شرکت صنایع غذائی مینو شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860251887


شماره ثبت:
1794
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1378/5/28
آدرس:
بخش مركزي كيلومتر 5 جاده چشمه زيارت صندوق پستي 333 جنب روستاي سيادك 9839135436

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اصغر فرخ 601695
آقای فرهمند امیری جوبنی 601695
آقای رحیم نعمت پرور 703160
حمیدرضا قدری 1532177
سیدمحمد مدرس نیایزدی 1532177
آقای میکائیل احمد زاده 12862727
آقای حمید احمد خانی 12862727
جواد نبوتی 12862727
آقای اکبر لطفیان 12862727
محمدرضا حضرت زاد 13842538
آقای محمد برزگر شریفی 13842538
آقای محمد اخگری 13842538
آقای کامران راستی 14096528
آقای غلامعباس درفشی 14096528

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 571073
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاصبشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال بمبلغ سی میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بمبلغ پنج میلیارد ریال بموجب گواهی شماره ۲۷۳/۲۴۱۰ ۱۶/۱/۹۱ بانک انصار شعبه مرکزی زاهدان سهامداران بتصویب مجمع رسید و اصلاح ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد ماده ۶ اساسنامه سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به ۵ میلیون سهم بمبلغ سی میلیارد ریال منقسم به سی میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی تغییر یافت. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۸۱۱۱۶۴۷۱۰۰۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601695
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینوشرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۲ موسسه حسابرسی پارس کدملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ کدپستی ۳۱۳۳۷۱۶۱۸۴ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۸۱۱۱۶۷۱۵۳۰۱۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703160
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرقسهامی خاص بشماره ثبت۱۷۹۴دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ آقای رحیم نعمت پرور با کدملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ و کدپستی ۱۳۹۶۶۱۴۱۳۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شد. ش۱۴۱۲۹۶۲ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034226
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر عضو هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش۱۶۳۴۲۶۹ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061708
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۲ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی پارس بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و رضا معجزاتی (موسسه حسابرسی راده) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ش۱۶۴۹۶۴۷ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106373
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت۱۷۹۴ دارای شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۲ که مدارک واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال منقسم به شصت و پنج میلیون سهم به مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتاد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی تغییر یافت. ش۱۶۷۱۳۲۵ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121935
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ که مدارک واصل گردیده: ۱ سید محمد مدرس نیا یزدی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پارس گستر مینو محمدرضا حضرت زاد به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام صنعتی خرمدره جواد نبوتی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان حمیدرضا قدری به نمایندگی از طرف شرکت قاسم ایران غلامعباس درفشی به نمایندگی از طرف شرکت صادراتی پرسوئیس اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ سید محمد مدرس نیایزدی رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا حضرت زاد نائب رئیس هیئت مدیره، آقایان جواد نبوتی، حمیدرضا قدری، غلامعباس درفشی عضو هیئت مدیره و اکبر لطفیان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین شدند. ش۱۶۷۸۰۰۳ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222000
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۴ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۲ که مدارک واصل گردیده است ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به تصویب مجمع رسید ۲ اصلاح اساسنامه طبق فرمت شرکتهای بورسی که به تصویب مجمع رسید ۳ کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل پذیره نویسی بشرح ذیل میباشد: ۱ نام و شماره ثبت: شرکت صنایع غذایی مینو شرق بشماره ثبت ۱۷۹۴ ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای ان الف موضوع اصلی: ۱) تولید انواع فرآورده‌های غذایی و صنایع تبدیلی به ویژه محصولات آردی از جمله انواع بیسکویت، کیک، ویفر، نان و محصولات شکری و سایر محصولات وابسته ۲) تولید انواع نوشابه‌های گازدار، بدون گاز، آب در حجم و اندازه‌های مختلف و سایر فرآورده‌های غذایی مشابه ۳) واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و اقلام موردنیاز تولید ۴) صدور محصولات و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی شرکت ۵) مشارکت و انجام هرگونه فعالیت بازرگانی ۶) شرکت بطور کلی میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. ب) موضوع فرعی: ۱) انجام معاملات در زمینه خرید ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و سایر اقلام مورد نیاز تولید و فروش محصولات و فرآورده‌های تولید ۲) ارائه خدمات آزمایشگاهی برای کلیه مواد غذایی به نمایندگی سازمان استاندارد کشور و یا بصورت مستقل و حق العمل کاری برای کلیه سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی ۳) بسته بندی و فروش فرآورده‌های غذایی و کشاورزی ۴) پرورش و فروش ماهی و آبزیان ۵) فعالیت آموزش در مقاطع عالی ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز فعالیت شرکت زاهدان کیلومتر پنج جاده چشمه زیارت و دفتر مرکزی تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج شرکت پارس مینو شرکت فاقد شعب است کدپستی زاهدان ۹۸۸۱۱۳۳۱۱۱ کدپستی تهران ۱۳۹۹۷۳۶۳۱۱ ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس با مدت نامحدود خواهد بود. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ هفتاد میلیارد ریال که تماما پرداخت شده است ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی/ شماره ثبت اشخاص حقوقی/ شناسه ملی اشخاص حقوقی/ نماینده/ نام پدر/ شماره شناسنامه/ کدملی/ سمت بطور کامل شرکت بازرگانی پارس گستر ۳۴۹۰۶۰ ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ سیدمحمد مدرس نیا یزدی مصطفی ۵۹۳ ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو ۱۷ ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ محمدرضا حضرت زاد محمد ۲۷۰۳ ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت قاسم ایران ۵۳۳۴۴ ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ حمیدرضا قدری علی ۴۱۲ ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ عضو هیئت مدیره شرکت صادراتی پرسوئیس ۱۴۲۳۴۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ غلامعباس درفشی محمد ۶۵۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان ۲۰۹۴۶۴ ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ جواد نبوتی علی اکبر ۱۶۳ ۴۱۳۲۰۶۶۲۴۱ عضو هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۷۹۴ ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷ اکبر لطفیان محمد ۳۴۵۸ ۵۲۰۹۴۳۴۸۲۶ مدیرعامل ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام میتواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه، تصویب میزان سود تقسیمی توسط مجامع عمومی انجام میگردد وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود، هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور ان با متابعت از قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است مبلغ دیون شرکت ۱۱۲۵۱۲۹۷۷۰۹۲ ریال تا تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۲ میباشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ش۱۷۲۷۵۷۴ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532177
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ و صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. گزارش کتبی هیئتمدیره و بازرس قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی پارس به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی راده به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳. شرکت بازرگانی پارس گستر مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ با نمایندگی آقای سیدمحمد مدرسنیا یزدی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ و شرکت صنعتی مینو سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۱۴۰ با نمایندگی آقای محمدرضا حضرتزاد به شماره ملی ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ و شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا قدری به شماره ملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ با نمایندگی آقای جواد نبوتی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۶۶۲۴۱ و شرکت صادراتی پرسوئیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ با نمایندگی آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئتمدیره و شرکت پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ و شرکت داروئی، آرایشی و بهداشتی مینو به شماره ثبت ۱۹۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۰۸ به عنوان اعضاء علیالبدل هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۶۵۳۱۸۱۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744308
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی قدس رضوی زاهدان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۸ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به عنوان بازرس علی البدل و موسسه آگاهان تراز توس به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ گزارش هیئت مدیره و حسابرسی و بازرس قانونی در مورد عملکرد سود و زیال سال منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ قرائت و مورد تصویب قرار گرفت و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید. ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570375
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال منقسم به شصت و پنج میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب مجمع رسید و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شود. ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10844170
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت۱۷۹۴دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ آقای رحیم نعمت پرور با کدملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ و کدپستی ۱۳۹۶۶۱۴۱۳۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شد. ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786161
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح پیوست تصویب نمودند. شرح اختیارات مدیرعامل انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت و بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره برای تصویب نصب و عزل مدیران، مشاوران شرکت و تعیین شغل، سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایای، پادش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین‌های شرکت. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری، رعایت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، عقد هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و غیر منقول و یا فسخ آن تغییر و تبدیل و مناقصه و مزایده و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت. پیشنهاد به امانت گذاشتن هرنوع سند، مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار با مصوبه هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری با تصویب هیئت مدیره اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها، در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر رای صادره یا اجرای آن. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت‌ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. تنظیم خلاصه دارایی و فروش شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت و همچنین تهیه برنامه بودجه عملیاتی سالانه شرکت با تایید هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقیو کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی و استعفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از اغاز تا اتمام از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده بازرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش۹۵۰۲۲۰۵۹۰۹۲۳۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819246
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی ایین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نما‌گر حساب به شماره ثبت ۲۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پارس گستر مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ و شرکت صنعتی مینو سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ و شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۳۴۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ و شرکت صادراتی پرسوئیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ برای مدت دو سال انتخاب گریدند. ش۹۵۰۳۰۵۹۲۹۹۹۳۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862727
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذل تعیین گردید: آقای محمدرضا حضرت زاد به شماره ملی ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ (به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ (به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میکائیل احمد زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۹۷۷۸۰۶ (به نمایندگی از شرکت بازرگانی پارس گستر مینو به شماره ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد نبوتی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۶۶۲۴۱ (به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید احمد خانی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۱۶۹۳۹ (به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر لطفیان به شماره ملی ۵۲۰۹۴۳۴۸۲۶ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۵۰۳۳۰۴۹۱۴۹۳۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283032
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰٫۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته تصویب گردید. ش۹۵۱۱۱۰۸۹۲۹۸۷۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454824
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید.۲. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۱۰۶۲۵۵۹۶۱۹۲اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842538
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای محمدرضا حضرت زاد به شماره ملی ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۸۸۵۰ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به شناسه ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران راستی به شماره ملی ۰۰۴۰۹۹۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد اخگری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۹۲۵۴۶ به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد برزگر شریفی به شماره ملی ۴۳۲۳۹۳۲۰۸۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده قانونی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۰۸۴۰۷۸۶۸۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060520
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء حقوقی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: شرکت بازرگانی پارس گستر مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ و شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ و شرکت قاسم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ به عنوان اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۱۲۶۹۵۸۵۳۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096528
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱. آقای محمد رضا حضرت زاد به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو و آقای غلامعباس درفشی به نمایندگی از شرکت قاسم ایران، آقای محمد اخگری به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو، آقای محمد برزگر شریفی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان، آقای کامران راستی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند: آقای محمد رضا حضرت زاد به شماره ملی ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ رئیس هیئت مدیره، آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد اخگری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۹۲۵۴۶ عضو هیئت مدیره، آقای محمد برزگر شریفی به شماره ملی ۴۳۲۳۹۳۲۰۸۱ عضو هیئت مدیره، آقای کامران راستی به شماره ملی ۰۰۴۰۹۹۰۹۶۶ عضو هیئت مدیره تعیین شدند. ۲. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۷۰۴۰۶۲۷۹۳۹۳۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه