شرکت فرآورده های سیمان شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860260078


شماره ثبت:
28483
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1382/12/25
آدرس:
مشهد - كيلومتر 5/3-جاده قوچان 9187381769

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا اولی 13010234
آقای سیدمحمدرضا طباطبائی حکیم 13010234
آقای محمد عصاریان دربان 13010234
آقای محمد جلالی 13498473
بهروز زندی 13498473
آقای سیف اله گرجی 14008657
آقای علی توکلی 14205905
آقای مزدک رحمانی 14205905
آقای احمد قندهاریون 14205905

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 561600
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ آقای علی توکلی به عنوان نماینده جدید شرکت معادن ذغال سنگ شرق در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۹۱ معرفی گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۴۱۸۸۹۱۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595700
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۶۴۵۲۸۰۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754530
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عامشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور شرکتهای سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۴۰۱۸ سیمان سفید شرق سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۷۰۹ آهک صنعتی سیمان شرق سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲۴۵ زغال سنگ شرق سهامی خاص شماره ۴۳۸۲۳ حمل و نقل سپهر سیمان مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۳۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ آقای کاظم امانی قدیم نماینده شرکت سیمان سفید شرق بشماره ثبت ۴۱۹۷۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ خندان دل نماینده شرکت معادن زغال سنگ شرق بشماره ثبت ۴۳۸۲۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی موسوی فرد نماینده شرکت آهک صنعتی سیمان شرق بشماره ثبت ۴۳۲۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی توکلی نماینده شرکت سیمان شرق بشماره ثبت ۴۰۱۸ و آقای شهریار تولایی نماینده شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد بشماره ثبت ۳۸۰۳۵ بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضا مکاتبات و اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۵۰۸۵۷۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885349
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۴۴۸۳۵۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065098
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۲ شرکت مزبور و با وتوجه به نامه نمایندگی شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد، آقای کاظم عبداللهی خیرآبادی به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای شهریار تولایی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره گردید. ش۱۶۵۱۲۸۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346710
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۶/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۲، مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۷۷۴۲۸۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508799
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به استعفای شرکت سیمان سفید شرق به نمایندگی آقای کاظم امانی قدیم از سمت ریاست هیئت مدیره: آقای علی توکلی به نمایندگی از شرکت سیمان شرق بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن سزاوار ذاکران به جای آقای هوشنگ خندان به نمایندگی از شرکت معادن ذغال سنگ شرق بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی موسوی فرد به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا اولی به جای آقای کاظم امانی قدیم به نمایندگی از شرکت سیمان سفید شرق بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم عبداللهی خیر آبادی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ منصوب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضای کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۵۰۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508953
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ش۱۸۴۵۰۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627124
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی توکلی به نمایندگی از شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره. آقای حسن سزاوار ذاکران به نمایندگی از شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای محمد رضا اولی به نمایندگی ازشرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای شهریار تولائی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای سید محمد علی موسوی فرد به نمایندگی ازشرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای سید محمد علی موسوی فرد به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۳۰۶۳۱۸۱۱۳۲۱۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627126
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۹۷۰۹ شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۸۲۳ شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۰۳۵ شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۲۴۵ ش۹۳۰۶۳۱۱۳۱۴۴۶۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698383
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدو صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۸۲۵۲۶۶۱۷۹۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730040
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نصیری (خارج از اعضای هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۵ انتخاب گردید وحدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض شد و کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل (آقای علیرضا نصیری) به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۲۰۶۵۷۱۹۴۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571227
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۲/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۳۰/۱۱/۸۸، مؤسسه حسابرسی آزموده کاران و آقای علی اصغر فرخ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و شرکتهای سیمان شرق (سهامی عام) سیمان کردستان (سهامی عام) سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) مدیریت و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۸۹ آقای کاظم امانی قدیم (نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ خندان دل (نماینده شرکت سیمان شرق) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل افشاری (نماینده شرکت سیمان کردستان) و آقای روزعلی نیک آبادی (نماینده شرکت معادن زغال سنگ شرق) بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی موسوی فرد (نماینده شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722750
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض شد. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179692
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور شرکتهای سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۴۰۱۸ سیمان سفید شرق سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۷۰۹ آهک صنعتی سیمان شرق سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲۴۵ زغال سنگ شرق سهامی خاص شماره ۴۳۸۲۳ حمل و نقل سپهر سیمان مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۳۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ آقای کاظم امانی قدیم نماینده شرکت سیمان سفید شرق بشماره ثبت ۴۱۹۷۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ خندان دل نماینده شرکت معادن زغال سنگ شرق بشماره ثبت ۴۳۸۲۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی موسوی فرد نماینده شرکت آهک صنعتی سیمان شرق بشماره ثبت ۴۳۲۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی توکلی نماینده شرکت سیمان شرق بشماره ثبت ۴۰۱۸ و آقای شهریار تولایی نماینده شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد بشماره ثبت ۳۸۰۳۵ بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضا مکاتبات و اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462134
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۲ انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669941
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ انتخاب گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970568
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید. ش۹۵۰۵۲۶۷۳۸۱۸۵۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010234
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی توکلی به کدملی ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره. و آقای احمد قندهاریون به کدملی ۰۹۳۱۹۰۶۷۹۲ به نمایندگی از شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. و آقای محمدرضا اولی به کدملی ۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱ به نمایندگی از شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای محمد عصاریان دربان به کدملی ۰۹۳۹۲۸۶۵۶۴ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای سیدمحمدرضا طباطبایی حکیم به کدملی ۰۳۸۴۶۸۸۶۷۵ به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای احمد ملکی زاده (خارج از سهامداران) به شماره ملی ۴۵۹۱۱۱۶۹۴۸ تا تاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. ش۹۵۰۶۱۷۱۰۲۹۹۶۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010564
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ و شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۹۷۰۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۷۸۴ و شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۸۲۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۹ و شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۶۷۸۴ و شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۲۴۵ و شناسه ۱۰۳۸۰۵۹۱۹۰۵. ش۹۵۰۶۱۷۷۱۴۶۳۳۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014447
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۹/۱/۹۴ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و نامه شماره ۰۱۵ ۲۱۱۱۱۰ , ۹۵۹ مورخ ۲۹/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلامیه پذیره نویسی مندرج در روزنامه‌های خراسان به شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ و روزنامه جهان اقتصاد به شماره ۶۱۴۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۹۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ و اطلاعیه تمدید پذیره نویسی درج در روزنامه‌های خراسان به شماره ۱۹۲۲۲ مورخ ۱۶/۰۱/۹۵ و جهان اقتصاد به شماره ۶۱۵۴ مورخ ۱۶/۰۱/۹۵ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۴۰۶ مورخ ۱۶/۰۱/۹۵ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه مبلغ ۷۲٫۳۹۶٫۰۲۶٫۸۴۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز مبلغ ۷٫۶۰۳٫۹۷۳٫۱۶۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانک شهر شعبه مشهد به شماره ۱۰۰ , ۲۶۶ مورخ ۳/۴/۱۳۹۵ هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تعداد سهام از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی به ۱۸۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است ش۹۵۰۶۲۰۴۱۹۹۴۱۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248787
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۶۱۸۵۰۱۱۱۴۱ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ در انتهای سطر دهم و ابتدای سطر یازدهم عبارت ((سرمایه شرکت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است)) صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. ش۹۵۱۰۲۰۳۶۸۷۱۳۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404434
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۱۴۱۸۷ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۲۲۱۵۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید. ش۹۶۰۲۰۹۱۰۰۲۳۰۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498473
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سیمان سفید شرق به شماره ثبت۴۱۹۷۰۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۶۷۸۴ به نمایندگی آقای بهروز زندی شماره ملی: ۰۰۴۱۰۴۲۵۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره ۲ شرکت آهک صنعتی سیمان شرق به شماره ثبت ۴۳۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۱۹۰۵ به نمایندگی آقای محمد جلالی شماره ملی: ۰۹۳۲۹۹۷۷۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره ۳ شرکت سیمان شرق به شماره ثبت۴۵۹۲۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ به نمایندگی آقای علی توکلی شماره ملی: ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳ بسمت رئیس هیات مدیره ۴ شرکت معادن زغال سنگ شرق به شماره ثبت۴۳۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۹ به نمایندگی آقای احمد قندهاریون شماره ملی: ۰۹۳۱۹۰۶۷۹۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره ۵ شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد به شماره ثبت۳۸۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۶۷۸۴ به نمایندگی آقای محمد عصاران دربان شماره ملی: ۰۹۳۹۲۸۶۵۶۴ بسمت عضو هیات مدیره ۶ آقای احمد ملکی زاده (خارج از سهامداران) به شماره ملی ۴۵۹۱۱۱۶۹۴۸ به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده دوره تصدی تا تاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به همراه با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود. ش۹۶۰۴۱۴۲۵۴۵۳۹۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742639
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراازنامه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.. م وسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس قانونی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی آتی تعیین گردید. ش۹۶۰۹۱۳۸۰۴۸۱۳۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008657
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای بهروز زندی به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۷۸۴ از نمایندگی شرکت سیمان سفید شرق به شماره ثبت ۴۱۹۷۰۹ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۷۸۴ آقای سیف اله گرجی به شماره ملی: ۲۰۶۱۲۶۰۹۶۹ به نمایندگی شرکت مذکور در هیئت مدیره تعیین گردید. ش۹۷۰۲۱۱۹۷۹۲۰۷۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205896
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت۴۵۹۲۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۱۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۷۸۴ شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۳۸۲۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۹ شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۰۳۵ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۵۳۶۷۸۴ شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۳۲۴۵ و شناسه ۱۰۳۸۰۵۹۱۹۰۵ ش۹۷۰۶۱۷۸۷۱۳۶۸۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205905
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی توکلی کد ملی ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد قندهاریون کد ملی ۰۹۳۱۹۰۶۷۹۲ به نمایندگی از شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیف اله گرجی کد ملی ۲۰۶۱۲۶۰۹۶۹ به نمایندگی از شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۷۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عصاریان دربان کد ملی ۰۹۳۹۲۸۶۵۶۴ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۶۷۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مزدک رحمانی کد ملی ۰۶۸۱۷۹۱۲۹۲ به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد ملکی زاده (خارج از سهامداران) شماره ملی ۴۵۹۱۱۱۶۹۴۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیریت عامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۷۰۶۱۷۹۲۶۶۲۰۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه