شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860323668


شماره ثبت:
2131
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1385/11/17
آدرس:
استان خراسان شمالي - شهرستان بجنورد - بخش مركزي - شهر بجنورد-قيام-بزرگراه مدرس-چهارراه شهداي دانش آموز-پلاك 0-طبقه همكف- 9418693469

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فتحعلی ولایی 13892474
آقای عباس حسنی کبوتر خانی 13892474
آقای میلاد عباسی ثانی 13970987
آقای حمید حصاری 13970987
آقای مسلم بشارتی 13970987
آقای ابراهیم قربانی 13970987

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13692605
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از تعاونی سهامی عام به سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسید. ش۹۶۰۸۱۳۷۰۳۸۸۶۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835985
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ۳۱/۰۶/۹۲ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابدارن رسمی) به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان (حسابدارن رسمی) به شماره ۲۱۲۲۸ به نمایندگی آقای عباس حسنی کبوتر خانی بشماره ملی ۳۰۵۱۱۵۶۸۴۱ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۴۱۱۲۲۸۲۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892474
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان مانه و سملقان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۸۹۴۶ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۳۱۱۰ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۲۴۹۶ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۷۲۸۲ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۰۴۷۰ و توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۵۹۰ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به نمایندگی آقای عباس حسنی کبوتر خانی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۵۶۸۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۰۵۵۶۰۹۸۸۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921874
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان (حسابدارن رسمی) به شماره ۲۱۲۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۱۶۲۹۶۹۴۶۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس: استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - شهر بجنورد - قیام - بزرگراه مدرس - چهارراه شهدای دانش آموز - پلاک ۰ - طبقه همکف کدپستی ۹۴۱۸۶۹۳۴۶۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۳۴۳۷۳۸۷۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943208
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان مانه و سملقان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۸۹۴۶ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۳۱۱۰ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۲۴۹۶ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۷۲۸۲ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۰۴۷۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۵۹۰ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت وجه نقد و یادداشتهای توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵به تصویب رسید. ش۹۶۱۲۲۳۲۹۳۹۲۰۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970987
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج به شماره ثبت ۱۰۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۰۴۷۰ به نمایندگی آقای میلاد عباسی ثانی به شماره ملی ۰۷۷۹۸۷۲۱۵۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد به شماره ثبت ۲۰۱۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۲۴۹۶ به نمایندگی آقای مسلم بشارتی به شماره ملی ۰۷۵۹۱۳۵۴۸۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان به شماره ثبت ۶۳۷ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۷۲۸۲ به نمایندگی آقای حمید حصاری به شماره ملی ۰۶۸۲۵۴۶۹۴۱ بعنوان دبیر هیأت مدیره و آقای ابراهیم قربانی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۹۴۹۴۶ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. حدود و اختیارات مدیرعامل برابر ماده ۴۷ اساسنامه شرکت می‌باشد. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای میلاد عباسی ثانی (رئیس هیأت مدیره) و در غیاب ایشان آقای مسلم بشارتی (نایب رئیس هیأت مدیره) به اتفاق آقای ابراهیم قربانی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای ابراهیم قربانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۱۲۰۹۱۵۳۷۷۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه