شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860293454


شماره ثبت:
173
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1373/7/13
آدرس:
استان خراسان شمالي - شهرستان شيروان - بخش مركزي - دهستان زيارت - روستا كارخانه قندشيروان-كارخانه قند-بلوار انديشه-خيابان صدف-پلاك 0-طبقه همكف- 9468161200

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مجتبی معتمدی 1538410
مهرداد حکیم 1538410
آقای علی بیداریان 1538410
آقای محسن طیبی 1538410
مهدی خلیلی 1538410
محمد حسین صالحی 12846673
نادرگیوه چی زاده 13703112
حمیدرضا شاکری 13703112
عباس هشی 13703117
مرتضی آهنگر سریزدی 13703117
محمد اوج 13703117
عبدالمجید شورابی مقدم 13703117
رضا رستگار 13703117

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1067343
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

پیرو آگهی تغییرات شماره۹۴۳۲۶/۲۹۱۸/۹/۱۳۸۹ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ تغییرات ذیل در شرکت مذبور به عمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ شرکت انرژی گستر سینا از هیئت مدیره شرکت خارج شدند و موسسه بنیاد علوی به نمایندگی آقای اصغر داوطلب برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره وارد هیئت مدیره شرکت شدند. ش۱۶۵۱۸۴۵ ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171695
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

پیرو آگهی شماره ۴۴۷۸۲ مورخ ۱۲/۶/۹۲ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۷/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقای محسن طیبی به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای آزادعلی دهقانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پانید پارس به سمت مدیرعامل و مهدی خلیلی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و علی بیداریان به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و مهرداد حکیم به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضا ثابت آزادعلی دهقانی (مدیرعامل) و یا علی بیداریان (رئیس کارخانه به همراه امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت (محمدحسین صالحی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا آزادعلی دهقانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد، مدیرعامل می‌تواند امضا اوراق و نامه‌های عادی شرکت را تعویض نماید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت ۳ استخدام، عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل شرکت و تصویب هیئت مدیره ۴ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیت‌های شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره ۶ انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت ۷ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده ش۱۷۰۱۴۱۷ ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538410
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد سهامی عام شماره ثبت ۱۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

پیرو آگهی شماره ۶۵۹۸۳ مورخ ۳/۷/۹۲ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۵/۴/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۷/۴/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوده نقد منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تعیین گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های و دعوت نامه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ۴ موسسه بنیاد علوی بنمایندگی آقای مجتبی معتمدی به کد ملی ۵۸۲۹۷۸۱۹۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پانید پارس بنمایندگی محسن طیبی به کد ملی ۲۰۶۲۸۶۱۹۰۷ بسمت مدیرعامل شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بنمایندگی مهرداد حکیم به کد ملی ۰۰۴۸۴۷۳۱۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن بنمایندگی مهدی خلیلی به کد ملی ۰۰۴۱۳۴۷۲۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا بنمایندگی علی بیداریان به کد ملی ۰۹۳۲۰۳۹۱۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضا ثابت محسن طیبی (مدیرعامل) و یا آقای علی بیداریان (رئیس کارخانه) به همراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت (آقای محمد حسین صالحی) همراه مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی باامضا محسن طیبی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد مدیرعامل می‌تواند امضا اوراق و نامه‌های عادی شرکت را تعویض نماید. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تصویب گردید: ۱. انجام کلیه اموری اداری شرکت ۲. وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت ۳. استخدام، عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره ۴. تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آیین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵. تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره ۶. انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آیین نامه معاملات شرکت ۷. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصارف شرکت ۸. اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. ۶ برنامه بودجه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ براساس فرمهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و اصلاحات انجام شده مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۸۵۳۸۹۶ کفیل ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199088
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد (سهامی عام) به شماره ثبت۱۷۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

پیرو آگهی شماره ۷۲۰۲ ۱۹/۵/۸۸ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت مذبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقای مجید افلاکی نبی (نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733665
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سودزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا باشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ و شماره ثبت ۳۵۶۱۵۳ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شماره ثبت ۱۱۸۳ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۳۶ و شماره ثبت ۴۹۳۵۶ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شماره ثبت ۰ ۲۱۱۹۰ و موسسه بنیاد علوی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ و شماره ثبت ۳۸۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۱۸۵۵۶۴۲۵۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846673
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجتبی معتمدی به شماره ملی ۵۸۲۹۷۸۱۹۵۶به نمایندگی از شرکت مالی وسرمایه گذاری سینابه سمت رئیس هیئت مدیره (موظف)، محسن طیبی به کدملی ۲۰۶۲۸۶۱۹۰۷به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا عضو هیئت مدیره (موظف)، محمدحسین صالحی به کدملی۰۸۲۷۹۳۰۲۸۳ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)، قربان علی قربانی به کدملی ۰۶۲۵۹۸۵۱۲۰۰به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) ونادر گیوه چی زاده به کدملی ۰۰۴۳۴۳۱۱۶۴۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین آقای محسن طیبی به مدت ۲سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. تعیین امضاهای مجاز شرکت و حدود اختیارات: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء ثابت آقای محسن طیبی (مدیرعامل) و یا آقای محمد حسین صالحی (نائب رئیس هیئت مدیره ورئیس کارخانه) به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل و رئیس کارخانه همراه مهر شرکت، اوراق و نامه‌های عادی با امضای آقای محسن طیبی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند امضاء اوراق و نامه‌های عادی شرکت را تفویض نماید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت۳ استخدام عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد.۴ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آیین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ بررسی وتنظیم بودجه، گزارشات مالی و فعالیت‌های شرکت و تصویب توسط هیئت مدیره۶ انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت ۷ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. ش۹۵۰۳۲۲۱۰۹۱۲۶۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384060
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد بررسی وتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به نمایندگی آقای محمد اوج به شماره ملی ۴۹۱۰۰۴۹۵۸۴ بعنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی اصلی و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد وخراسان جهت درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش۹۶۰۱۲۳۶۳۲۸۶۷۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703112
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اقای محسن طیبی خارج از اعضای هیئت مدیره بشماره ملی ۲۰۶۲۸۶۱۹۰۷ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - شرکت مالی وسرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و به نمایندگی مجتبی معتمدی بشماره ملی۵۸۲۹۷۸۱۹۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره (موظف) و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینابه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ و شماره ثبت ۳۵۶۱۵۳ و به نمایندگی محسن طیبی بشماره ملی ۲۰۶۲۸۶۱۹۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره (موظف) وشرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بشماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ و به نمایندگی محمدحسین صالحی بشماره ملی ۰۸۲۷۹۳۰۲۸۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره ورئیس کارخانه (موظف) وشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و بشماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ و به نمایندگی حمیدرضا شاکری بشماره ملی ۰۸۲۷۹۵۰۵۲۷ بسمت عضوهیئت مدیره (غیر موظف) وبنیادمستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و به شماره ثبت ۱۹۸۳ و به نمایندگی نادرگیوه چی زاده بشماره ملی ۰۰۴۳۴۳۱۶۴۱ بسمت عضوهیئت مدیره (غیر موظف) انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء ثابت آقای محسن طیبی (مدیرعامل) و یا آقای محمد حسین صالحی نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (نائب رئیس هیئت مدیره ورئیس کارخانه) به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس کارخانه همراه مهر شرکت. اوراق و نامه‌های عادی با امضای آقای محسن طیبی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند امضاء اوراق و نامه‌های عادی شرکت را تفویض نماید. - حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ - انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ - وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت۳ - استخدام - عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد.۴ - تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آیین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ - بررسی وتنظیم بودجه. گزارشات مالی و فعالیت‌های شرکت و تصویب توسط هیئت مدیره۶ - انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت ۷ - انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. ش۹۶۰۸۱۷۱۴۸۲۰۷۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703117
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه. صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد بررسی وتصویب قرارگرفت. - موسسه حسابرسی مفیدراهبر به بشماره ثبت۷۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به نمایندگی آقای محمد اوج بشماره ملی ۴۹۱۰۰۴۹۵۸۴ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بشماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی آقای عباس هشی بشماره ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب می‌گردد - روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. - اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت ۱۹۸۳ وبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰به نمایندگی آقای عبدالمجید شورابی مقدم به کدملی ۰۰۵۰۱۸۰۶۱۴و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شماره ثبت ۳۵۶۱۵۳وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۰۶۸۵به نمایندگی آقای مرتضی آهنگر سریزدی به کدملی ۰۵۰۳۱۹۶۴۷ و شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ وشناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷به نمایندگی آقای محمدحسین صالحی به کدملی ۰۸۲۷۹۳۰۲۸۳ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱به نمایندگی آقای رضا رستگار به کدملی ۰۰۵۱۸۶۰۸۲۱وشرکت ره نگار خاور میانه پارس به شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹به نمایندگی آقای سید نقی موسوی اوریمی به کدملی ۲۲۵۹۳۲۳۶۷ ش۹۶۰۸۱۷۵۷۳۸۰۰۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876763
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و به منظور تحقق افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰٫۶۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰٫۶۹۲٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ریالی برابر مجوز شماره۱۰۰ ۳۲۴۵۳۰/۹۶۹مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و گواهی بانکی شماره۳۴۳ , ۱۲۴ مورخ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ بانک سینا شعبه بنیاد، عملی و تحقق یافت که در نتیجه کل سرمایه به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عملی و پرداخت شده می‌باشد (مبلغ ۱۸۱٫۳۰۸۰۰۴٫۹۶۴ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۴۷٫۹۹۹٫۹۹۵٫۰۳۶ ریال از محل آورده نقدی می‌باشد.) در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. ش۹۶۱۱۲۸۷۴۸۱۵۸۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890101
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه‌ای از شرکت در تهران بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمال زاده نبش کوچه شهید حمیصیان پلاک ۱۲۱ کدپستی ۱۴۱۸۷۶۵۴۴۸ تاسیس و آقای محسن طیبی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۶۱۹۰۷ به سمت مدیر شعبه برای مدت دو سال تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۳۳۰۴۹۱۴۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186953
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد بررسی وتصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به نمایندگی آقای محمد اوج به شماره ملی ۴۹۱۰۰۴۹۵۸۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد یا خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۰۴۸۶۹۹۰۱۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14316877
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کریم سپهری بعنوان نماینده شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا جایگزین آقای مرتضی آهنگر سریزدی گردید. آقای سیدکریم سپهری به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء ثابت آقای سید کریم سپهری (مدیرعامل) و یا شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به نمایندگی آقای محمد حسین صالحی (نائب رئیس هیئت مدیره ورئیس کارخانه) به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به نمایندگی آقای محمد حسین صالحی همراه مهر شرکت، اوراق و نامه‌های عادی با امضای آقای سیدکریم سپهری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند امضاء اوراق و نامه‌های عادی شرکت را تفویض نماید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت۳ استخدام عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد.۴ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آیین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ بررسی وتنظیم بودجه، گزارشات مالی و فعالیت‌های شرکت و تصویب توسط هیئت مدیره۶ انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت ۷ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. ش۹۷۰۸۲۶۱۵۷۲۴۱۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه