شرکت بانک سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860246171


شماره ثبت:
535178
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1364/3/8
آدرس:
تهران خيابان استاد مطهري شماره 238 1588864571

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبدالناصر همتی 1356226
آقای کوروش پرویزیان 1360759
حسین فرزان اصل 1727229
آقای ایرج پورحسین اکبریه 9708534
آقای حمیدرضا فرتوک زاده 9708534
آقای علی محمدی 9708534
آقای سیدمحمد بدر طالع 9708534
قربان دانیالی 13488721
علیرضا تقدیری 13488721
محمد رضا پیشرو 13488721
شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین 13488721
آقای غلامعباس نعمت اللهی 13488729

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 670039
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۳/۹۱ و به موجب مجوز شماره۱۰۶۳۳۱ ۲۶/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه و با اصلاحات مربوطه در مجوز فوق الذکر تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۹۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854923
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت گسترش الکترونیک سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۱۶۹۲ و شرکت کارگزاری بورس بهگزین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۵۷۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356197
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۷۷۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356226
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مخبر کد ملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ به نمایندگی از طرف بنیاد علوی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالناصر همتی کد ملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ایرج پورحسین اکبریه کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک سینا و آقای حمیدرضا فرتوک زاده کد ملی ۰۰۴۵۷۰۲۹۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با دو امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی و بودجه یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی و بودجه یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۷۸۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360759
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش پرویزیان ک م ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ بجای آقای عبدالناصر همتی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۷۸۱۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362898
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۸۴۰۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362899
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کوروش پرویزیان به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین آقای عبدالناصر همتی به کد ملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ و حسین فرزان اصل به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۱۶۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای ایرج پورحسین اکبریه به کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی یا معاون اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر بانک، معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۸۴۰۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727229
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۸۷۴۸ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای کوروش پرویزیان به کدملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ و آقای محمد مخبر به کدملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ و آقای حمید رضا فرتوک زاده به کدملی ۰۰۴۵۷۰۲۹۲۶ و آقای سید محمد بدر طالع به کدملی ۲۵۹۳۱۴۴۷۲۶ و آقای حسین فرزان اصل به کدملی ۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۸۳۸۵۵۶۷۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727245
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ ومجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۳۰۶۸۰/۹۳ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش پرویزیان به کدملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای محمد مخبر به کدملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا فرتوک زاده به کدملی ۰۰۴۵۷۰۲۹۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد بدر طالع به کدملی ۲۵۹۳۱۴۴۷۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین فرزان اصل به کدملی۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون وی در امور مالی و بودجه همراه با مهر شرکت (بانک) و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مدیرعامل در امور مالی و بودجه و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (بانک)، معتبر میباشد. همچنین هیئت مدیره، مدیرعامل (بالاترین مقام اجرایی شرکت) را به عنوان نمایندة خود در اقدام نسبت به موارد ذیل تفویض نمود: نمایندگی بانک سینا در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی از سطح مدیر به پایین، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، در چارچوب سیاست کلان مصوب هیئت مدیره و ضوابط و مقررات جاری بانک، اخذ و اعطای نمایندگی بانکها و مؤسسه‌های مالی و پولی و اعتباری داخلی و خارجی و همچنین قبول نمایندگی شرکتها در برابر اشخاص ثالث، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت و پرداخت وجوه به حساب اشخاص نزد بانکها، ظهر نویسی و تضمین اوراق بهادار، شامل اوراق مشارکت و همچنین قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها و قبول نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه امانات، رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها چه در دادگاهها و چه در اداره‌ها و داویر ثبت اسناد، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، تأمین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تعیین میزان استهلاک دارائیها، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مالیاتهای مستقیم. پ۹۳۰۹۱۸۲۹۶۱۹۹۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584581
آگهی تغییرات در بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. بند ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708534
آگهی تصمیمات در شرکت بانک سینا سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۷/۵/۸۹ محمد مخبر به کدملی۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ به نمایندگی از شرکت بنیاد علوی بسمت رئیس هیات مدیره و عبدالناصر همتی به کدملی۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ایرج پورحسین اکبریه به کدملی۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک سینا و سید محمد بدرطالع به کدملی۲۵۹۳۱۴۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بورس بهگزین و حمیدرضا فرتوک زاده به کدملی۰۰۴۵۷۰۲۹۲۶ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت اعضای هیا ت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین و کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضا مجاز از بین امضا مدیرعامل و یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر بانک معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919022
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۳/۹۱ و به موجب مجوز شماره۱۰۶۳۳۱ ۲۶/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه و با اصلاحات مربوطه در مجوز فوق الذکر تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514654
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام بشماره ثبت۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ امضا کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضا مجاز از بین امضا مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری با مهر بانک معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055155
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759603
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۴۷۹۸۰/۹۴ مورخ ۱/۹/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳، مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بانک سینا، انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های بانک تعیین گردیدند. پ۹۵۰۲۰۱۶۷۶۶۴۸۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488721
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۲۴۴۷۱/۹۵ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مخبر با کدملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا پیشرو با کدملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل قربان دانیالی با کدملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا ساروخانی با کدملی۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره غلامعباس نعمت اللهی با کدملی ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا تقدیری با کدملی ۰۰۴۰۲۵۹۴۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره، در اجرای تبصرة مادة (۵۶) اساسنامه مصوب، کلیه اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی بانک (شرکت) است، به هیئت عامل تفویض نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (بانک)، معتبر باشد. همچنین در اجرای مفاد مواد (۸۲) و (۸۴) اساسنامه مصوب، هیئت مدیره کلیه اختیارات موضوع مادة (۸۴) از جمله موارد ذیل را به مدیرعامل با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا، تفویض نمود: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیریهای لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد؛ تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرا آن. پ۹۶۰۴۰۷۴۵۱۵۷۷۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488729
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۲۴۵۱۱/۹۵ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و شرکت آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. محمد مخبر با کدملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ محمدرضا پیشرو با کدملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ محمدرضا ساروخانی با کدملی ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ قربان دانیالی با کدملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ غلامعباس نعمت اللهی با کدملی ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸ علیرضا تقدیری با کدملی ۰۰۴۰۲۵۹۴۴۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۰۷۲۶۵۷۶۶۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787154
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به استناد مجوز شماره ۲۷۲۳۳۴/۹۶ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبة شرکت در جزیره قشم، به نشانی: قشم بلوار ولی عصر مجتمع تجاری مسکونی پردیس کد پستی ۷۹۵۱۶۳۳۴۴۳، تأسیس گردید. پ۹۶۱۰۰۶۸۲۵۳۵۹۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056020
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۰۵/۹/۱۳۹۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره ۱۹۱۵۹/۹۷ مورخ ۲۸/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۰۸۶۷۵۸۹۹۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392060
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۵۳۲۴۱/۹۷ مورخه ۲۲/۷/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/ ۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار بانک جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید. پ۹۷۱۰۰۸۱۲۹۲۲۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه