سیمان البرز

شرکت سیمان البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860197772
گرمسار- كيلومتر 25 محور گرمسار - سمنان 3587161133
0
افراد
5
آگهی‌ها
1018
شماره ثبت
1381/7/28
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان البرز

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9820462
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۸/۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ صورت‌های مالی منتهی به سال ۸۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نیک روشان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزاد رای امین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ آقای ابوالفضل هاشمی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای نیما خواجه مهمدی به سمت نائب رئیس، آقای مسعود بورقانی فراهانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز سهامی عام به نمایندگی آقای ارتورول باغ داش و شرکت مجتمع فولاد قوچان سهامی خاص به نمایندگی آقای رحیم نجفی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسنی هاکان امیرهان اوغلی و آقای سهراب امیرجاملوئی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از دو عضو نائب رئیس (آقای نیما خواجه مهمدی) یا عضو هیئت مدیره (آقای مسعود بورقانی فراهانی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۶ حدود اختیارات مدیرعامل در اجرای مفاد ماده ۶۶ اساسنامه به شرح ذیل میباشد: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ تهیه و اجرای آئین نامه‌های داخلی شرکت (امور اداری شرکت) پس از تائید هیات مدیره ۳ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ۴ پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیات مدیره ۵ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات به حساب شرکت ۶ تهیه و تنظیم آئین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه از قبیل دستورالعمل‌های استخدامی و معاملات و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب ۷ تهیه و تنظیم چارت سازمانی شرکت، تعیین حدود و اختیارات و شرح وظایف مدیران قسمت‌های مختلف ۸ رسیدگی و نظارت بر روند اجرای پروژه و ارائه گزارش پیشرفت کار به هیات مدیره ۹ تشکیل جلسات هفتگی و ماهانه با حضور مدیران مربوطه در سطح شرکت و شرکت‌های گروه برای پیشبرد امور و ارائه گزارش پیشرفت کار و ابلاغ مصوبات هیات مدیره ۱۰ پیگیری و اجرای مصوبات هیات مدیره در جهت پیشبرد اهداف شرکت. ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844138
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز بشماره ثبت ۱۰۱۸ سهامی خاص و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
با استناد بصورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۰ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزاد رای امین بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۳ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ آقای ناصر مقیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز بنمایندگی آقای علی اکبر خلیلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نجفی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع فولاد قوچان بنمایندگی آقای احمد احمدی بوئینی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای فتح اله صدوقی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامرضا کریمی فر و حسنی هاکان امیرهان اوغلی بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای رحیم نجفی مدیرعامل و متغیر یکی از دو عضو آقای ناصر مقیمی رئیس هیئت مدیره و یا آقای فتح اله صدوقی عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای رحیم نجفی مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891272
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید و ماده ۶۶ اساسنامه اصلاح گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی: ۲ تهیه واجرای آئین نامه‌های داخلی شرکت (امور اداری شرکت) پس از تایید هیئت مدیره ۳ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و مرخصی , بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیئت مدیره ۵ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات به حساب شرکت ۶ تهیه و تنظیم آیین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه از قبیل دستورالعمل‌های استخدامی و معاملات و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۷ تهیه و تنظیم چارت سازمانی شرکت تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف مدیران قسمتهای مختلف شرکت ۸ رسیدگی و نظارت بر روند اجرایی پروژه و ارائه گزارش پیشرفت کار به هیئت مدیره ۹ تشکیل جلسات هفتگی و ماهانه با حضور مدیران مربوطه در سطح شرکت و شرکتهای گروه برای پیشبرد امور و ارائه گزارش پیشرفت کار و ابلاغ مصوبات هیئت مدیره ۱۰ پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مدیره در جهت پیشبرد اهداف شرکت ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190989
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۱۸و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
باستناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۶/۸۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۸/۸۸ تغییرات ذیل درشرکت ایجاد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۱۲۱/۴۷۶/۱۱۷ریال منقسم به۱۲۱/۴۷۶/۱۱۷ سهم یکهزار ریالی با نام از محل آورده نقدی سهامداران با رعایت حق تقدم با افزایش۰۰۰/۸۷۹/۲۴۳/۶، سرمایه شرکت به۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱۲۳ریال منقسم به۰۰۰/۷۲۰/۱۲۳ سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده است افزایش یافت و ماده۶ اساسنامه اصلاح گردید. ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336860
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز سهامی عام بشماره ثبت۱۰۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
باستناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۸۸ و ۱۱/۵/۸۸ و هیأت مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ صورت‌های مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۴ تعداد اعضای هیأت مدیره از ۷ نفر اصلی به ۵ نفر عضو اصلی کاهش یافت و اعضاء هیأت مدیره متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل خواهدبود در نتیجه ماده ۴۹ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ۵ آقای مهدی شاد بسمت رئیس هیأت مدیره، شرکت مجتمع فولاد قوچان (سهامی خاص) بنمایندگی آقای فریدرضا هاشمی زاده به سمت نایب رئیس و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز (سهامی عام) بنمایندگی آقای کیوان سلیمی به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت چرم مصنوعی زنجان (سهامی خاص) بنمایندگی آقای رحیم نجفی به سمت عضو هیأت مدیره، آقای سیداحمد جهانتاب بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، شرکت صنایع بسته بندی کپکان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سعید زرکش و خانم جمیله حمدخدا به عنوان عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت آقای مهدی شاد رئیس هیأت مدیره و متغیر یکی از دو نفر آقای فریدرضا هاشمی زاده نایب رئیس هیأت مدیره و یا آقای سیداحمد جهانتاب مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای سیداحمد جهانتاب مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک