شرکت پتروشیمی کازرون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860256731


شماره ثبت:
1237
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1387/7/17
آدرس:
استان فارس - شهرستان كازرون - بخش جره و بالاده - دهستان جره - روستا رباطك-كوچه (گل رز)-كوچه ((كرامت بهروزي))-پلاك 0-طبقه همكف- 7316144446

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید ابوالحسن سیدخاموشی 1681268
آقای جلیل ابراهیم پور 1681268
آقای بهیار ریاحی مهابادی 1681268
آقای بهرام ساکی 1681268
کریم صاحبی 1681268
محمود هاشم زاده 13190877
خانم رابعه مظفری 13190877
آقای حمیدرضا راغب 13190877
آقای مهدی جمشیدی 13190877

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 732991
آگهی تغییراتشرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

برابر صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی مجید صفاتی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به نمایندگی سیروس گوهری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص بثبت ۲۸۶۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۶۱۲ به نمایندگی جلیل ابراهیم پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص بثبت ۱۴۸۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ به نمایندگی احد محمدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام بثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به نمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص بثبت ۹۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ به نمایندگی علیرضا پوری و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص بثبت ۷۹۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به نمایندگی بهرام ساکی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کریم صاحبی بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال در سمت خود ابقاء گردید و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه و پایان اسفند ماه هر سال به روز اول مهر ماه سال آغاز و در روز سی و یکم شهریور ماه سال بعد به پایان میرسد تغییر یافت و بدین طریق ماده ۵۰ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۴۶۰۸۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۱۵۶۹۲ رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975646
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید: ۱ صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ سی و یکم شهریور ماه نود و یک مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۲ مجید صفاتی به نمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و سیروس گوهری به نمایندگی موسسه حسابرسی شرکت بشماره ثبت ۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۴۶۰۸۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۶۶۵۹۰ کفیل ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254597
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۲ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه ۳۱/۶/۹۲ پس از گزارش هیئت مدیره و تایید بازرسان قانونی شرکت مورد تصویب مجمع واقع شد ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ حسابرسی مستقل و بازرس اصلی به نمایندگی مجید صفاتی و موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل به نمایندگی سیروس گوهری برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۴۶۰۸۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۰۸۰۴۹۳ سرپرست ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681268
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۳ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید: ۱ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ و شرکت مهرآوران کوی نارون سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۷۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و در نتیجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بنمایندگی علی ناصرانی بشماره ملی ۰۰۴۰۰۸۱۴۶۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج اوران بنمایندگی بهیار ریاحی مهابادی بشماره ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بنمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدبران اقتصاد بنمایندگی بهرام ساکی بشماره ملی ۰۰۵۲۴۳۱۹۱۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت مهرآوران کوی نارون بنمایندگی جلیل ابراهیم پور بشماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کریم صاحبی بشماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۹۲۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و حق امضاء کلیه مکاتبات اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور تجاری و مالی و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۴۶۰۸۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۱۶۱۷۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699753
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۳ و باستناد نامه شماره ۲۸۸۰۰۹/۱۲۱ ۲۸/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید: ۱ پس از گزارش توجیهی هیئت مدیره دایر بر لزوم افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت، سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد و پنجاه و پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال منقسم به چهارصد و پنجاه و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و دو سهم با نام عادی یکهزار ریالی بمبلغ ششصد و شصت میلیارد ریال از طریق تبدیل مطالبات حال شده به سهم و آورده‌ی نقدی مورد تصویب مجمع واقع شده و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ششصد و شصت میلیارد ریال منقسم به ششصد و شصت میلیون سهم با نام یکهزار ریالی که تماما پرداخت شده می‌باشد افزایش یافته است که مبلغ نود و هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و سی و سه ریال از محل مطالبات حال شده و تبدیل مطالبات به سهم و مبلغ یکصد و پنج میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون و یکصد و شصت هزار و دویست و شصت و هفت ریال بصورت نقدی بشماره حساب ۱/۳۳۳۳۲۸۵/۸۱۹/۸۱۴ نزد بانک سامان شعبه میدان ونک تهران طبق گواهی ۳۶۸/۸۱۴/۹۳ ۲۶/۴/۹۳ واریز گردیده است که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ش ۴۶۰۸۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۱۶۳۹۱۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410203
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی کازرون (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وخبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۳۱۱۰۷۲۲۷۳۸۷۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584915
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

برابر صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ و هیات مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ شرکت موصوف فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید ۱ صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۸۸ پس از گزارش بازرسان و هیات مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس اصلی و عباس دهدشتی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ شرکت کالا بازار ایرانیان به نمایندگی جلیل ابراهیم پور به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شادان شهر باختر به نمایندگی خلیل خلیل زاده به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی رضا حمزه لو و شرکت سرمایه گذاری ایران به نمایندگی عباس صمیمی و علیرضا پوری به نمایندگی شرکت ملی صنایع و پتروشمیی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و کریم صاحبی به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی از قبیل چک سفته با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضا اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات و سایر نامه‌های اداری با امضا کریم صاحبی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531105
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام به شماره ثبت۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۸۹ شرکت موصوف فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ مهندس عباس صمیمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به ثبت ۲۸۶۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت به جای آقای مهندس رضا حمزه لو انتخاب گردید صاحبان امضاء مجاز بر اساس آگهی شماره۲۱۱۸۴ ۱۸/۷/۸۷ برای بقیه مدت میباشند. ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101597
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۰۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ (ثبت شده در تهران) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی وموسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۲۸۵۰ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۸۷۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ ش۹۵۰۸۰۹۶۱۰۹۶۹۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190877
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود هاشم زاده به کد ملی۱۸۱۸۰۸۷۴۰۵ به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/۱/۰۳۵۷ IIPG مورخ ۰۸/۶/۰/۱۳۹۵ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان نائب رئس هئیت مدیره و آقای حمیدرضا راغب به کد ملی ۲۶۴۹۳۳۳۹۷۹ به موجب معرفی نامه شماره ۲۷۱ - ۲ - ۹۵ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ نماینده شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل و سرکار خانم رابعه مظفری به کدملی ۲۲۲۹۷۱۱۰۳۲ به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/۲۳۶/EMC مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ نماینده شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیأت مدیره وآقای مهدی جمشیدی به کد ملی ۳۸۷۱۰۱۶۸۸۸به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/۱/۸۴ م مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان رئیس هئیت مدیره و آقای بهیار ریاحی مهابادی به کد ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳به موجب معرفی نامه شماره ۱۱۳۳ - ۹۵ - ب مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ذیل بند ۳۹ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. الف - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب - شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ج - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ه - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. ش۹۵۰۹۲۴۸۷۷۷۳۲۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337235
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی کازرون به آدرس جدید: خیابان امام خمینی جنب کوچه چهاردهم طبقه فوقانی ساختمان متین گستر با کد پستی ۷۳۷۴۶ ۷۳۱۷۷تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۱۲۱۴۱۹۳۲۲۷۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582440
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل بموجب مجوز شماره ۰۴۴ - ۲۹۲۸۳۳ , ۹۶۹ مورخ ۱۶/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شد: - بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ۶۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۱سهم یکهزار ریالی با نام که مبلغ ۴۸۶ , ۲۱۷ , ۶۶۹ , ۳۹۸ ریال آن از محل مطالبات حال شده و همچنین مبلغ ۵۱۴ , ۷۸۲ , ۳۳۰ , ۱۷۱ ریال آن از محل آورده نقدی بموجب گواهی شماره ۳۵۵/۷۸۹۰/۵۴ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ و گواهی شماره ۱۴۹/۷۸۹۰/۵۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ بانک تجارت شعبه بلوار چمران پرداخت گردید و ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۱سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام ش۹۶۰۶۰۶۱۴۶۸۷۵۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582443
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ بموجب مجوز شماره ۰۴۴ - ۲۹۲۸۳۳ , ۹۶۹ مورخ ۱۶/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه از مبلغ ششصد وشصت میلیارد ریال به مبلغ یکهزارودویست وسی میلیارد ریال از طریق تبدیل مطالبات حال شده و همچنین آورده نقدی تفویض اختیار داده شد ش۹۶۰۶۰۶۸۷۸۳۶۱۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745203
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۶۳۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ (ثبت شده در تهران) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۲۸۵۰ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۴۰۰۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷ ش۹۶۰۹۱۴۸۶۲۸۴۴۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109047
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ بموجب مجوز شماره ۳۶۳۵۴ , ۱۲۲ ۹/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت۱۲۵۲۹ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت۱۲۰۰۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۴۱۶۱۷۹۹۰۴۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198277
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت استان فارس شهرستان کازرون بخش جره و بالاده دهستان جره روستا رباطک کوچه (گل رز) کوچه ((کرامت بهروزی)) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۷۳۱۶۱۴۴۴۴۶ تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش۹۷۰۶۱۲۱۰۳۸۸۷۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه