کاشی و سرامیک حافظ

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860212438
كيلومتر 25 جاده شيراز-زرقان،بلوار پاسداران 1914744713
11
افراد
13
آگهی‌ها
51
شماره ثبت
1356/1/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1155917
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ سهامی عام شماره ثبت ۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۲ و ۱۶/۵/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت سرمایه گستر آریا، شرکت آریا رسانه تدبیر، شرکت تدبیر پرداز دلسا، شرکت آریا شاتل همگی سهامی خاص و شرکت آریا شبکه آفاق (با مسئولیت محدود) همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ آقای شجاع الدین میر طاووسی بنمایندگی از شرکت آریا شبکه آفاق بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن شانه ساز زاده بنمایندگی از شرکت آریا رسانه تدبیر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان صابر فیضی بنمایندگی از طرف شرکت آریا شاتل و مهدی شاهسوند بنمایندگی از شرکت تدبیر پرداز دلسا و علی دوایی بنمایندگی از شرکت سرمایه گستر آریا بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ آقای محمد دین محمدی خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه شرکت طبق اختیارات ثبت شده مدیرعامل سابق شرکت می‌باشد. ۵ امضاء کلیه چک‌ها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از اعضای زیر (مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و امضاء مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۶۸۴۳۴۳۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203989
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ سهامی عام شماره ثبت ۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. امضا کلیه چکها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. و امضا مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل یا فردی که ایشان معرفی می‌نمایند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۰۵۴۸۱۸۹ رئیس ثبت زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241241
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ سهامی عام شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. بموجب ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیئت مدیره باتفاق آرا با ایجاد شعبه در تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر پلاک ۱۶۷۰ طبقه ۴ کدپستی ۱۹۱۴۷۳۳۵۶۹ موافقت نمود. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۰۶۰۰۷۷۷ رئیس ثبت زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269314
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات و سرامیک حافظ سهامی عام شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمد حسین شانه ساز زاده بعنوان عضو هیئت مدیره جدید به جای آقای مهدی شاهسوند به نمایندگی از شرکت تدبیر پرداز دلسا و آقای علی اکبر تسویه چی بعنوان عضو هیئت مدیره جدید به جای آقای صابر فیضی به نمایندگی از شرکت آریا شاتل انتخاب گردیدند. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۰۶۴۷۱۸۹ رئیس ثبت زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1455932
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید بموجب نامه شماره ۱۳۷۴ ۲ ۹۳ ۱ مورخ ۲۱/۲/۹۳ شرکت اریا شاتل آقای محمد دین محمدی بعنوان عضو هیئت مدیره جدید بجای علی اکبر تسویه چی انتخاب گردیدند و مقرر گردید امضاء اسناد رسمی و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۰۹۵۹۵۲۶ رئیس ثبت زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695744
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ شماره ثبت ۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸ سهامی عام
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره ۱۴/۷/۹۳ تصمیم ذیل اتخاذ گردید. سید مهدی حاجی میر عرب با کد ملی ۰۴۵۲۸۲۶۷۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۱۸۸۷۸۸۶ رئیس ثبت زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855345
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت آریا شبکه آفاق به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲ شرکت آریا رسانه تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵ شرکت آریا شاتل به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹ شرکت سرمایه گستر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸ شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا به شماره شناسه ملی ش۹۵۰۳۲۶۹۶۷۷۶۱۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865364
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت‌های اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای صابر فیضی با شماره ملی ۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳وبه نمایندگی از شرکت آریا شبکه آفاق به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شد. آقای شجاع الدین میرطاووسی مهیاری با شماره ملی ۱۱۹۹۵۱۷۹۰۹وبه نمایندگی از شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شد. آقای محمد علی بلوچی با شماره ملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴وبه نمایندگی از شرکت آریا شاتل به عنوان مدیر عامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شد. آقای ایرج شریفی با شماره ملی ۰۰۵۱۷۲۲۶۹۰ وبه نمایندگی از شرکت آریا رسانه تدبیر به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد. آقای امیر مسعود جعفری با شماره ملی ۰۰۶۶۷۵۰۹۰۳وبه نمایندگی از شرکت سرمایه گستر آریا، به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد. همه اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضا هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضادوعضوهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۳۱۷۷۷۴۲۷۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930258
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آریا شاتل به شماره ثبت ۱۸۸۲۹۲، طی نامه شماره ۱۴۲۵۲ - ۹۵ - ۰۱ مورخ ۱۵/۲/۹۵ آقای حمید بهترین نژاد فرزند غلامحسین با کدملی ۲۴۳۰۰۰۳۹۲۹ و شماره شناسنامه ۳۸۷ را بجای آقای محمدعلی بلوچی با کدملی ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ به عنوان نماینده خود معرفی نموده و به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شد. - آقای صابر فیضی با کدملی ۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. - آقای امیرمسعود جعفری با کدملی ۰۰۶۶۷۵۰۹۰۳ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد و اختیارات هیات مدیره به شرح برگ پیوست به مدیرعامل تفویض شد. - سمت سایر اعضاء همچنان به قوت خود باقی است. سمت‌های تعیین شده برای اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره معتبر می‌باشد. کلیه چک‌ها، سفته‌ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق ۲ نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری غیر تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۰۴۴۰۴۳۵۱۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097306
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. و روزنامه محلی طلوع هم انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۶۳۹۶۴۸۲۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13143944
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آریا شاتل به شماره ثبت ۰۱۸۸۲۹۲ طی نامه شماره ۵۲۰۸ ۹۵ ۰۱ مورخ ۰۳/۰۶/۹۵ آقای علی اکبر تسویه چی فرزند محمد حسین با کدملی ۰۴۹۱۷۵۴۲۷۲ و شماره شناسنامه ۱۲۲۱ را به جای آقای حمید بهترین نژاد با کدملی ۲۴۳۰۰۰۳۹۲۹ به عنوان نماینده خود در هیات مدیره معرفی نمود. آقای صابر فیضی با کدملی ۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای شجاع الدین میرطاووسی مهیاری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. سمت سایر اعضاء همچنان به قوت خود باقی است. سمت‌های تعیین شده برای اعضای هیات مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیات مدیره معتبر می‌باشد. کلیه چک‌ها، سفته‌ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق ۲ نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری غیرتعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۰۲۱۴۷۵۸۷۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170038
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • شرکت آریا شبکه آفاق با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲ گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵ شرکت آریا شاتل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۰۰۴۹ شرکت سرمایه گسترآریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸ شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت آریا شبکه آفاق با نمایندگی آقای حسن آدینه با کدملی ۳۹۶۱۷۷۸۱۶۷ به سمت عضو هیات مدیره گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل با نمایندگی آقای احسان محبی رسا با کدملی ۰۰۱۳۷۳۵۹۸۵ به سمت عضو هیات مدیره شرکت آریا شاتل با با نمایندگی آقای علی اکبر تسویه چی با کدملی ۰۴۹۱۷۵۴۲۷۲ به سمت رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گسترآریا با نمایندگی آقای امیرمسعود جعفری با کدملی ۰۰۶۶۷۵۰۹۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا با نمایندگی آقای حمید میرطاوسی مهیاری با کدملی ۰۰۸۲۲۰۷۶۰۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را نسبت به سمت‌های یاد شده اعلام نمودند. کلیه چک‌ها، سفته‌ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۵۲۳۲۲۷۶۳۱۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190598
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷انتخاب گردید. وروزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات و روزنامه طلوع جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۰۶۲۸۲۸۶۹۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک