شرکت لابراتوارهای رازک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860385410


شماره ثبت:
9593
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1343/1/15
آدرس:
تهران كيلومتر 10جاده مخصوص كرج شركت لابراتورهاي رازك94/4/2 1389736615

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهدی عبدوس 671434
احمد کرباسی 671434
فؤاد فتح الهی 671434
سید صدر الدین شهنازی زاده 910041
محمدتقی صباغ صالحانی 11019528
غلامحسین عسگری 11019528
سیدمهدی موسوی 12951906
آقای دکتر سید محمد ناصری 13131495
آقای محسن همدانی 13170133
آقای حسین واعظ سلطانی 13478820
آقای دکتر مجید جلیل زاده خوئی 13478820
سید مهدی رضوی 13878241
قیس بدری 14391800

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671434
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام ثبت شده به شماره۹۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به ش ملی۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش م۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی محمدتقی صباغ صالحانی به ک م۰۰۴۴۳۵۷۹۸۲ و شرکت داروسازی داملران رازک به ش م۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷ به نمایندگی غلامحسین عسگری به ک م۰۰۴۲۵۵۷۵۵۰ شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به ش م۱۰۲۰۱۱۰۸۵۹ به نمایندگی مهدی عبدوس به ک م۰۳۸۲۰۴۸۰۰۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به نمایندگی فواد فتح الهی به ک م۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ شرکت داروپخش به ش م۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به نمایندگی احمد کرباسی به ک م۱۱۴۲۰۲۲۹۹۴ انتخاب گردیدند که محمدتقی صباغ صالحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد کرباسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۶۲۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910041
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ سید صدرالدین شهناززاده به ک. م ۰۳۲۰۰۸۳۱۸۷ به جای مهدی عبدوس به نمایندگی از شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به ک. م ۱۰۲۰۱۱۰۸۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۱۶۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072883
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۵۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165728
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۰۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۵ سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی افزایش یافت که از محل سود انباشته سهامداران تامین گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضا شد. پ۱۶۹۸۴۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331957
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ سید صدرالدین شهناززاده به ک. م ۰۳۲۰۰۸۳۱۸۷ به جای مهدی عبدوس به نمایندگی از شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به ک. م ۱۰۲۰۱۱۰۸۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622914
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) بشماره ثبت۹۵۹۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به نمایندگی احمد کرباسی، محمدتقی صباغ صالحانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، غلامحسین عسگری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صباتامین، مهدی عبدوس به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، لیلا قطمیری به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا، هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. محمدتقی صباغ صالحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد کرباسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق بهادار تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848263
آگهی تصمیمات شرکت لابراتورهای رازک سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ شرکت داروپخش به نمایندگی احمد کرباسی بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین به نمایندگی محمدتقی صباغ‎صالحانی بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، علیرضا محمدی‎راد بسمت رئیس هیئت‎مدیره، افشین زرقی و غلامحسین عسگری بسمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019528
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام ثبت شده به شماره۹۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به ش ملی۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش م۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی محمدتقی صباغ صالحانی به ک م۰۰۴۴۳۵۷۹۸۲ و شرکت داروسازی داملران رازک به ش م۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷ به نمایندگی غلامحسین عسگری به ک م۰۰۴۲۵۵۷۵۵۰ شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به ش م۱۰۲۰۱۱۰۸۵۹ به نمایندگی مهدی عبدوس به ک م۰۳۸۲۰۴۸۰۰۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به نمایندگی فواد فتح الهی به ک م۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ شرکت داروپخش به ش م۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به نمایندگی احمد کرباسی به ک م۱۱۴۲۰۲۲۹۹۴ انتخاب گردیدند که محمدتقی صباغ صالحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد کرباسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839933
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت۰ موسسه حسابرسی فریوران به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شماره ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا حقوقی هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت داروپخش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵و شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به شماره ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۸۵۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۳۱۹۶۲۰۹۹۴۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951906
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر احمد کرباسی کد ملی ۱۱۴۲۰۲۲۹۹۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقی صباغ صالحانی کد ملی ۰۰۴۴۳۵۷۹۸۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر مجید جلیل زاده خوئی کد ملی ۲۸۰۲۳۲۹۱۴۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای دکتر سید مهدی موسوی کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ به نمایندگی شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۸۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای دکتر محمد علی میرزا کوچک شیرازی کد ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، و اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: ۱ - نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضایی و ثبتی. - ۲ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات از طریق مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده ۲ اساسنامه شرکت (با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات). - ۳ - مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آن‌ها. - ۴ - اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرگونه استقراض با هر مدت و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). - ۵ - طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. - ۶ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. - ۷ - استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. - ۸ - اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت با رعایت امضاهای مجاز. - ۹ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجارتی با رعایت امضا و یا امضاهای مجاز. - ۱۰ - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. - ۱۱ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. - ۱۲ - انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و مستاجره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. - ۱۳ - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. - ۱۴ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. - ۱۵ - پیشنهاد نمودار و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. - ۱۶ - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. - ۱۷ - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۵۰۵۱۷۲۱۸۳۲۷۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977150
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۹۵ و تاییدیه شماره ۰۲۴/۲۴۲۰۶۲ , ۹۵۹ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۵۳۱۸۲۶۷۳۵۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131495
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد ناصری به شماره ملی ۰۰۷۳۸۶۹۱۰۴ بجای محمد علی میرزا کوچک شیرازی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۸۲۶۷۶۲۷۷۴۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170133
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن همدانی به شماره ملی۴۹۱۱۰۸۶۲۴۶به نمایندگی شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۸۵۹ برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید مهدی موسوی گردید. پ۹۵۰۹۱۵۹۰۰۲۵۴۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478820
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین واعظ سلطانی (کدملی ۱۴۶۴۹۸۲۸۶۴) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین و جایگزین نماینده قبلی گردید آقای مجید جلیل زاده خوئی کد ملی ۲۸۰۲۳۲۹۱۴۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید پ۹۶۰۳۲۹۲۷۵۶۴۴۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521722
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی فریورانبا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۸۱۰۸۸۹۵۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878241
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی رضوی کد ملی (۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰) به جای آقای سید محمد ناصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ۹۶۱۱۲۸۲۵۶۳۴۲۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275572
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید کوچکی (۴۱۳۰۵۳۲۶۲۶) به جای آقای احمد کرباسی (۱۱۴۲۰۲۲۹۹۴) به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. پ۹۷۰۸۰۱۷۶۴۵۴۱۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345928
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۷/۱۲/۹۶ و مجوز شماره۰۵۹ - ۳۸۲۲۸۱ , ۹۷۹ مورخ ۲۰/۸/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۹۳ میلیارد ریال از محل سود انباشته (مبلغ ۵۹۳ میلیارد ریال) و آورده نقدی مبلغ ۴۱ میلیارد ریال) به استناد گواهی بانکی شماره ۱۰۲۶۴۰۲/۹۷/۶۰ مورخ ۱۳/۸/۹۷ بانک رفاه کارگران شعبه پارس افزایش یافته است ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح است: سرمایه شرکت مبلغ ۵۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۹۳۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۴۳۲۱۳۶۸۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391800
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای قیس بدری به شماره ملی ۰۴۱۱۰۸۵۲۰۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸بجای آقای سید مهدی رضوی به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. ۲ - حدود و اختیارات هیات مدیره بشرح پیوست به مدیر عامل تفویض گردید. ۳ - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، برات، سفته‌ها و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضا ء مدیر عامل معتبر می‌باشد. اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره به مدیرعامل بدین شرح است: ۱ - نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضایی و ثبتی. ۲ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات از طریق مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده ۲ اساسنامه شرکت (با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات) ۳ - مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آن‌ها. ۴ - اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرگونه استقراض با هر مدت و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). ۵ - طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. ۶ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. ۷ - استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. ۸ - اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت بارعایت امضاهای مجاز. ۹ - تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضا و یا امضاهای مجاز. ۱۰ - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. ۱۱ - دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۱۲ - انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و مستاجره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. ۱۳ - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. ۱۴ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. ۱۵ - پیشنهاد نمودار و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. ۱۶ - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ۱۷ - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه