شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860405350


شماره ثبت:
3427
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1385/7/22
آدرس:
خيابان دانشگاه 1 - انتهاي ميلان - روبروي شركت خدمات مسافرتي زاهدان تور - طبقه دوم 9816868137

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم فریبا کمالی خالقداد 12761756
محمد حسین یوسفی پوراشکیکی 12761756
آقای مسلم نیاز 12761756
فرهاد شهرکی 12761756
آقای فرهاد حسنی مریان 12761756
آقای علی رخشانی فر 12761756
آقای ایوب بهادری 12761756

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده ۲۵ تبصره بتصویب رسید و اساسنامه مصوب جز لاینفک این صورت جلسه میباشد و اساسنامه قبلی کان لم یکن تلقی میشود و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۲۷۳۴۳۹۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553162
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم هزار ریالی با نام از محل سود و زیان انباشته شرکت به پنج میلیون ریال منقسم به پنج هزار سهم هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۲۷۳۴۴۰۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640054
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمو می‌عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۹۱ و ۰۵/۰۹/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد روزنامه اصلی و روزنامه صبح اقتصاد روزنامه علی البدل جهت نشر آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. ۲ شرکت حسابرسی دانشگر محاسب شماره ثبت ۸۲۲۶ کدپستی ۱۳۱۱۷۸۵۹۱۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مالی محمد تقی رضائی کد ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۳۲ کدپستی ۱۳۱۱۷۸۵۹۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ا انتخاب شدند. ۳ فرهاد حسن مریان رئیس هیئت مدیره. آقای فرهاد شهر کی نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالصمد حنیف خالقی و علی رخشانی فرو سید محمد رضا میررازقی عضو هیئت میره بمدت باقی مانده دوره قانونی و آقای محمد حسین یوسفی پور بعنوان دبیر هیئت برای مدت یک سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء فرهاد حسن مریان رئیس هیئت مدیره فرهاد شهرکی مدیرعامل و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره با دو امضاء عبدالصمد حنیف خالقی عضو هیئت مدیره و فر هاد شهرکی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء فرهاد شهرکی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ۴ گزارش کتبی هیئت و بازرسان قرائت و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۹۰ به تصویب رسید. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۲۹۹۲۲۵۰۶ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ مجمع عمومی باتفاق آرا با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت اشتباه صورت گرفته در ماده ۵۴ اساسنامه را اصلاح بنابراین سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در پایان شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۳۰۷۶۸۸۰۵ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154719
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۸۸ و ۱۲/۲/۸۸ که مدارک طی شماره ۱۱۵۲ - ۱۶/۲/۸۸ اداره کل تعاون استان واصل گردیده: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ - شرکت حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی و آقای اصغر خرمی دیزجی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ - آقای فرهاد شهرکی، محمد انور طاهری، محمد عیسی حقانی، فرهاد حسنی مریان، محمد ادریس ستوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا شهرکی و عبدالصمد برج دهقان به مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ - آقای فرهاد شهرکی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد ادریس ستوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرهاد حسنی مریان منشی هیئت مدیره، محمد انور طاهری و محمد عیسی حقانی عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرهاد شهرکی و نایب رئیس محمد ادریس ستوان و در غیاب نایب رئیس با امضای منشی هیئت مدیره فرهاد حسنی مریان و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای فرهاد شهرکی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۵ - پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161114
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ که مدارک طی شماره ۵۹۷ ۱۹/۰۱/۸۹ اداره کل تعاون استان واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ شرکت دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و محمد تقی رضائی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان قرائت و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۸۸ بتصویب رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467077
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده ۲۵ تبصره بتصویب رسید و اساسنامه مصوب جز لاینفک این صورت جلسه میباشد و اساسنامه قبلی کان لم یکن تلقی میشود و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758915
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مالی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۸۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک دوره مالی ابقاء گردیدند. طی مجوز شماره ۳۲۴۱۲۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ش۹۵۰۲۰۱۹۱۳۸۴۰۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758942
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ تصویب گردید. ۲. شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شماره ثبت۳۲۳۳ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۶۷۴۳۶ و شرکت تعاونی تعاونی سهام عدالت زهک به شماره ثبت۹۷۹ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۴۴۲۴۴ و شرکت تعاونی سهام عدالت نیکشهر به شماره ثبت۱۰۶ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۰۷۸۲۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت چابهار به شماره ثبت۸۸۰ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۴۱۴۰۸ و شرکت تعاونی سهام عدالت کنارک به شماره ثبت۸۷۸ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۴۱۳۴۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت سرباز به شماره ثبت۴۸ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۰۳۸۸۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت ایرانشهر به شماره ثبت۶۸۵ وشناسه ملی۱۰۵۰۰۰۳۴۲۸۸ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت۲۵۸۰۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مالی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت۲۷۰۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۲۴۸۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک دوره مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه اول و روزنامه صبح اقتصاد را بعنوان روزنامه دوم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. طی مجوز شماره ۳۲۸۲۳۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ش۹۵۰۲۰۱۸۰۹۲۵۱۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12761756
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ تصویب گردید. ۲. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شماره ثبت ۳۲۳۳ و شماره شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۷۴۳۶ (با نمایندگی خانم فریبا کمالی خالقداد به شماره ملی ۳۶۲۱۱۷۲۵۵۶) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چابهار به شماره ثبت ۸۸۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۱۴۰۸ (با نمایندگی آقای فرهاد حسنی مریان به شماره ملی ۲۶۳۰۶۲۸۹۷۳) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سرباز به شماره ثبت ۴۸ و شماره شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۰۳۸۸۷ (با نمایندگی آقای محمدحسین یوسفی پور به شماره ملی ۰۰۸۲۶۸۳۹۲۱) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زهک به شماره ثبت ۹۷۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۴۲۴۴ (با نمایندگی آقای علی رخشانی فر به شماره ملی ۵۳۳۹۹۱۵۹۱۳) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کنارک به شماره ثبت ۸۷۸ و شماره شناسه ملی۱۰۵۰۰۰۴۱۳۴۹ (با نمایندگی آقای مسلم نیاز به شماره ملی ۳۶۵۱۳۵۲۴۷۱) بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خاش به شماره ثبت ۳۷۱ و شماره شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۸۴۵۱۰ (با نمایندگی آقای ایوب بهادری به شماره ملی ۳۷۱۹۲۱۴۷۸۸) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سراوان به شماره ثبت ۳۴۸ و شماره شناسه ملی۱۰۵۰۰۰۲۰۲۶۰ (با نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹) بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مالی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۸۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک دوره مالی ابقاء گردیدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه صبح اقتصاد را بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. طی مجوز شماره ۳۲۴۵۷ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ سازمان بورس و اواق بهادار ش۹۵۰۲۰۴۶۹۵۲۵۱۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت تعاونی سهام عدالت چابهار به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۱۴۰۸ نمایندگی آقای فرهاد حسنی مریان به شماره ملی ۲۶۳۰۶۲۸۹۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۷۴۳۶ به نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت زهک به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۴۲۴۴ به نمایندگی آقای علی رخشانی فر به شماره ملی ۵۳۳۹۹۱۵۹۱۳ به سمت منشی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت نیکشهر به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۰۷۸۲۳ به نمایندگی آقای محمد حسین یوسفی پور به شماره ملی ۰۰۸۲۶۸۳۹۲۱به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۲۸۳۹ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با دو امضاء آقای فرهاد حسنی مریان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با دو امضاء آقای علی رخشانی فر منشی هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و نائب رئیس به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۲۶۳۷۹۸۱۳۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت تعاونی سهام عدالت چابهار به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۱۴۰۸به نمایندگی آقای فرهاد حسنی مریان به شماره ملی ۲۶۳۰۶۲۸۹۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۷۴۳۶ به نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت زهک به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۴۲۴۴ به نمایندگی آقای علی رخشانی فر به شماره ملی ۵۳۳۹۹۱۵۹۱۳ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۲۸۳۹ به سمت مدیرعامل تعیین شدند. ۲. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با دو امضاء آقای فرهاد حسنی مریان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با دو امضاء آقای علی رخشانی فر منشی هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و نائب رئیس به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۲۶۴۷۲۳۳۱۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451700
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مالی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی۱۰۳۸۰۴۲۴۸۷۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک دوره مالی ابقاء گردیدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه صبح اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۸۳۴۴۲۸۱۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه