شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860513778


شماره ثبت:
357
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1366/7/7
آدرس:
استان كرمان - شهرستان رفسنجان - بخش مركزي - شهر مس سرچشمه-انقلاب اسلامي-بلوار شهداي انقلاب-بلوار ايثار گران-پلاك 0-طبقه همكف- 7731869135

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا سعیدی عزیز کندی 12909484
آقای فریدون رشیدی 12909484
آقای سیف اله شهدادنژادبه 12909484
علی ارجمندی 13335058
منصور سلطانی 14318714
محمد فاطمیان 14318714

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 969080
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ آقای حمید رضا سعیدی عزیز کندی بجای آقای نصرت خوش نیاز پیر کوهی بسمت عضو هیئت مدیره و نیز آقای محمد اسفندیار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۳۰۵۳۳ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611753
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۸/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ و شماره ثبت ۲۵۹۲۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شد ه اند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۶۰۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۵۳۴۰۹۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593370
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۸۸ آقای احمد اژدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ به جای آقای احمد فریدی به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت فوق انتخاب گردید. رئیس ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788087
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای امیر حسین نریمانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب شده‌اند. ۲ روزنامه ایران و روزنامه محلی حدیث کرمان و هفته نامه محلی استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۸۹ انتخاب شده‌اند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ آقایان محمد جواد شیخ بنمایندگی از شرکت آتیه اندیشان مس بسمت رئیس هیئت مدیره، نصرت خوش نیاز پیر کوهی بنمایندگی از شرکت یارانه مس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محرم احمدیان بنمایندگی از شرکت فنی مهندسی کانی مس محمد اسفندیار بنمایندگی از صندوق بازنشستگی مس و فرهاد زمانی بنمایندگی از شرکت خدماتی اطلس مس رفسنجان بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب و همچنین آقای فرهاد زمانی بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شده است. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بعنوان امضاء دوم با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به جای مدیرعامل حق امضاء خواهند داشت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557060
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و اقای امیر حسین نریمانی بسمت بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب گردید. ۳ - روزنامه دنیای اقتصاد، گسترش صنعت و استقامت جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10699335
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۵/۸۸ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آگاه حساب به سمت بازرس اصلی، موسسه حسابرسی بهروزان حساب به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروش پارسا به سمت حسابرس منتقل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ایران و هفته نامه کثیرالانتشار رفسنجان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. رئیس ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ آقای محسن یزدانی راد بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران بجای آقای حسن حاج هاشمی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت فوق انتخاب گردید. رئیس ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909437
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵: سرمایه شرکت را از مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی (مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۴۲۳۱۳۹۲۹۵۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909484
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۴: - آقای منصور سلطانی با کدملی ۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱ بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی مس به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ (عضو حقوقی) به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی ارجمندی با کدملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ بنمایندگی از شرکت آتیه اندیشان مس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ (عضو حقوقی) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای فریدون رشیدی با کدملی ۰۰۴۷۴۴۰۷۴۰ بنمایندگی از شرکت خدماتی اطلس مس به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۸۶۱۶۹ (عضو حقوقی) به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حمیدرضا سعیدی عزیز کندی با کدملی ۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷ بنمایندگی از شرکت بازرگانی یارانه مس به شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۱۱۴۱۸ (عضو حقوقی) به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیف اله شهداد نژاد با کدملی ۳۰۳۰۵۳۴۳۱۶ بنمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ (عضو حقوقی) به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علی ارجمندی با کدملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد واوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و آوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد - اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۴۲۳۹۵۶۵۴۷۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173717
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵. - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ و شماره ثبت ۲۵۹۲۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ و شماره ثبت ۱۰۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۱۷۹۵۹۲۰۲۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197293
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵: با توجه اشتباه صورت گرفته در پذیرش و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۵ وآگهی صادره ۱۳۹۵۳۰۴۱۹۵۸۳۰۰۰۲۶۱ ۲۱/۴/۹۵به جای تقاضای اعلامیه پذیره نویسی سهام از طریق سامانه ثبت شرکتها، لذا مصوب گردیدمفاد آگهی مذکور جهت اصلاح فرایند افزایش سرمایه کان لم یکن ومجوز اعلامیه پذیره نویسی سهام متعاقبا صادر گردد. ش۹۵۰۹۲۹۲۰۰۷۶۰۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335058
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ شعبه داخلی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ و شماره ثبت ۳۵۷ به آدرس تهران شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان یازدهم پلاک ۲۲ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۳۷۴۴۵۱۱ بامدیریت آقای علی ارجمندی با کدملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ تاسیس گردید. ش۹۵۱۲۱۱۸۷۳۹۴۶۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵: - براساس اختیارت تفویضی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۰۷۷ - ۲۴۵۶۲۸ , ۹۵۹ مورخ۱۲/۰۸/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ۸۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۱۶۰۰میلیارد ریال منقسم به ۱۶۰۰میلیون سهم ۱۰۰۰ریالی از محل مطالبات حال شده (مبلغ ۲۹۹۸۶۰۸۷۵۰۰۰ریال)، آورده نقدی (مبلغ ۱۳۹۱۲۵۰۰۰ریال) وسود انباشته (مبلغ ۵۰۰میلیارد ریال) افزایش یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش۹۶۰۷۱۵۱۳۹۵۹۶۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ ۱ - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۳ - موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ و شماره ثبت ۲۵۹۲۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ و شماره ثبت ۱۰۶۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ۴ - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: - موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ - خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ - خدماتی اطلس مس کویر به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۸۶۱۶۹ - سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ - خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶ ش۹۶۰۷۲۳۶۷۴۳۴۹۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713562
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶منضم به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۲۷۵۳۴۰۶۶ , ۹۶۹ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ و بر اساس اختیارات تفویضی در مجمع فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام عادی از محل مطالبات حال شده (مبلغ ۳۹۷۵۷۵۰۲۴۰۰۰ریال) و آورده نقدی (۲۴۲۴۹۷۶۰۰۰ریال) افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۲۴۷۹۰۲۰۴۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶: محل شرکت به استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهر مس سرچشمه انقلاب اسلامی بلوار شهدای انقلاب بلوار ایثار گران پلاک ۰ طبقه همکف با کدپستی: ۷۷۳۱۸۶۹۱۳۵ اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۲۱۶۰۲۵۸۲۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ _ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ ۲_روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳_ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ و شماره ثبت ۱۰۶۴بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و شماره ثبت ۱۰۸۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شد. ش۹۷۰۷۰۸۱۸۵۷۴۲۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244653
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۰۴۵ ۴۰۳۷۵۵ , ۹۷۹ مورخ ۱۵/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به تفویش اختیار حاصل از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۹۷ سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۸۰۰ میلیون سهم بانام عادی به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که مبلغ ۷۷۱۹۷۱۰۴۹۸۸۰ ریال از محل مطالبات حال شده و ۲۸۰۲۸۹۵۰۲۰۰ ریال آن از محل پرداخت نقدی طبق گواهی شماره ۵/۴۵۱۹۵ مورخ ۱۱/۶/۹۷ بانک ملت شعبه مس سرچشمه پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۷۱۲۲۶۷۸۲۲۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318714
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای منصور سلطانی به کد ملی ۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای علی ارجمندی به کد ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای محمد فاطمیان به کد ملی ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ شرکت خدماتی اطلس مس کویر به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۸۶۱۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از طرف آقای فریدون رشیدی به کد ملی ۰۰۴۷۴۴۰۷۴۰ شرکت خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای حمیدرضا سعیدی عزیزکندی به کد ملی ۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷ آقای علی ارجمندی به کد ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ بعنوان مدیرعامل ب کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۰۸۲۷۲۰۷۲۱۵۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه