سیمان ممتازان کرمان

شرکت سیمان ممتازان کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860238958
كرمان كيلومتر 32 جاده كرمان رفسنجان روبروي روستاي سعدي كارخانه سيمان ممتازان كرمان 1111111111
11
افراد
24
آگهی‌ها
5416
شماره ثبت
1381/5/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649582
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان سهامی عام شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه مورخه ۳۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهور با کد ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران با کد ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ آقای سید مجتبی کار آموزی با کد ملی ۲۹۹۰۵۹۲۴۷۴ و ۲ آقای مهدی آگاه با کد ملی ۲۹۹۲۳۱۱۷۰۷ و ۳ آقای فرید دادگر با کد ملی ۲۹۹۱۲۲۶۷۱۴ و ۴ شرکت صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و ۵ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سید کو) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۲ بسمت اعضاء اصلی و آقای جهانگیر ارجمند کرمانی با کد ملی ۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ و آقای محمد نخعی نژاد با کد ملی ۲۰۹۱۳۳۶۳۳۶ بسمت اعضاء علی البدل. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۶۳۲۶۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700386
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۱۳۹۱: ۱ آقایان مهدی آگاه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسن رضایی عراقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید دادگر و سید مجتبی کارآموزی و رضا دهقان اناری به نمایندگی از شرکت سیمان گروه صنایع سیمان کرمان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و آقای مهدی ربانی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۶۶۷۸۵ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166743
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۱ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۰۰۷۲۳ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171935
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۵۴۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۳۰/۵/۹۲ ۱ با استعفای آقای فرید دادگر، آقای مجتبی کار آموزی موافقت گردید و آقای جهانگیر ارجمند با کد ملی ۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ و آقای محمد نخعی نژاد با کد ملی ۲۰۹۱۳۳۶۳۳۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ آقای مهدی آگاه با کد ملی ۲۹۹۲۳۱۱۷۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن رضایی عراقی با کد ملی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با کد ملی ۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جهانگیر ارجمند با کد ملی ۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ و آقای محمد نخعی نژاد با کد ملی ۲۰۹۱۳۳۶۳۳۶ و آقای رضا دهقان اناری با کد ملی ۲۹۹۳۲۱۷۶۰۷ به نمایندگی از شرکت سیمان گروه صنایع سیمان کرمان بسمت اعضای اصلی و آقای محمد ربانی با کد ملی ۱۲۸۳۷۶۹۴۶۸ بسمت مدیر عامل هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد، اوراق بهادار بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۱۰۳۰۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592895
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۴۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بموجب نامه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان بشماره ۱۶۳۳/۱۰۰/۹۳ مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ آقای رضا دهقان اناری به نمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید. ۲ بموجب نامه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان بشماره ۱۷۵۳/۱۰۰/۹۳ مورخ ۱۰/۰۴/۹۳ آقای مهدی اکبری یگانه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید. ۳ آقای حافظ کمال هدایت بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای رضا دهقان اناری بعنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۴ آقای محمد ربانی را بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۵۲۳۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776705
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت۵۴۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی سال۸۹. ۲ موسسه حسابرسی ایران مشهود و آقای علیرضا عطوفی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار و دنیای اقتصاد و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810367
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی مورخه ۱۶/۲/۸۸: ۱ ترازنامه و صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۸۷ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت حساب تهران و هوشنگ غیبی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923992
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۱۳۹۱: ۱ آقایان مهدی آگاه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسن رضایی عراقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید دادگر و سید مجتبی کارآموزی و رضا دهقان اناری به نمایندگی از شرکت سیمان گروه صنایع سیمان کرمان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و آقای مهدی ربانی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064637
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۷/۹۰. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب اعضا قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223055
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۸۸ ۲ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران و آقای هوشنگ غیبی بسمت بازرسین اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مهدی آگاه سید مجتبی کارآموزی فرید دادگر گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بعنوان اعضای اصلی و آقایان جهانگیر ارجمند کرمانی و محسن جلال پور بعنوان اعضای علی البدل. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251347
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت: ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۳/۸۹ ۱ آقای محمد ربانی بسمت مدیرعامل و آقای مهدی آگاه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حافظه کمال هدایت بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرید دادگر و آقای سید مجتبی کارآموزی و آقای رضا دهقان اناری به نمایندگی از گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ضمنا آقایان جهانگیر ارجمند و محسن جلال پور بسمت اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10536846
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۰/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مرکز اصلی شرکت به کیلومتر ۳۲ جاده کرمان رفسنجان روبروی روستای سعدی محل کارخانه سیمان ممتازان کرمان انتقال یافت. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606576
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان سهامی عام شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه مورخه ۳۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهور با کد ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران با کد ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ آقای سید مجتبی کار آموزی با کد ملی ۲۹۹۰۵۹۲۴۷۴ و ۲ آقای مهدی آگاه با کد ملی ۲۹۹۲۳۱۱۷۰۷ و ۳ آقای فرید دادگر با کد ملی ۲۹۹۱۲۲۶۷۱۴ و ۴ شرکت صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و ۵ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سید کو) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۲ بسمت اعضاء اصلی و آقای جهانگیر ارجمند کرمانی با کد ملی ۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ و آقای محمد نخعی نژاد با کد ملی ۲۰۹۱۳۳۶۳۳۶ بسمت اعضاء علی البدل. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963823
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۴۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۲/۸۸ آدرس شعبه شرکت در تهران خ شیراز جنوبی خیابان علیخانی شرقی پلاک ۹ منتقل گردید. ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076882
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۹/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای رضا دهقان اناری به نمایندگی از گروه صنایع سیمان کرمان به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160105
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۸/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ با استعفای آقای محمد نخعی نژاد موافقت و آقای محمد ربانی بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضاء مشترک رئیس یا هیئت مدیره هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736604
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴: شعبه شرکت در تهران به آدرس: تهران - بزرگراه همت (شرق) - خیابان شیراز جنوبی - خیابان بابا علیخانی غربی - پلاک ۲۶ طبقه ۴ با کدپستی ۱۴۳۶۹۳۷۶۳۵ انتقال یافت. ش۹۵۰۱۲۱۷۹۹۱۱۵۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831517
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵: - آقای مرتضی داداش به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان عضو و نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردید. - سمت آقای رضا دهقان اناری از نائب رئیس هیأت مدیره به سمت عضو هیأت مدیره تغییر کرد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919604
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ ۱ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورت سود وزیان، حساب سود (زیان) انباشته وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با عنایت به تکالیف محوله به اتفاق آرائ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیات مدیره جدید شرکت به شرح ذیل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی هیات مدیره: اشخاص حقیقی: آقای جهانگیر ارجمند کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ آقای محمد نخعی نژاد به شماره ملی ۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶ اشخاص حقوقی: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ اعضای علی البدل هیات مدیره: آقای سیدمجتبی کارآموزی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۹۲۴۷۴ آقای سیروس یاسایی به شماره ملی ۲۹۹۱۹۳۸۰۱۳ ش۹۵۰۴۲۹۹۳۴۵۷۳۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125431
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵: - ۱آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای جهانگیر ارجمند به شماره ملی۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، - آقای محمد نخعی نژاد به شماره ملی۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای محمد ربانی به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردید. - ۲کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیأت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۳۱۶۵۵۴۶۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141244
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵: - ۱آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای جهانگیر ارجمند به شماره ملی۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، - آقای محمد نخعی نژاد به شماره ملی۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای محمد ربانی به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردید. - ۲کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیأت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201411
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵: - ۱آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای رضا دهقان اناری به شماره ملی ۲۹۹۳۲۱۷۶۰۷ به نمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای جهانگیر ارجمند به شماره ملی۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای محمد نخعی نژاد به شماره ملی۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علی جهان آرا به شماره ملی ۳۲۰۹۷۱۳۷۱۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد ربانی به شماره ملی ۱۲۸۳۷۶۹۴۶۸ به سمت مدیر عامل شرکت (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردید.۲ کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نایب ریئس و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود.۳ به موجب مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، قسمتی از اختیارات هیأت مدیره مندرج درماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح زیر به مدیر عامل تفویض اختیار گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر (با امضاء‌های مجاز مصوب هیأت مدیره) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامة حاضر اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، (در مورد اختیار صلح و سازش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال مجوز هیأت مدیره لازم است) ش۹۵۰۹۳۰۹۱۵۸۴۸۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478041
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و صورت سود وزیان، حساب سود (زیان) انباشته وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ ۳روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۹۲۴۲۹۸۶۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338808
آگهی تغییرات شرکت سیمان ممتازان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ ۱ تعیین سمت اعضاء هیات مدیره: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به نمایندگی آقای رضا دهقان اناری به شماره ملی ۲۹۹۳۲۱۷۶۰۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای جهانگیر ارجمند به شماره ملی۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴ به سمت عضو هیات مدیره، آقای محمد نخعی نژاد به شماره ملی ۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶ به سمت عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی آقای علی جهان آرا به شماره ملی ۳۲۰۹۷۱۳۷۱۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد ربانی به شماره ملی ۱۲۸۳۷۶۹۴۶۸ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء هیات مدیره) ۲ کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره یا نایب ریئس و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. ۳ به موجب مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، قسمتی از اختیارات هیات مدیره مندرج درماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح زیر به مدیرعامل تفویض اختیار گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر (با امضاء‌های مجاز مصوب هیات مدیره) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، (در مورد اختیار صلح و سازش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال مجوز هیات مدیره لازم است) ش۹۷۰۹۱۱۸۸۸۷۱۴۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک