شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860308036


شماره ثبت:
269865
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1376/8/25
آدرس:
تهران خ قائم مقام خ 24 پ 8 1513736611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا فتاحی کسیلی 854921
سهیلا علیزاده 854921
محمدحسن سعادتیان فریور 1018777
آقای علی مشرقی آرانی 1418606
حمیدرضا آصفی 13661439
محسن بازارنوی 13661439
سرکارخانم حمیده مومنی 14065465
آقای مرتضی آریان 14065465
آقای احسان بادپا 14065465
آقای ابوالقاسم جعفری پور 14399814
آقای هوشنگ نصیری جونقانی 14399814
زهرا اخوان پور 14399814
اله کرم حاتمی 14399814

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 854921
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی حمیدرضا آصفی به ک م ۰۰۴۲۳۸۹۲۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی حمیدرضا فتاحی کسیلی به ک م ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهپخش به ش م ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به نمایندگی محسن بازارنوی به ک م ۰۹۳۱۴۵۳۷۸۱ به سمت عضو و مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک به ش م ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به نمایندگی مرتضی آریان به ک م ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به نمایندگی سهیلا علیزاده به ک م ۰۰۴۹۲۳۰۵۱۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک برات و سفته‌ها و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است: هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ ۴ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۳ ۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۴۵۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018777
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۹۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان فریور به کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۸۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418606
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت به پخش (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ پ۱۸۰۸۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583959
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان فریور به کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986215
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهرسهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان فریور به کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ و شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841128
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ و صورت‌های سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت ۲سال بشرح زیرانتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ وشرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ و موسسه حسابرسی آریا بهروش شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۹۳۷۹۴۶۸۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661439
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا آصفی کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت رئیس هیأت مدیره خانم حمیده مومنی کدملی ۰۰۵۶۲۰۸۶۹۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهرشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بسمت عضو هیأت مدیره آقای احسان بادپا کدملی ۰۰۷۱۴۲۸۸۸۷ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مرتضی آریان کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ به نمایندگی ازشرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بسمت عضو هیأت مدیره آقای هوشنگ نصیری جونقانی کدملی ۱۸۱۷۹۱۲۶۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بسمت عضو هیأت مدیره آقای محسن بازارنوی کدملی ۰۹۳۱۴۵۳۷۸۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۷۲۴۸۸۰۱۴۴۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060457
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۳۱۲۴۱۳۸۶۷۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065465
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم جعفری پور به کدملی ۱۹۷۱۳۲۸۶۶۹ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره حمیده مومنی به کدملی ۰۰۵۶۲۰۸۶۹۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهرشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره احسان بادپا به کدملی ۰۰۷۱۴۲۸۸۸۷ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره مرتضی آریان به کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ به نمایندگی ازشرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره هوشنگ نصیری جونقانی به کدملی ۱۸۱۷۹۱۲۶۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره محسن بازارنوی به کدملی ۰۹۳۱۴۵۳۷۸۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام پذیرد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد، علاوه برآن هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳و۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۳۱۹۹۶۸۸۴۹۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177910
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۵۲۸۸۰۲۸۰۳۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213263
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیر بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت به پخش به سناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۱۲۳۶۱۳۰۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399814
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم جعفری پور به کدملی ۱۹۷۱۳۲۸۶۶۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و حمیده مومنی به کدملی ۰۰۵۶۲۰۸۶۹۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و زهرا اخوان پور به کدملی ۰۰۵۶۱۴۸۲۰۸ به نمایندگی شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ و مرتضی آریان به کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ و هوشنگ نصیری جونقانی به کدملی ۱۸۱۷۹۱۲۶۶۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ و اله کرم حاتمی به کدملی ۴۱۳۱۴۶۳۷۰۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت انجام پذیرد. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳و۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۱۰۰۹۴۰۳۲۰۶۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه