شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860417190


شماره ثبت:
109
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1386/6/26
آدرس:
سروستان مجتمع گردشگري«رويا» 7345175783

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عزیز اله امین 1659364
آقای محمدجواد عدالتی 1659364
آقای غلامرضا نادری 1659364
آقای ناصر شفیعی 1659364
آقای محمدحسین هادی پور 1659364
سیدمحسن قرشی سروستانی 1659364
آقای قاسم شیخیان 13244617
آقای افشین شفیعی 13244617
آقای احمد صفاریان 13244617
آقای منصور کیارش 14308059
آقای محسن شفیعی 14381065

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 930736
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ و ۳/۶/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۱ تغییرات ذیل الذکر در شرکت فوق صورت گرفت که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه‌های نیم نگاه و خبر جنوب درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ آقای افشین شفیعی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز بسمت مدیرعامل، آقای قاسم شیخیان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای منصور کیارش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جواد عدالتی به نمایندگی از شرکت ندای فروغ و سید ابوذر حسینی به نمایندگی از شهرداری سروستان بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقایان ناصر شفیعی به نمایندگی از شرکت سبزورز شیراز و احمد صفاریان به نمایندگی از شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز شماره ثبت ۶۸۷ به نشانی شیراز، بعد از خیابان عفیف آباد کوچه ۵۳ نبش مرکز تجاری جهانی، ساختمان نوین طبقه دوم واحد ۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا نادری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ روزنامه‌های کثیرالانتشار نیم نگاه و خبر جنوب جهت انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۴۳۸۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۵۱۵۴۲ سرپرست ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229264
آگهی تصمیمات شرکت عمران، توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل الذکر در شرکت فوق صورت گرفت که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبر جنوب درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نادری بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن قرشی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ گزارش هیئت مدیره به مجمع درخصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۳۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۹۰ ریال در جلسه مجمع عمومی قرائت و با اکثیرت قاطع آرا در جلسه با سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره موافقت شده است. مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود تا سرمایه شرکت را طی یک یا چند مرحله و حداکثر طی دو سال بمبلغ مصوب: از محل واریز نقدی و یا مطالبات اشخاص از شرکت افزایش دهد. ضمنا تمام تصمیمات درخصوص نحوه پرداخت سهام جدید و چگونگی استفاده از حق تقدم و بقیه موارد مندرج در قانون تجارت و عملی شدن افزایش سرمایه و ثبت آن را علاوه بر مجمع فوق به هیئت مدیره تفویض نمود. ش۴۳۸۲۶۰۰۰۰۱۷۸۰۰۲۰۲۱۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659364
آگهی تغییرات شرکت عمران، توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ و هیات مدیره تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبر جنوب درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ آقای قاسم شیخیان با کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ به سمت رییس هیات مدیره، آقای منصور کیارش با کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره، آقای عزیزاله امین با کدملی ۵۱۲۹۸۴۰۰۷۰ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز، آقای ناصر شفیعی با کدملی ۵۱۴۹۷۱۹۶۰۹ به نمایندگی شرکت سبزورز شیراز و آقای احمد صفاریان با کدملی ۰۷۹۳۰۷۲۱۹۰ به نمایندگی شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت ندای فروغ با نمایندگی آقای محمدجواد عدالتی با کدملی ۵۱۴۹۸۲۹۸۳۸ و شهرداری سروستان با نمایندگی آقای محمدحسین هادی پور با کدملی ۵۱۴۹۵۵۲۵۰۱ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و آقای افشین شفیعی (خارج از هیات مدیره) با کدملی ۲۲۹۷۵۱۰۳۶۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای غلامرضا نادری با کدملی ۵۱۴۹۷۲۶۷۲۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن قرشی با کدملی ۵۱۴۹۷۲۵۷۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۴۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۸۳۲۰۱۷۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673643
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک سروستان

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۰ تغییرات ذیل الذکر در شرکت فوق صورت گرفت که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نیم نگاه و خبر جنوب درج و منتشر می‌گردد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار نیم نگاه و خبرجنوب جهت انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی کارای فارس بشماره ثبت ۷۱۰ به نشانی شیراز، بلوار معالی آباد، نبش خیابان پزشکان، روبروی پارک ملت ساختمان یاقوت طبقه سوم واحد ده بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا نادری فرزند عبدالعظیم به ش ش ۱۱۷ با کد ملی ۵۱۴۹۷۲۶۷۲۹ ساکن سروستان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مقرر گردید کل سود شرکت تقسیم نگردد و در هنگام افزایش سرمایه بنا به صلاحدید هیئت مدیره به سرمایه شرکت منتقل گردد. رئیس ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504792
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ و ۳/۶/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۱ تغییرات ذیل الذکر در شرکت فوق صورت گرفت که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه‌های نیم نگاه و خبر جنوب درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ آقای افشین شفیعی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز بسمت مدیرعامل، آقای قاسم شیخیان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای منصور کیارش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جواد عدالتی به نمایندگی از شرکت ندای فروغ و سید ابوذر حسینی به نمایندگی از شهرداری سروستان بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقایان ناصر شفیعی به نمایندگی از شرکت سبزورز شیراز و احمد صفاریان به نمایندگی از شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز شماره ثبت ۶۸۷ به نشانی شیراز، بعد از خیابان عفیف آباد کوچه ۵۳ نبش مرکز تجاری جهانی، ساختمان نوین طبقه دوم واحد ۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا نادری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ روزنامه‌های کثیرالانتشار نیم نگاه و خبر جنوب جهت انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. سرپرست ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990772
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی سروستان به آدرس جدید: سروستان مجتمع گردشگری «رویا» تصویب گردید. بدین رو کد پستی از۷۳۴۵۱۷۵۹۴۷ و به ۷۳۴۵۱۷۵۷۸۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۶۰۷۹۱۷۸۴۹۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244617
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم شیخیان به کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ به سمت رییس هیات مدیره و آقای منصور کیارش به کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای عزیزاله امین به کدملی ۵۱۲۹۸۴۰۰۷۰ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز، آقای ناصر شفیعی به کدملی ۵۱۴۹۷۱۹۶۰۹ به نمایندگی از شرکت سبزورز شیراز و آقای احمد صفاریان به کدملی ۷۹۳۰۷۲۱۹۰ ۰ به نمایندگی از شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند آقای افشین شفیعی به کدملی ۲۲۹۷۵۱۰۳۶۵ (خارج از هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۱۸۴۴۵۳۲۵۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244620
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز با نمایندگی آقای عزیزاله امین با کدملی ۵۱۲۹۸۴۰۰۷۰ وکدپستی ۸۱۵۴۷۷۴۵۵۱، شرکت سبزورزشیراز با نمایندگی آقای ناصر شفیعی با کدملی ۵۱۴۹۷۱۹۶۰۹ و کدپستی ۷۴۶۱۸۴۴۱۹۱، شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان با نمایندگی آقای احمدصفاریان با کدملی ۰۷۹۳۰۷۲۱۹۰ و کدپستی ۷۱۸۶۸۷۳۶۴۸، آقای منصور کیارش با کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ و کدپستی ۷۱۸۷۷۸۳۷۵۶، آقای قاسم شیخیان با کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ و کدپستی ۷۱۷۵۹۳۳۸۸۵ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت ندای فروغ با نمایندگی آقای محمدجواد عدالتی با کدملی ۵۱۴۹۸۲۹۸۳۸ و کدپستی ۷۱۸۳۹۹۵۴۵۱ و شهرداری سروستان با نمایندگی آقای محمدحسین هادی پور با کدملی ۵۱۴۹۵۵۲۵۰۱ و کدپستی ۷۳۴۵۱۹۱۱۳۵بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای غلامرضا نادری به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدمحسن قرشی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۱۰۱۸۹۴۷۱۵۲۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580120
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت۷۱۰ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا نادری به کدملی ۵۱۴۹۷۲۶۷۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۵ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۰۵۱۱۴۶۱۶۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308057
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱ - آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه ۷۴۵ و کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲ - آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه ۵۸۵ و کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳ - آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی ۵۱۴۹۷۵۶۳۱۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴ - آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی ۵۱۴۹۹۰۷۵۹۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵ - آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه ۱۳۷۷ و کدملی ۲۲۹۱۶۴۸۰۳۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب - آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه ۳۳۱ و کدملی ۲۲۹۷۵۱۰۳۶۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ - همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308059
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال بدین گونه انتخاب گردیدند: الف) اعضای اصلی: ۱ شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۳۷۶ ۲ شهرداری سروستان دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۴۱۹۰۱ ۳ آقای قاسم شیخیان کازرونی دارای کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ ۴ آقای منصور کیارش دارای کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ ۵ آقای محسن شفیعی دارای کدملی ۵۱۴۹۷۵۶۳۱۸ ب) اعضای علی البدل: ۱ شرکت سبزورز شیراز دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۹۹۷۱ ۲ آقای عزیزاله امین دارای کدملی ۵۱۲۹۸۴۰۰۷۰ پ) موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت ۷۱۰ و دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت۲۲۰۱۸ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به نمایندگی آقایان امیر ناصر دخانی و کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۸۲۱۳۶۹۷۲۴۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376357
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱ - آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه ۷۴۵ و کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲ - آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه ۵۸۵ و کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳ - آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی ۵۱۴۹۷۵۶۳۱۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴ - آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی ۵۱۴۹۹۰۷۵۹۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵ - آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه ۱۳۷۷ و کدملی ۲۲۹۱۶۴۸۰۳۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب - آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه ۳۳۱ و کدملی ۲۲۹۷۵۱۰۳۶۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ - همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379505
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱ - آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه ۷۴۵ و کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲ - آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه ۵۸۵ و کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳ - آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی ۵۱۴۹۷۵۶۳۱۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴ - آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی ۵۱۴۹۹۰۷۵۹۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵ - آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه ۱۳۷۷ و کدملی ۲۲۹۱۶۴۸۰۳۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب - آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه ۳۳۱ و کدملی ۲۲۹۷۵۱۰۳۶۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ - همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379807
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال بدین گونه انتخاب گردیدند: الف) اعضای اصلی: ۱ شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۳۷۶ ۲ شهرداری سروستان دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۴۱۹۰۱ ۳ آقای قاسم شیخیان کازرونی دارای کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ ۴ آقای منصور کیارش دارای کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ ۵ آقای محسن شفیعی دارای کدملی ۵۱۴۹۷۵۶۳۱۸ ب) اعضای علی البدل: ۱ شرکت سبزورز شیراز دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۹۹۷۱ ۲ آقای عزیزاله امین دارای کدملی ۵۱۲۹۸۴۰۰۷۰ پ) موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت ۷۱۰ و دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت۲۲۰۱۸ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به نمایندگی آقایان امیر ناصر دخانی و کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۸۲۱۳۶۹۷۲۴۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380562
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱ - آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه ۷۴۵ و کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲ - آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه ۵۸۵ و کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳ - آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی ۵۱۴۹۷۵۶۳۱۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴ - آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی ۵۱۴۹۹۰۷۵۹۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵ - آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه ۱۳۷۷ و کدملی ۲۲۹۱۶۴۸۰۳۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب - آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه ۳۳۱ و کدملی ۲۲۹۷۵۱۰۳۶۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ - همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381065
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال بدین گونه انتخاب گردیدند: الف) اعضای اصلی: ۱ شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۳۷۶ ۲ شهرداری سروستان دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۴۱۹۰۱ ۳ آقای قاسم شیخیان کازرونی دارای کدملی ۲۳۷۱۷۵۷۹۷۷ ۴ آقای منصور کیارش دارای کدملی ۲۲۹۷۴۸۳۶۸۶ ۵ آقای محسن شفیعی دارای کدملی ۵۱۴۹۷۵۶۳۱۸ ب) اعضای علی البدل: ۱ شرکت سبزورز شیراز دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۹۹۷۱ ۲ آقای عزیزاله امین دارای کدملی ۵۱۲۹۸۴۰۰۷۰ پ) موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت ۷۱۰ و دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت۲۲۰۱۸ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به نمایندگی آقایان امیر ناصر دخانی و کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۸۲۱۳۶۹۷۲۴۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه