شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860486094


شماره ثبت:
37
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1354/9/2
آدرس:
پارس اباد 5695161111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عدیل سروری زرگر 13542279
آقای میرجمال الدین پور پیغمبر 13542279
شهریار نگاهی 13542279

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605041
آگهی تغییراتشرکت کشت و صنعت و دامپروری مغانسهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۰ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تاکید بر اصلاحات زیر توسط هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت انتخاب شد مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی مذکور سال ۹۰ توسط شرکت براساس مبلغ قرارداد فی ما بین با هیئت مدیره شرکت موافقت نمود. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۹۰ تعیین شد. ش۰۶۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۳۸۹۲۲ مسئول ثبت شرکتهای پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022849
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مزبور بتاریخ ۰۷/۱۲/۹۱ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: مقرر گردید تا انتصاب مدیرعامل جدید شرکت مطابق ماده ۴۳ و ۴۴ و اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای حسینعلی پاکیزه عضو هیئت مدیره (معاونت اداری، مالی و بازرگانی) و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ش۰۶۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۲۳۴۸۹ مسئول ثبت شرکتهای واحد ثبتی پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120490
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۶/۹۱ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۰ قرائت و صورت‌های مالی مذکور توسط هیئت مدیره تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۱ تعیین شد. ش۰۶۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۹۳۲۷۴ مسئول ثبت شرکت‌های واحد ثبتی پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193002
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۱ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقایان غلامرضا رازقی و عادل عبد ایمانی بعنوان اعضاء غیر موظف و حسینعلی پاکیزه و فضایل بصیری بعنوان اعضاء موظف هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ بر اساس ماده۳) ۳) اساسنامه شرکت آقای حسینعلی پاکیزه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید و بر اساس ماده (۴۴) اساسنامه شرکت کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۶۷۷۴۰۵۶۹۱۱۱۱۱۲۴۷۱۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402781
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ با انتخاب آقای اروجعلی محمدی بعنوان عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال موافقت گردید. ۲ با انتخاب آقایان محمد پویانفر، شهریار نگاهی، رحیم رستمی و علی علیزاده بعنوان اعضای موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال موافقت شد. ۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۲ و باستناد ماده (۳۳) اساسنامه شرکت آقای رحیم رستمی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید و همچنین باستناد بند۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۶۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۲۷۱۲۴۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670091
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپورری مغان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ گزارش هیات مدیره شرکت قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت ضمنا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۹۲ تعیین شد. ش۰۶۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۶۳۲۸۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320995
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۳/۷/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردیده تغییراتی بدین شرح در شرکت فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقایان آزاد فکور علی علیزاده و سعید زربخش از عضویت در هیئت مدیره شرکت خارج و بجای نامبردگان آقایان غلامرضا رازقی و عادل عبدایمانی بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره و آقایان صمد مغانی حسینعلی پاکیزه و فضایل بصیری انزاب بعنوان اعضاء موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ بموجب حکم شماره ۲۷۰۸/۱۳/۳۰۱/۸۹ ۲۰/۹/۸۹ مدیریت شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی دامی و منابع طبیعی آقای صمد مغانی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده است. ۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۹/۸۹ آقای صمد مغانی مدیرعامل شرکت بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید و کلیه اوراق و قرار دادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378475
آگهی تغییرات شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان بشماره ثبت ۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۸۸ تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقای علی علیزاده بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شد. ۲ سایر شرایط طبق ثبت قبلی کماکان بقوت خود باقیست. کفیل ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815983
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۰ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تاکید بر اصلاحات زیر توسط هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت انتخاب شد مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی مذکور سال ۹۰ توسط شرکت براساس مبلغ قرارداد فی ما بین با هیئت مدیره شرکت موافقت نمود. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۹۰ تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10975439
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهام عام) بشماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۹ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تاکید بر اصلاحات توسط هیئت مدیره (حد اکثر ظرف «۳» ماه) تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ شرکت انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۸۹ تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542267
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

به استناد نامه شماره ۲۰۶۹۱ , ۱۲۲ موره ۲۰/۲/۹۶ سازمان بوروس و اوراق بهادار و۳۱۷۰/۲۰ مورخ ۱۹/۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی و ۹۹۷۰ , ۰۲۰ مورخ ۰۱/۵/۹۶ وزیر جهاد کشاورزی و۸۷۳۰۲/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۹۶ مدیر کل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان میرجمال الدین پور پیغمبر (کدملی ۱۵۰۲۱۳۲۱۲۵)، صادق نادری صومعه (کدملی ۱۵۵۰۸۲۷۶۴۲)، محمود علائی زنگیر (کدملی ۱۶۲۰۴۳۷۲۶۰) و شهریار نگاهی (کدملی ۱۶۵۱۸۰۵۳۷۷) رابه عنوان اعضای موظف هیئت مدیره وآقای عدیل سروی زرگر (کدملی ۶۰۱۹۳۶۱۲۰۹) به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمود. ش۹۶۰۵۱۱۷۴۵۵۰۸۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542279
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

به استنادنامه شماره ۲۰۶۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و۳۱۷۰/۲۰ مورخ ۱۹/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی و۹۹۷۰ , ۰۲۰ مورخ ۰۱/۵/۹۶ وزیر جهاد کشاورزی و۸۷۳۰۲/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۹۶ مدیر کل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عدیل سروی زرگر بشماره ملی ۶۰۱۹۳۶۱۲۰۹ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای شهریار نگاهی بشماره ملی ۱۶۵۱۸۰۵۳۷۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای میرجمال الدین پور پیغمبر بشماره ملی ۱۵۰۲۱۳۲۱۲۵ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. به استناد بند ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و قراردادها واسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهدبود. ش۹۶۰۵۱۱۳۱۳۵۲۷۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911277
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴

به استناد نامه شماره ۲۰۶۹۱ , ۱۲۲ مورخ۲۰/۲/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار و۳۱۷۰/۲۰ مورخ۱۹/۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴قرائت وباتوجه به اظهارنظر ((مقبول)) حسابرس مستقل، صورت‌های مالی مذکور، تصویب شد. سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت برای عملکرد سا ل مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آ گهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین شد. ش۹۶۱۲۱۲۷۵۵۵۸۹۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه