شرکت داروسازی دانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860393596


شماره ثبت:
4787
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1369/2/23
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-سهند-خيابان نفت-خيابان حقيقت-پلاك 0-برج پارسا-راه پله2 واحدC8-طبقه هشتم- 5168611443

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسین وطن پور 579898
سیدمهدی موسوی 1000104
کامبیز امجدی نیک 1257209
محمد رضا ندیری 1712223
آقای میرعلی سیدباقری 1712223
علی منتصری 9632580
آقای حسین محمدی تربتی 9632580
آقای غلامرضا معتمدی 9632580
آقای محمود نجفی عرب 13521906
آقای مهران کرامتی 13521906
آقای احمد خارزی 13521906
محمدرضا فرقانی 13521906

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 579898
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ و۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ بجای آقای شهامرز وحیدی طبق حکم شماره ۶۹۵۳/۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بشماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱ برای بقیه مدت معرفی و آقای دکتر حسین وطن پور به کد ملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ و کدپستی ۱۹۳۷۶۸۶۱۱۷ بجای آقای دکتر علی منتصری طبق حکم شماره ۵۴۱/۹۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به بشماره ثبت ۲۳۷۵۶۱تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و کدپستی ۱۴۱۸۶۳۵۶۴۳ برای بقیه مدت معرفی شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات باامضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۴۲۶۱۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600898
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰، تصویب گردیده سازمان حسابرسی شماره ثبت ۶۸۶۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ کدپستی ۱۳۹۷۱۱۶۳۵۹ به جای شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دوره مدیریت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۳۹۸۳۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694342
آگهی تصمیماتشرکت دارو سازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ و با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۲/۹۱ در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده با توجه به جایگزینی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و کدپستی ۱۳۹۷۱۱۶۳۵۹ به جای شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین آقای دکتر سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۵ به نمایندگی شرکت فوق معرفی و آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱ معرفی و آقای مهندس احمد خارزی به کد ملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳و کدپستی ۵۱۵۷۶۳۴۷۱۶ به نمایندگی شرکت داروسازی جابراین حیان شماره ثبت ۷۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱ و آقای میر علی سید باقری به کد ملی ۱۳۷۰۶۴۸۱۱۱ و کدپستی ۵۱۵۷۶۷۷۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و کدپستی۱۴۱۸۶۳۵۶۴۳ بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی و سپس آقای محمود نجفی عرب به کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و کدپستی ۱۴۶۷۸۹۶۷۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد خارزی به کد ملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳ و کدپستی ۵۱۵۷۶۳۴۷۱۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ آقای میر علی سید باقری به کد ملی ۱۳۷۰۶۴۸۱۱۱ و کدپستی ۵۱۵۷۶۷۷۵۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۳۷۱۳۹۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000104
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و کدپستی ۱۴۱۸۶۳۵۶۴۳ شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱ شرکت داروسازی جابرابن حیان شماره ثبت ۷۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱ شرکت داروسازی کیمیدارو شماره ثبت ۱۰۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ و کدپستی ۱۷۴۶۷۷۳۶۱۱ شرکت تحقیقات و مهندسی توفیق دارو شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و کدپستی ۱۳۹۷۱۱۶۳۵۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و سپس آقای دکتر محمود نجفی عرب به کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و کدپستی ۱۴۶۷۸۹۶۷۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی کیمیدارو بسمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت تحقیقات و مهندسی توفیق دارو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس احمد خارزی به کد ملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳ و کدپستی ۵۱۵۷۶۳۴۷۱۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بسمت مدیرعامل آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بسمت عضو هیئت مدیره آقای میرعلی سید باقری به کد ملی ۱۳۷۰۶۴۸۱۱۱ و کدپستی ۵۱۵۷۶۷۷۵۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی جابرابن حیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا ء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۴۶۵۱۵۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020939
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا سهامی عام شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد دویست میلیون سهم به تعداد سیصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته شده شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال بمبلغ سیصد میلیارد ریال افزایش یافته و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال که به سیصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۵۶۱۵۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089811
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا سهامی عام شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

بموجب صورت جلسه مجمع عادی سالانه مورخ ۱۱/۲/۹۲ شرکت که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور تصویب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۷۷۰۵۲۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257209
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۸/۹۲ که در تاریخ ۴/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده: آقای محمود نجفی عرب به کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و کدپستی ۱۴۶۷۸۹۶۷۸۵ به نمایندگی از شرکت داروسازی کیمیدارو (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز امجدی نیک به کد ملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ و کدپستی ۱۶۵۱۸۵۶۳۱۳ به نمایندگی از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای میرعلی سیدباقری به کد ملی ۱۳۷۰۶۴۸۱۱۱ و کدپستی ۵۱۵۷۶۷۷۵۵۸ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد خارزی به کد ملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳ و کدپستی ۵۱۵۷۶۳۴۷۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۳۶۹۵۷۵۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381152
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۷۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام) بمبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام) از محل سود انباشته شرکت افزایش یافته و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵: سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ چهارصد میلیارد ریال) که به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۶۵۵۵۵۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712223
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب به کد ملی۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی ازشرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹طبق حکم شماره ۱۶۸۳/د/۹۳ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضا ندیری به کد ملی۵۰۷۹۰۱۶۴۲۶ به نمایندگی ازشرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۰۸۰وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸طبق حکم شماره۳۷۷/ص/۹۳ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، میر علی سیدباقری به کد ملی۱۳۷۰۶۴۸۱۱۱به نمایندگی شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی خاص) شماره ثبت۷۶۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱طبق حکم۹۱ , ۶۴۸ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱وغلامرضا معتمدی به کد ملی۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ طبق حکم شماره ۹۱/۷۲۶۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره احمد خارزی به کد ملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ طبق حکم شماره ۹۱ , ۶۴۷ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۰۹۰۶۵۵۸۱۰۰۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632580
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخه ۲۹ و ۱۵/۸/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۸۹ که در تاریخ ۲/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید مشتمل برپنجاه و پنج ماده و یازده تبصره تصویب و۱) شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه داروئی تامین ۲) شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ۳) شرکت سرمایه گذاری شفا دارو ۴) شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ۵) شرکت داروسازی جابربن حیان به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب و سپس آقای حسین محمدی تربتی به کدملی ۰۳۸۳۴۱۷۱۱۲ و کدپستی۱۹۴۴۹۶۴۳۱۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۴۶ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی منتصری به کدملی ۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷ و کدپستی ۱۹۱۹۹۱۵۷۸۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲و کدپستی ۱۴۱۸۶۳۵۶۴۳به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود نجفی عرب به کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و کدپستی۱۴۶۷۸۹۶۷۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و کدپستی۱۵۱۸۸۵۳۱۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی موسوی به کدملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا معتمدی به کدملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه داروئی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۹۱۲۰ تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۶۲۳۲ و کدپستی ۱۹۹۱۷۱۶۱۷۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد خارزی به کدملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳ و کدپستی ۵۱۵۷۶۳۴۷۱۶به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب و امضای کلیه اسناد و چکها و اوراق تعهدآور، قراردادها و مکاتبات تعیین ومعرفی امضاهای مجاز به روال سنوات قبلی معتبر باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693629
آگهی تصمیمات: شرکت دارو سازی دانا (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ که در تاریخ ۲/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت و سازمان حسابرسی ش: م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الا نتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862059
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ و۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ بجای آقای شهامرز وحیدی طبق حکم شماره ۶۹۵۳/۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بشماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱ برای بقیه مدت معرفی و آقای دکتر حسین وطن پور به کد ملی ۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰ و کدپستی ۱۹۳۷۶۸۶۱۱۷ بجای آقای دکتر علی منتصری طبق حکم شماره ۵۴۱/۹۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به بشماره ثبت ۲۳۷۵۶۱تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و کدپستی ۱۴۱۸۶۳۵۶۴۳ برای بقیه مدت معرفی شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات باامضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020964
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی اصلی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۴۹۶۶۶۲۶۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521015
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه ارک و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ ش۹۶۰۴۲۸۸۵۸۲۳۸۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521906
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد خارزی به کدملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمود نجفی عرب به کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شماره ثبت۱۱۲۳۴ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا فرقانی به کدملی ۰۶۰۲۳۰۸۵۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شماره ثبت۱۴۹۹۹۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میرعلی سیدباقری به کدملی ۱۳۷۰۶۴۸۱۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت۷۶۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهران کرامتی به کدملی ۱۸۱۸۴۳۶۰۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۴۲۸۸۳۱۹۵۶۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946968
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز بخش مرکزی - شهر تبریز - سهند - خیابان نفت - خیابان حقیقت - پلاک ۰ - برج پارسا - راه پله ۲ - واحد C۸ - طبقه هشت - کد پستی ۵۱۶۸۶۱۱۴۴۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۴۵۳۹۶۱۹۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003090
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز ۳۳۴۷۸/۱۲۲ ۱۸/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش۹۷۰۲۰۸۹۲۶۴۴۸۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097950
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۵۲۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۰۹۱۸۸۳۲۵۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295930
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۳۷۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۰۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۹۶ سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات سهامداران ازمبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۲۲۵۰۱۵۶۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه