۲۲ مجموعا ۱۶ بند را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۸۰۵۳۵۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659919
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۹۳ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدیران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت معرفی شد. ۴ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. ۵ ماده ۵۱ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز میشود و در ۳۰ آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. ش۱۸۸۲۳۳۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034796
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت۱۷۳۵ شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت فوق الذکر آقای سیدعبدالحمید هاشمی ش ملی ۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سیدمحمد موسوی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۲۹/۳/۹۰) انتخاب شد. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614094
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۸۹ و ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت فوق الذکر: ۱ مجمع اجازه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال را به هیئت مدیره واگذار نمود و در محله اول سرمایه شرکت به میزان ۹۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت لذا ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال نقدی منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ سهم یکهزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بینام و ممتاز ندارد. ۲ هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه) شامل بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و (۹ براساس آئین نامه معاملات) و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و (۱۷ باستثناء حق صلح و سازش) و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ مجموعا ۱۶ بند را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10647844
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۳۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۲۷/۷/۹۰ شرکت فوق الذکر آقای علیرضا حیدرآبادی پور به شماره ملی۲۹۹۱۴۳۲۸۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کرمی شاهرخی بشماره ملی۳۰۵۱۱۰۵۲۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ناصر سبحانی به شماره ملی۱۳۷۹۸۳۴۶۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر و آقای کریم قاری زاده بشماره ملی۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و آقای سید محمد موسوی بشماره ملی۴۳۲۲۱۸۹۲۹۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای علی پاینده نجف آبادی بشماره ملی۰۰۴۷۳۳۸۰۹۱ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال از تاریخ۲۹/۳/۹۰ انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862099
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۲۲/۹/۸۹ شرکت فوق الذکر آقای علی پاینده نجف آبادی شماره ملی ۰۰۴۷۳۳۸۰۹۱ و کدپستی ۱۹۳۲۷۷۴۱۵۴ بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره (۲/۴/۹۰) انتخاب گردید. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981226
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت۱۷۳۵ شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه۲۹/۳/۹۰ و ۲۲/۳/۹۰ و ۲۸/۳/۹۰ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاده شده ایجاد گردیده: ۱ نقل و انتقال ۶۷۵۰۰۰۱۰ سهم از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد. ۲ صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی شماره ملی۱۸۱۶۶۹۹۸۵۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۶ اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت سنگ آهن گل گهر شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹. شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷. شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094731
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۲۳/۱۲/۸۹ شرکت فوق الذکر آدرس تهران بلوار آفریقا بلوار آرش غربی شماره۱۲ طبقه۴ کدپستی۱۹۱۷۷۴۴۵۳۱ که قبلا اعلام و ثبت شده بعنوان دفتر شعبه شرکت میباشد. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829879
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴: با عنایت به اختیار تفویضی بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۳۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی بانام از محل آورده نقدی طی گواهی شماره ۱۰۱۴مورخ۱۵/۱۰/۹۴بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار تهران و مطالبات سهامداران در مهر ماه ۹۴ افزایش یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش۹۵۰۳۱۲۲۲۵۷۴۲۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13067874
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵: آقای آرش حبیبی به شماره ملی ۴۲۶۸۹۱۴۴۰۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره به مدت باقیمانده تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۹۶۸۱۶۲۵۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188879
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵: - صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن را برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار داد. - مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۳۴۳۱۲۸۳۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506488
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵: آقای سعید رحیمی پور انارکی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۵۱۴۱۱ به عنوان نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهربه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ برای عضویت در هیئت مدیره به مدت باقیمانده هیئت مدیره معرفی گردید. آقای علی اکبر پوریانی به شماره ملی ۳۶۲۰۹۰۵۲۰۷ به عنوان نماینده شرکت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰برای عضویت در هیئت مدیره به مدت باقیمانده معرفی گردید. ش۹۶۰۴۱۹۳۴۷۱۲۷۵۶۶اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506492
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵: ۱ آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل گهربه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ برای مدت باقی مانده معرفی گردید. بدینوسیله ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده تصدی به شرح ذیل انتخاب و تعیین گردند: آقای ناصر تقی زاده با کدملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای آرش حبیبی با کدملی ۴۲۶۸۹۱۴۴۰۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اکبر پوریانی با کدملی ۳۶۲۰۹۰۵۲۰۷ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سیدعلی موسوی بجنوردی با کدملی ۴۷۱۰۱۴۸۸۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای ناصر سبحانی با کدملی ۱۳۷۹۸۳۴۶۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ هیئت مدیره به منظور تسهیل در اجرای کارهای شرکت قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه) شامل بندهای ۱، ۳، ۴ (بر اساس آیین نامه‌های مصوب) ۵، ۶ (بر اساس اساسنامه) ۷، ۸، ۹ (بر اساس آئین نامه معاملات) ۱۱، ۱۲، ۱۳ (به استثناء ترهین) ۱۷ (به استثناء حق صلح و سازش) ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ مجموعا ۱۶ بند را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۴۱۹۷۵۲۲۱۸۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754943
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶: صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند. اعضاء حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند. الف) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ب) شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ج) شرکت سرمایه گذاری غدیر د) شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و) شرکت مدیریت توسعه گوهران امید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۱۶۰۹۴۳۶۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881028
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶: بنا به اختیار تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۵، سرمایه شرکت از مبلغ ۸۳۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۳۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق افزایش تعداد سهام از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۲۹۲۱۶۵۵۰۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295813
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ و منضم به نامه شماره ۴۰۷۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۰۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به تصویب رسید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده است. دو ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تایید حسابدار رسمی قرار گرفت. (در مرجع ثبت شرکتها و مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.) اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد ۱) نام و شماره ثبت شرکت: سنگ آهن گهر زمین به شماره ثبت۱۷۳۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از اکتشافات و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتر، گندله و فولاد از آن. نصب و راه اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت. انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع شرکت. مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی، انعقاد قرارداد‌های پیمانکاری بمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی. مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و وادرات و کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهرستان سیرجان در استان کرمان ات و دفتر ستاد مرکزی آن در تهران می‌باشد. ضمن اینکه شرکت فاقد شعبه می‌باشد. کارخانه: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی:۷۸۱۸۵۵۷۱ دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، شماره ۱۲ کدپستی ۱۹۱۷۷۴۴۳۵۸ ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده:۱۲۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به شماره ثبت۴۰۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به نمایندگی ناصر تقی زادهشماره ملی۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی علی اکبر پوریانی شماره ملی۳۶۲۰۹۰۵۲۰۷ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی آرش حبیبیشماره ملی ۴۲۶۸۹۱۴۴۰۴عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت۸۶۱۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی ناصر سبحانی شماره ملی ۱۳۷۹۸۳۴۶۷۸عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبت۱۱۹۸۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷به نمایندگی سیدعلی موسوی بجنوردی شماره ملی۴۷۱۰۱۴۸۸۸۰عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامداران جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: •اعلامیه خرید سهام •گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام •اصل ورقه سهام •تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود بعد از تصویب مجمع عمومی عادی و مطابق با قانون تجارت قابل تقسیم می‌باشد. وضع اندوخته قانونی سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرارگرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ اشخاص ثالت که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلند مدت و بدهی‌های احتمالی بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده (منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۶) بالغ بر ۱۲۳۷۸۲۵۷ میلیون ریال بوده همچنین بدهی احتمالی شرکت برابر با مبلغ ۱۳۹۰۰۰۶۵ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد ش۹۷۰۸۱۲۶۶۴۸۹۴۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک