شرکت تولید برق سنندج مپنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860220367


شماره ثبت:
6402
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1387/4/13
آدرس:
سنندج ابتداي جاده سقز 6614190798

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد بهمن پور 1766824
آقای سیدمحمدرضا شریفی 1766824
آقای خلیل بهبهانی 1766824
آقای وحید خدیوی 1766824
آقای شاهپور مظفری گودرزی 1766824

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1692025
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه وحساب سود زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ب): موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین را به سمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل شرکت وموسسه حسابرسی آروین ارقام پارس را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. د): روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۱۹۶۴۷۵۱۸۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766824
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸بعنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا (سهامی عام). به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ آقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ آقای وحید خدیوی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۳۱۲۲۴ بعنوان مدیرعامل وعضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شماسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ آقای مهندس سید محمد رضا شریفی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲ آقای مهندس شاهپور مظفری گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۹۹۴۹۳ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت آب و برق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش۹۳۱۰۱۶۷۱۸۵۶۵۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297782
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند (به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶) را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹) را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۹۲۲۱۵۸۳۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609230
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲ شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ شرکت تولید آب وبرق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شنلسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ ش۹۶۰۶۲۳۶۹۵۲۱۸۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731238
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا (سهامی عام). به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی طی حکم شماره۵ , ۱۰۰ مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ بسمت نا یب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی طی حکم شماره ۱۳/۳۷۰۱مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای شاهپور مظفری گودرزی طی حکم شماره ۱۸۱۰/۱۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۲/۹۵به شماره ملی ۴۱۳۱۸۹۹۴۹۳ شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای سید محمد رضا شریفی طی حکم شماره ۴۱۹/۳۶۱۷ مورخ ۰۹/۱۲/۹۵به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با نمایندگی آقای وحید خدیوی طی حکم شماره ۴۶۱/۳۹۰۰مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ به شماره ملی ۳۲۵۵۷۳۱۲۲۴ کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد ش۹۶۰۹۰۵۹۴۹۳۴۲۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768800
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵) به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۸۱۰۲۳۹۰۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079685
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر۵۵ ماده و۱۶ تبصره به تصویب مجمع رسید ش۹۷۰۳۲۸۵۸۴۹۱۳۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358216
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اصلاح برخی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت - سایر شرح مصوبه: مجمع پس از بحث و بررسی و باتوجه به پیشنهاد هیأت مدیره درخصوص تغییرات برخی از بندهای ماده۳۷، بدینوسیله بندهای ۱الی۵ ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر اصلاح ومورد تصویب قرارداد. ۱ - بند ۱ ماده۳۷ اساسنامه: تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل؛ ۲ - بند ۲ ماده۳۷ اساسنامه: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به پیشنهاد مدیر عامل؛ ۳ - بند ۳ ماده۳۷ اساسنامه: تصویب بودجه سالانه شرکت به پیشنهاد مدیر عامل؛ ۴ - بند ۴ ماده۳۷ اساسنامه: تصویب سند راهبردی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل؛ ۵ - بند ۵ ماده۳۷ اساسنامه: تصویب سند جامع توسعه سیستم‌ها؛
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه