شرکت پشمبافی توس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860183930


شماره ثبت:
2724
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1355/1/12
آدرس:
مشهد - كيلومتر 20جاده مشهد - قوچان 9357184456

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدمحمد پور کیایی 12701152
فریدون باقری حریری 12701152
محمد رمضان قاسم 12701152
علی فدوی 13689786
امیرعباس فدوی 14077538
آقای بصیر رحیم زاده خراسانی 14077538
حمیدرضا وفادار اصفهانی 14077538

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 703893
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند. ش۱۴۱۳۰۱۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999552
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۷۲۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور، آقایان محمد رمضان قاسم و سیدمحمد پورکیایی و فریدون باقری حریری و علی فدوی و امیرعباس فدوی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ آقای محمد رمضان قاسم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد پورکیایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون باقری حریری به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره (در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره) و مدیرعامل (در غیاب یکی از اعضای هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۱۶۲۱۳۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126008
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ , موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان نوین رسیدگی به سمت بازرس علی البدل و حسابرس برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۶۷۹۵۵۲ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126015
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ , موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان نوین رسیدگی به سمت بازرس علی البدل و حسابرس برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۶۷۹۵۵۳ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1616379
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت وموسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ انتخاب گردیدوروزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۶۲۳۳۴۴۸۱۷۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881773
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107603
آگهی تغییرات در شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۷۲۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۰ شرکت فوق، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701152
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۲۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمحمد پور کیایی به شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۱۵۳۴ و علی فدوی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۹۸۱۲۱ و محمد رمضان قاسم به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۳۰۷۹ و امیرعباس فدوی به شماره ملی ۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱ و فریدون باقری حریری به شماره ملی ۱۴۶۱۶۰۲۷۶۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۱۸۷۸۲۸۰۸۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701159
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۲۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رمضان قاسم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی فدوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقایان سیدمحمد پورکیایی و امیر عباس فدوی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون باقری حریری بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۴۱۲۱۸۳۱۱۴۲۱۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018186
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲موسسه حسابرسی آرمان نوین به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فرازمشاور رسیدگی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ انتخاب گردید. ۳روزنامه هدف و اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار و محلی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۳۵۶۶۸۴۹۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651959
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ ونامه شماره ۲۵۲۷۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۷۱۹۹۵۱۷۸۳۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689786
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فریدون باقری حریری ۱۴۶۱۶۰۲۷۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رمضان قاسم به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی فدوی ۰۹۱۹۳۹۸۱۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد پور کیانی ۲۷۰۹۲۰۱۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرعباس فدوی ۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید رضا وفاداراصفهانی ۱۲۸۴۶۵۰۸۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ تاتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند ۲) کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۸۱۰۶۰۵۵۲۸۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077538
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۵۴۶۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد پورکیایی با شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۱۵۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی فدوی با شماره ملی ۰۹۱۹۳۹۸۱۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بصیر رحیم زاده خراسانی با شماره ملی ۱۲۸۶۰۷۵۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فریدون باقری حریری با شماره ملی ۱۴۶۱۶۰۲۷۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرعباس فدوی با شماره ملی ۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید رضا وفاداراصفهانی با شماره ملی ۱۲۸۴۶۵۰۸۱۲ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۳۲۷۴۰۲۵۶۸۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077617
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۴۴۱۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان سیدمحمد پور کیایی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۱۵۳۴، علی فدوی به کدملی ۰۹۱۹۳۹۸۱۲۱، بصیر رحیم زاده خراسانی، به کدملی ۱۲۸۶۰۷۵۳۱۹ فریدون باقری حریری به کدملی ۱۴۶۱۶۰۲۷۶۹و امیر عباس فدوی به کدملی ۰۰۶۴۱۱۹۲۲۱ ش۹۷۰۳۲۷۱۲۵۱۷۳۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه