شهد سهند

شرکت شهد سهند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860368067
استان آذربايجان شرقي - شهرستان مراغه - بخش مركزي - شهر مراغه-پهرآباد-كوچه اميريه موسوي-بلوار شهيد درخشي-پلاك 0-طبقه همكف- 5519913111
6
افراد
8
آگهی‌ها
458
شماره ثبت
1370/3/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12802461
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. یونس ژائله سعد آباد به کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شماره ثبت ۵۴۸۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ امیرحسین تقدیسی به کدملی۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ به نمایندگی ازشرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبت ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ مقصود نصیرزاده به کدملی ۱۵۸۲۱۶۴۰۲۹ به نمایندگی ازشرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت ۳۴۵ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱داود محمدیان فرد به کدملی۱۷۳۹۲۱۳۰۰۹ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت۱۲۱۹و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸۰۶۱ محمد علی برهانی زاد به کدملی۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به نمایندگی شرکت از کاوشگران کیش به شماره ثبت۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۲۸۸۷۱۸۸۱۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802473
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیرین عسل به شماره ثبت ۵۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره امیر حسین تقدیسی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش سراسری ایران ثبت شده به شماره ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره مقصود نصیرزاده به شماره ملی ۱۵۸۲۱۶۴۰۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز ثبت شده به شماره ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ به سمت عضو هیات مدیره داود محمدیان فرد به شماره ملی ۱۷۳۹۲۱۳۰۰۹ بنمایندگی از طرف شرکت اعتبار صنایع کیش ثبت شده به شماره ۱۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸۰۶۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ بنمایندگی از طرف شرکت کاوشگران کیش ثبت شده به شماره۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۸۳۹۵۶۰۵۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253944
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۲۶۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۸/۹۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید از تعداد ۱۴۵۲۲۵۶۶ سهم به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات سهامداران ازمبلغ ۱۴۵۲۲۵۶۶۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۳۵۳۳۷۱۹۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470065
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴ شرکت به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شماره ثبت۱۷۹۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج و نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۳۳۶۴۵۴۲۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924441
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه - بخش مرکزی - شهر مراغه - پهرآباد - کوچه امیریه موسوی - بلوار شهید درخشی - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۵۵۱۹۹۱۳۱۱۱ اصلاح میگردد. ش۹۶۱۲۱۶۱۴۲۲۴۴۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003361
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت ۱۳۵۰ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ به نمایندگی یونس ژائله سعد آباد دارنده کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ شرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبت ۳۰۹۲۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت ۳۴۵ به شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ به نمایندگی یوسف ژاله دارنده به شماره ملی ۳۳۶۹۳۳۰۱۱۳ ۴ شرکت اعتبار صنایع کیش ثبت شده به شماره ۱۲۱۹ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸به نمایندگی داود محمدیان فرد به شماره ملی ۱۷۳۹۲۱۳۰۰۹ شرکت کاوشگران کیش ثبت شده به شماره ۳۸۶۹ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ به نمایندگی امیر حسین تقدیسی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۰۸۶۲۹۵۵۹۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003381
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت ۱۳۵۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ به نمایندگی یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پخش سراسری ایران ثبت شده به شماره ۳۰۹۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز ثبت شده به شماره ۳۴۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ به نمایندگی یوسف ژاله به شماره ملی ۳۳۶۹۳۳۰۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اعتبار صنایع کیش ثبت شده به شماره ۱۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸به نمایندگی داود محمدیان فرد به شماره ملی ۱۷۳۹۲۱۳۰۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کاوشگران کیش ثبت شده به شماره ۳۸۶۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ به نمایندگی امیر حسین تقدیسی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره داود محمدیان فرد به شماره ملی ۱۷۳۹۲۱۳۰۰۹ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۲۰۸۶۶۱۶۲۴۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085448
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی به شماره ثبت۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۷۹۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۳۰۳۱۱۹۰۹۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک