شرکت شرکت پتروشیمی خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860328848


شماره ثبت:
2750
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1369/4/17
آدرس:
استان خراسان شمالي - شهرستان بجنورد - بخش گرمخان - دهستان گرمخان - آبادي پتروشيمي ، كيلومتر 17 جاده بجنورد_شيروان، پتروشيمي خراسان 9458186111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی محقر 1674807
آقای محب اله دولت زاده 1674807
آقای سید حسین میرافضلی 1674807
آقای حسینعلی زادمهر 1674807
عباس نیاوند 1674807
یاسر ضیایی شیر کلایی 9394583
آقای سید اسماعیل موسوی ترشیزی 12677987
آقای حمید دیانت پی 13602699
آقای قاسم منظری توکلی 13602699
رضا توکلی بنیزی 13602699
احمد ترکمان پری 13602699
آقای عبدالمجید قندریز 13602699
آقای رسول طاعتی انبوهی 13602720
آقای فریبرز کریمائی 13602720
حسین شفیعی 14019562

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1674807
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای علی محقر با شماره ملی ۰۶۸۱۶۷۵۵۷۸ جایگزین آقای محسن حبیب به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره انتخاب گردید. با توجه به استعفای مدیرعامل شرکت و ضرورت تعیین مدیرعامل مطابق مفاد ماده ۱۲۴ قانون تجارت، آقای سید حسین میرافضلی عضو موظف هیات مدیره با تعیین مدیرعامل جدید بعنوان سرپرست تعیین و در چارچوب اختیارات مصوب جهت مدیرعامل انجام وظیفه می‌نماید. با عنایبت به معرفی و جابجایی سمت اعضای هیات مدیره با موافقت و تصویب هیات مدیره ترکیب جدید به شرح زیر می‌باشد. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به نمایندگی آقای علی محقر به شماره ملی ۰۶۸۱۶۷۵۵۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به نمایندگی آقای حسینعلی زادمهر به شماره ملی ۰۸۷۱۷۹۶۴۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پترو فرهنگ به نمایندگی آقای محب اله دولت زاده به شماره ملی ۱۴۶۶۰۰۹۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نمایندگی آقای عباس نیاوند به شماره ملی بسمت عضو هیئت مدیره ۵۳۳۹۶۳۸۱۴۶ سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی آقای سیدحسین میرافضلی به شماره ملی ۱۱۲۸۹۸۱۰۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۰۳۴۱۷۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674808
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین میرافضلی به شماره ملی ۱۱۲۸۹۸۱۰۹۲ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه قراردادها، اسناد مالی و قانونی و تعهدآور و چک‌های صادره و سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت، معتبر و قانونی است و امضاء اداری و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۰۳۴۱۸۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688010
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۰۳۵۷۴۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394583
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یاسر ضیایی شیرکلائی با شماره ملی ۲۱۶۱۹۲۶۰۸۱ به عنوان نماینده حقیقی (عضو غیرموظف) شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا انتخاب گردید. ش۹۳۱۰۳۰۶۶۳۹۷۹۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677987
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیداسماعیل موسوی ترشیزی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۹۱۴۰ بسمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد: مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی و حفظ حقوق و منافع شرکت در حدود بودجه مصوب و بر اساس آئین نامه‌ها و مقرارت مربوطه. کلیه انتصابات بجز رئیس مجتمع، مدیران مالی و بازرگانی که به تایید هیئت مدیره خواهد رسید. انفصال، ارتقاء، اعطای پاداش، تعیین حقوق و دستمزد، جذب یا اخراج نیرو مطابق با دستورالعمل‌ها و ایین نامه‌های شرکت خواهد بود. افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با تصویب هیئت مدیره و با رعایت مفاد اساسنامه و مقرارت جاری کشور. انجام کلیه مکاتبات اداری مربوط به امور جاری شرکت. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره. ارائه گزارش‌های عملکرد در فواصل سه ماهه شرکت به هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانک‌ها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصمیم هیئت مدیره. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت انجام امور توسعه و یا سرمایه گذاری و مشارکت‌های جدید به هیئت مدیره. ۳ در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب‌های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک‌های صادره تا مبالغ ۵۰۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال با تایید اسناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در رابطه با اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می‌باشد. ش۹۴۱۲۰۶۸۴۳۶۶۳۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784539
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیداسماعیل موسوی ترشیزی با شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۹۱۴۰، جایگزین آقای سیدحسین میرافضلی به عنوان نماینده حقیقی (عضو موظف) سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۱۹۶۰۷۸۶۶۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855354
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت - سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۶۷۲۳۸۷۷۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057020
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ برابر نامه شماره ۱۳۹۵/۱۰۸۴۸ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)، و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۴ مبنی بر عضویت شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان عضو هیئت مدیره ضمن تشکر از خدمات آقای محمدرضا میراحمدی در سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره، جناب آقای فریبرز کریمائی با شماره ملی ۲۲۶۹۲۲۹۷۱۹ جایگزین آقای محمدرضا میراحمدی به عنوان نماینده حقیقی (عضو غیرموظف) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با موافقت و تصویب اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۱۴۵۴۹۲۹۳۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088629
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - برابر نامه شماره ۳۵۶۰ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۴ مبنی بر عضویت شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان عضو هیئت مدیره ضمن تشکر از خدمات آقای یاسر ضیائی در سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره، جناب آقای رسول طاعتی انبوهی با شماره ملی ۴۳۲۰۶۶۰۱۶۱ جایگزین آقای یاسر ضیائی به عنوان نماینده حقیقی (عضو غیر موظف) شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با موافقت و تصویب اعضای هیات مدیره انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۲۸۰۷۷۰۱۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488343
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش۹۶۰۴۰۷۹۹۷۸۹۶۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602699
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به نمایندگی آقای حمید دیانت پی با کد ملی ۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹ و شرکت پترو فرهنگ به نمایندگی آقای احمدترکمان پری با کد ملی ۰۴۹۲۵۴۰۵۷۸ و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان بنمایندگی آقای قاسم منظری توکلی با کد ملی ۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نمایندگی آقای عبدالمجید قندریز با کد ملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی آقای رضاتوکلی بنیزی با کد ملی ۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۲۰۷۶۶۴۶۳۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602720
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی آقای علی محقر به شماره ملی ۰۶۸۱۶۷۵۵۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به نمایندگی آقای فریبرز کریمایی به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۹۷۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و شرکت پتروفرهنگ به نمایندگی آقای محب اله دولت زاده به شماره ملی ۱۴۶۶۰۰۹۴۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نمایندگی آقای رسول طاعتی به شماره ملی ۴۳۲۰۶۶۰۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی آقای سید اسماعیل موسوی ترشیزی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۹۱۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب گردیدند. در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب‌های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک‌های صادره تا مبالغ ۵۰۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال با تایید اسناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در رابطه با اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۰۲۸۱۷۰۹۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828161
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد بجنورد به آدرس: استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، بخش گرمخان، دهستان گرمخان، آبادی پتروشیمی، کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد - شیروان، پتروشیمی خراسان با کدپستی ۹۴۵۸۱۸۶۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۰۱۶۲۵۷۳۴۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019562
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفای آقای سید اسماعیل موسوی ترشیزی (نماینده سازمان تامین اجتماعی) از سمت مدیرعاملی شرکت پتروشیمی خراسان موافقت و در نتیجه آقای حسین شفیعی به شماره ملی ۱۸۱۹۰۱۲۰۰۱ (نماینده سازمان تامین اجتماعی) و به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) منصوب گردیدند. براساس ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، اعضاء هئیت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل شرکت را به شرح زیر تصویب نمودند: - ۱ مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی و حفظ حقوق و منافع شرکت در حدود بودجه مصوب و بر اساس آئین نامه‌ها و مقرارت مربوطه. ۲ - کلیه انتصابات بجز رئیس مجتمع، مدیران مالی و بازرگانی که به تایید هیئت مدیره خواهد رسید. ۲ - ۲ - ۱ انفصال، ارتقاء، اعطای پاداش، تعیین حقوق و دستمزد، جذب یا اخراج نیرو مطابق با دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های شرکت خواهد بود. - ۳ افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با تصویب هیات مدیره و با رعایت مفاد اساسنامه و مقرارت جاری کشور. - ۴ انجام کلیه مکاتبات اداری مربوط به امور جاری شرکت. - ۵ تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. - ۶ تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره. - ۷ ارائه گزارش‌های عملکرد در فواصل سه ماهه شرکت به هیئت مدیره. - ۸ تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیئت مدیره. - ۹ پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانک‌ها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصمیم هیات مدیره. - ۱۰ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت انجام امور توسعه و یا سرمایه گذاری و مشارکت‌های جدید به هیات مدیره. - - - در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب‌های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک‌های صادره تا مبالغ ۷۵۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از ۷۵۰ میلیون ریال با تایید اسناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در رابطه با اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می‌باشد. - ش۹۷۰۲۱۹۵۴۲۴۰۸۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072457
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۳۲۲۲۸۲۶۱۴۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه