شرکت سرمایه گذاری استان یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860176791


شماره ثبت:
8338
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1385/8/1
آدرس:
يزد-بلوار شهيد بهشتي -كوچه 15حافظ- پلاك 3 8916713876

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضادهستانی اردکانی 12690873
آقای امیر حسین رادمنش 12690873
آقای احمدرضا زارع خورمیزی 12690873
خانم نسرین علی قاسمی بافقی 12690873
محمدرضا فلاح 12690873

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 916070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ آقای عبدالرسول زارع رئیس آبادی عضو هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و آقای محمد رضا فلاح بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن هاشمی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا زارع و آقای رضا دهستانی بسمت اعضای هیئت مدیره کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای شرکت با امضای مشترک آقایان عبدالرسول زارع رئیس آبادی و محمد رضا فلاح یا حسن هاشمی زاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حق امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری به مدیرعامل آقای عبدالرسول زارع رئیس آبادی و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واگذار گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۱۶۶۵۹۰۰ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208801
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۲۳۸۵۱۹/۱۲۱ مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت سهام عدالت ابرکوه به نمایندگی آقای عبدالرسول زارع رئیس آبادی شرکت سهام عدالت مهریز به نمایندگی آقای احمد رضا زارع خورمیزی شرکت سهام عدالت تفت به نمایندگی محمد رضا فلاح شرکت سهام عدالت یزد به نمایندگی امیر حسین رادمنش شرکت سهام عدالت اردکان به نمایندگی آقای رضا دهستانی اردکانی بعنوان اعضای اصلی و شرکت سهام عدالت طبس به نمایندگی خانم سمیه رئوفی شرکت سهام عدالت میبد به نمایندگی آقای سید ابوالفضل اسعدی بعنوان اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ آقای امیر حسین رادمنش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا دهستانی اردکانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا زارع خورمیزی بسمت عضو هیئت مدیره و منشی آقایان عبدالرسول زارع رئیس آبادی و محمد رضا فلاح بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا حق شناسی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و قرارداد شرکت با امضا مشترک آقایان محمد رضا حق شناسی و امیر حسین رادمنش یا رضا دهستانی اردکانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حق امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل آقای محمد رضا حق شناسی و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۵۶۷۵۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698468
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۲ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۸۲۵۸۴۳۸۴۹۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698470
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۲ در خصوص اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه شرکت سال مالی شرکت از پایان سال تقویمی به سی و یکم شهریور اصلاح گردید. ش۹۳۰۸۲۵۸۴۲۳۳۴۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲) موسسه محاسب کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۶۸۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۲۵۶۸۵۸۲۸۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715158
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بروزآوران ژرف اندیشی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی سال ۸۹ و ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. کفیل ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10767778
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی ۸۸۸۷ از تاریخ ۱/۷/۸۷ لغایت ۳۱/۶/۸۸ مورد تایید قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمد کشاورزیان به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۸۹ ۸۸ انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۸ و ۲۵/۱۰/۸۸ و با توجه به استعفاء آقای سید علی اصغر خبیری و آقای محمدرضا اسدی از عضویت در هیئت مدیره در نتیجه آقای خلیل رضایی شورکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسن زارع شاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن هاشمی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر سمیعی اشکذری و آقای محمدرضا فلاح به سمت اعضاء هیئت مدیره کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قرارداد شرکت با امضاء مشترک آقایان خلیل رضایی شورکی و حسن زارع شاهی یا حسن هاشمی زاده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل آقای خلیل رضایی شورکی و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واگذار گردید. ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079472
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزدبشماره ثبت۸۳۳۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۱۰/۸۹ ۱ مستند به شماره۶۸۱۷/۲/۸۹ ۳/۸/۸۹ سازمان خصوصی سازی۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی بشماره۴۱۹۵۹/۴۴۷۳۱/۵/۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه شرکت در حالت سهامی خاص به قوت خود باقی است. ثبت اسناد یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12690873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۱/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضادهستانی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۵۷۵۹۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردکان به کدملی ۱۰۸۴۰۰۵۴۳۲۹وخانم نسرین علی قاسمی بافقی به کدملی ۴۴۷۹۷۸۶۸۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بافق به کدملی ۱۰۸۴۰۰۴۱۸۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی وآقای امیر حسین رادمنش به کدملی ۴۴۳۱۳۹۱۴۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان یزد به کدملی ۱۰۸۶۰۱۸۸۳۰۸به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی وآقای محمد رضا فلاح به کدملی ۴۴۵۹۶۷۱۸۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تفت به کدملی ۱۰۸۴۰۰۵۱۳۲۶به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی وآقای احمدرضا زارع خورمیزی به کدملی ۴۴۶۹۶۴۳۲۱۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت مهریز به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۴۹۳۲۹سمت نماینده و عضو هیئت مدیره عضو اصلی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک اقایان احمدرضا زارع خورمیزی وامیر حسین رادمنش یارضا دهستانی اردکانی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشدوحق امضا اوراق عادی ومکاتبات اداری به نماینده هیئت مدیره اقای احمدرضا زارع خورمیزی همراه با مهر شرکت واگذار گردید. ش۹۴۱۲۱۵۳۷۴۱۱۰۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791552
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد۳ صورتهای مالی سال مالی ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۲۲۲۹۹۷۷۰۷۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954248
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ با توجه به تغییر محل شرکت ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: یزد بلوار شهید بهشتی کوچه ۱۵حافظ پلاک۳ کدپستی۸۹۱۶۷۱۳۸۷۶ ش۹۵۰۵۱۸۴۹۱۶۳۱۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526581
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۰۱۹۵ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ بعنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل اصلی وموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲) صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و بشیر یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۰۱۸۰۹۳۹۹۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531568
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳بعنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788064
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهریز به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۹۳۲۹، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان یزد به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۸۸۳۰۸، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بافق به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۴۱۸۴۷، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تفت به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۱۳۲۶، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اشکذر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۴۳۲۸ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابرکوه به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۴۰۶۶، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردکان به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۴۳۲۹ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲) موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بازرس قانونی وحسابرس مستقل علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد ند. ش۹۶۱۰۰۷۵۴۴۱۷۶۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14398635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۷ بنابه تائیدیه شماره ۴۰۳۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۷/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس علی البدل وحسابرس مستقل علی البدل انتخاب شدند۳ روزنامه اطلاعات و بشیر یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۷۱۰۰۹۲۸۵۱۷۵۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه