شرکت قند نیشابور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860445038


شماره ثبت:
67
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1344/5/31
آدرس:
نيشابور 9331145361

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا فتاحی کسیلی 1034136
حمیدرضا آصفی 1034136
مصطفی داوری دولت آبادی 1034136
آقای حسن سانقه 12741460
آقای محمد علی شاملو 12741460
آقای سید فاضل جلالی 13477017
خانم الهام خلیلی 13477017
آقای تقی علی اکبرزاده 13477017
آقای سید مهدی راستی ثانی 13975750
آقای سید رضا حسینی اولی 14035457
آقای علیرضا محمودی 14035457
آقای مقداد بابائی 14035457

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1034136
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای سید فاضل جلالی با کد ملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ بنمایندگی از طرف شرکت پاکسان سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا آصفی با کد ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ بنمایندگی از طرف شرکت شکر شاهرود سهامی عام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی با کد ملی ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ بنمایندگی از طرف شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره خانم الهام خلیلی با کد ملی ۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی داوری دولت آبادی با کد ملی ۱۲۸۴۵۵۸۷۵۴ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد علی شاملو با کد ملی ۰۰۳۴۴۸۶۵۷۷ خارج از اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها بروات سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت انجام می‌گیرد. ۴ ضمنا اختیارات مدیرعامل در جلسه مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۳۱۱۱۸۲۸۳۴۰۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238908
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) ثبت شده به شماره۶۷ و به شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ:۲۷/۷/۱۳۹۲: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۳۶ سهم یکهزار ریالی بانام به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۱ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۸۱ سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ۴۶۰/۸۶۸/۵۴۸/۱۷ ریال بابت افزایش سرمایه بصورت نقدی برابر گواهی شماره۱۴۸۱/۰۲/۰۳۴/۳۴ مورخ۱۸/۸/۱۳۹۲ بانک تجارت شعبه آرژانتین تهران واریز گردید که مبلغ۶۶۰/۰۰۱/۵۶ ریال اضافه واریزی سهامداران بوده که به حساب آنان منظور گردید و مبلغ۲۰۰/۱۳۳/۵۰۷/۱۷ ریال از محل مطالبات سهامداران بشرح پیوست و سود انباشته به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال با توجه به مجوز شماره۲۴۱۴۹۵/۱۲۱ مورخ۵/۸/۱۳۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار تهران افزایش یافت در نتیجه ماده۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۱۷۳۲۶۱۱ ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310297
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۷/۱۰/۹۲ که در مورخ ۹/۱۰/۹۲ و هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. ۲ مجمع تصویب نمود مبلغ ۹۲۰/۲۵ میلیون ریال خالص بابت سود هر سهم ۳۲۰ ریال بین سهامداران تقسیم گردد. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی آزمون پرداز بسمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی همیار حساب بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان حسابرس قانونی شرکت نیز انتخاب شد. ۵ ۱ شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ۳ شرکت پاکسان (سهامی عام) ۴ شرکت شکر (سهامی عام) و ۵ شرکت بیمه پوشش (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی و ۱: شزکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) و ۲ شرکت مدیریت صنعتی قند توسعه بهشهر (سهامی عام) بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۶ آقای سید فاضل جلالی به نمایندگی شرکت پاکسان بسمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا آصفی به نمایندگی شرکت شکر نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر زرین و آقای محسن سائقه به نمایندگی شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر و خانم الهام خلیلی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان اعضای هیات مدیره تعیین و آقای محمدعلی شاملو خارج از اعضای هیات مدیره بشماره ملی ۰۰۳۴۴۸۶۵۷۷ نیز بسمت مدیرعامل تعیین و حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک , سفته , بروات و غیره با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت خواهد بود. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک , سفته , بروات و اوراق تجاری در نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره انجام می‌گیرد. ش۱۷۶۶۳۹۸ ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780798
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۳/۵/۱۳۸۸: ۱ - آقای محمد علی شاملو به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد علی شاملو به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۳ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503267
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهام عام ثبت شده بشماره ۶۷ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۱۰/۸۹: ۱ عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ تصویب گردید. ۲ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ و حساب‌های سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۸۹ تصویب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای علی مشرقی آرانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) و شرکت شکر (سهامی عام) بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10589555
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۸ بنابر حکم شماره ۴۸۷/۳۵۳ مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ آقای مصطفی نیری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملت به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. رئیس ثبت اسنادو املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040578
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام بشماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۲۸/۱۰/۸۸: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرقی آرانی بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. همچنین مؤسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس حسابرس قانونی شرکت انتخاب شد. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741460
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: جناب آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملی ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و جناب آقای حمیدرضا آصفی به کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وجناب آقای سید فاضل جلالی به کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره وجناب آقای حسن سانقه به کدملی ۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام خلیلی به کدملی ۰۲۳۲۶۲۱۳۲۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی شاملو با کد ملی ۰۰۳۴۴۸۶۵۷۷ (خارج از اعضای هیات مدیره) را به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند وکلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیر عامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره انجام میگیرد.. ش۹۵۰۱۲۳۴۶۵۸۶۶۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741500
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ , شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ وشرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ و شرکت شکر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ و شرکت بیمه پوشش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ و شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی بهمند را به بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و صورتهای مالی تاریخ ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۱۲۳۸۵۰۹۸۷۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353073
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرسان اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۲۳۱۸۴۶۷۸۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477017
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فاضل جلالی به شماره ملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسن سانقه به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی ۱۲۶۰۶۳۲۴۵۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و خانم الهام خلیلی به شماره ملی ۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و چک‌های صادره از بانک کشاورزی شهرستان فیروزه با امضای مدیر کارخانه به اتفاق مدیر امور مالی شرکت آقای محمد قائمی یا مدیر فنی کارخانه و در صورت عدم حضور مدیر کارخانه با امضای مدیر امور مالی شرکت، آقای محمد قائمی و مدیر فنی کارخانه و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر چهل میلیون ریال معتبر می‌باشدو کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. قسمتی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۶۰۳۲۹۸۲۳۹۸۷۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846382
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای علیرضا محمودی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره جانشین آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ گردید. ب) هیئت مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۱۱۱۰۲۶۹۳۹۲۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975750
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۴۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فاضل جلالی به شماره ملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای حسن سانقه به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای علیرضا محمودی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی ۱۲۶۰۶۳۲۴۵۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای سید مهدی راستی ثانی به شماره ملی ۰۷۹۳۴۴۷۴۴۵ نماینده شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین شدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، بروات، سفته و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت‌های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون‌های حامل شکر خام و چغندر، یک حساب در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه افتتاح و چک‌های صادره از حساب مذکور با امضای مدیر کارخانه به اتفاق مدیر امور مالی یا مدیر فنی کارخانه و درصورت عدم حضور مدیر کارخانه با امضای مدیر امور مالی و مدیر فنی کارخانه و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر چهل میلیون ریال معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۲۲۱۸۶۴۲۳۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975803
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۴۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ شرکت شکر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹ شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰به سمت اعضا اصلی هیأت مدیره اعضاء و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶به سمت اعضا علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۲۲۱۶۱۷۷۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035457
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۴۵۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضا حسینی اولی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۴۳۰۸۰ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی ۱۲۶۰۶۳۲۴۵۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدمهدی راستی ثانی به شماره ملی ۰۷۹۳۴۴۷۴۴۵ نماینده شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مقداد بابائی به شماره ملی ۶۱۸۹۹۴۴۰۵۱ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا محمودی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۸ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. صدور چک و حواله بانکی در بانکهای ملت و صادرات نیشابور و بانک کشاورزی فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت‌های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون‌ها، حساب شماره ۷۴۱۸۰۲۱۱۶ در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه معتبر و چک‌های صادره از حساب مذکور با امضای آقای محمد قائمی و آقای رشید حاجی سلطانی و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر یکصد میلیون ریال معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. بعضی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۲۲۹۵۲۳۶۴۸۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه