بنیان سدید قطعه

شرکت بنیان سدید قطعه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860439246
آباده طشك - شهرك صنعتي بلوك jقطعه 7 7493100000
0
افراد
1
آگهی‌ها
39
شماره ثبت
1385/11/26
تاریخ تأسیس

اشخاص بنیان سدید قطعه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10944744
آگهی تغییرات شرکت بنیان سدید قطعه (سهامی عام) بشماره ثبت۳۹و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۳۹۲۴۶
به موجب صورتجلسه شماره۳۲/۸۸ مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق مورخ۲۵/۴/۸۸ تغییرات ذیل درشرکت فوق حاصل گردیدکه جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ افزایش سرمایه به مبلغ۵۶۴۸ میلیون از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب رسید. ۲ تفویض اختیار مجمع به هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه تا مبلغ۳۰ میلیارد ریال طی۵ سال آینده به تصویب رسید. ۳ تغییرمحل شرکت از دفتر موقت فعلی واقع در شهر آباده طشک، خیابان امام حسن (ع)، جنب موسسه مالی و اعتباری مهر به شهرک صنعتی آباده طشک، بلوکJ، واحد۵ به تصویب رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده طشک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک