تولید نیروی برق آبادان

شرکت تولید نیروی برق آبادان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860410234
استان خوزستان - شهرستان آبادان - بخش مركزي - دهستان بهمنشيرشمالي - آبادي اداره راه وترابري-اداره راه ترابري آبادان-خيابان فرعي-خيابان اصلي اداراه راه وترابري-پلاك 0-طبقه همكف- 6333113114
6
افراد
18
آگهی‌ها
4967
شماره ثبت
1387/4/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1276798
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۲ واصل گردید: ۱ گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال ۹۱ به تصویب مجمع رسید. ۲ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت ۲۳ صورتهای مالی به تصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید. ش۱۷۴۹۴۷۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593414
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۴/۹۳ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۳ واصل گردید: ۱ شرکت مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) شرکت گروه اقتصاد مفید (سهامی خاص) شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) و شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۸۶۳۲۳۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820649
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) ثبت شده به شماره۴۹۶۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
بموجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۵/۸۸ و عادی بطور فوق العاده مورخه ۳۱/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۸۸ واصل گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۷ (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) به تصویب مجمع رسید و همچنین معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت همراه صورتهای مالی مورد تنفیذ قرار گرفت. (موضوع بند۱۳ گزارش بازرس قانونی) ۲ مقرر گردید ده درصد از سود عملیاتی شرکت به صاحب سهم (شرکت مادر تخصصی توانیر) پرداخت گردد. ۳ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال ۸۸ انتخاب گردید. ۴ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ آقای مسعود معین پور به سمت عضو جدید هیئت مدیره و جایگزین آقای مجید صالحی برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۸/۶/۸۸ آقای مسعود معین پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل (آقای محمود دشت بزرگ) و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره (آقای مسعود معین پور یا آقای عابدین عرب صادق آبادی و یا آقای سیدرضا میرزازاده حسینی) و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682669
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۹۶۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ۱ گزارش هیئت مدیره به تصویب مجمع رسید. ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تاکید بر اصلاحات توسط هیئت مدیره (حداکثر ظرف ۳ ماه) به تصویب مجمع رسید. ۳ درخصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی؛ هیئت مدیره مکلف به رعایت مفاد ماده ۳۲ اساسنامه شد. ۴ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردید. ۵ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اداره ثبت اسناد و املاک آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733129
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش خرمی راد به شماره ملی ۴۰۷۰۴۱۱۱۳۵ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ تعیین گردید. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۱۱۸۱۲۸۷۰۸۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733148
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی سال منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب گردید. ش۹۵۰۱۱۸۸۴۴۷۹۲۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929836
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت درواحد ثبتی تهران به نشانی بلوار کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک ۲۳۴، طبقه ۴ به کد پستی ۱۵۸۴۷۱۴۸۳۶ تأسیس گردد. ش۹۵۰۵۰۴۸۵۹۸۶۷۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173672
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ - شرکت گروه اقتصاد مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷ - شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ - شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ و شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۱۷۹۷۹۳۲۸۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173676
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۹۱۷۳۰۴۵۹۶۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175396
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض نمود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175399
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب فاضلی دارای شماره ملی ۱۸۱۸۷۴۱۵۶۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره - جمال الدین عزیزی بندرآبادی دارای شماره ملی ۴۴۳۲۲۹۳۱۸۷ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد مفید دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - عبدالرضا گودرزی دارای شماره ملی ۵۵۷۹۷۴۴۱۵۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - داریوش خرمی راد دارای شماره ملی ۴۰۷۰۴۱۱۱۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به عنوان عضو هیأت مدیره - عبدالرضا احمدی دارای شماره ملی ۱۹۷۱۲۱۴۱۰۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۱۷۴۶۵۲۳۱۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698969
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۸۱۶۸۸۱۵۲۶۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837570
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ به شرح ذیل مقرر گردید: آقای عبد الرضا احمدی دارای شماره ملی ۱۹۷۱۲۱۴۱۰۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به عنوان رئیس هیات مدیره؛ آقای جمال الدین عزیزی بندرآبادی دارای شماره ملی ۴۴۳۲۲۹۳۱۸۷ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد مفید (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره؛ آقای عبدالرضا گودرزی دارای شماره ملی ۵۵۷۹۷۴۴۱۵۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل؛ آقای داریوش خرمی راد دارای شماره ملی ۴۰۷۰۴۱۱۱۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره؛ آقای علی پیرزادی دارای شماره ملی ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵به نمایندگی از شرکت ری نیرو (سهامی خاص) دارای شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۰۴۱۲۸۱۴۳۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900339
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی آبادان به آدرس شهرستان آبادان - بخش مرکزی دهستان بهمنشیر شمالی خیابان اصلی اداره راه و ترابری آبادان به کدپستی ۶۳۳۳۱۱۳۱۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۰۷۶۵۰۲۲۸۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176107
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۵۲۸۲۸۴۷۰۴۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229791
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. ش۹۷۰۷۰۳۶۹۵۱۵۷۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312394
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ و شرکت گروه اقتصاد مفید (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷ و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹و شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰. ش۹۷۰۸۲۳۱۹۲۵۷۱۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326507
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش۹۷۰۹۰۳۹۸۶۷۸۹۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک