شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860150516


شماره ثبت:
7068
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1383/9/26
آدرس:
يزد - شهرستان يزد - بخش مركزي - شهر يزد-وحدت-كوچه شرق-بلوار جمهوري اسلامي-پلاك 62-ساختمان مجتمع تجاري انا-طبقه ششم-- 8917957914

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای روح اله خان بیوکی 1657048
آقای سید علی اصغر خبیری 1657048
آقای علی اصغر عبدالرحیمیان 1657048
آقای سید علی محمد خبیری 13172923
محمود معین الدین 14401669
آقای محمد علی خاکباز 14401669

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 620064
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال از محل سود انباشته سال ۱۳۹۰ بمبلغ ۴۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ ۴۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۹۳۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردید و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای حسین شیخی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۶۷۳۷۹ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 676352
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۴۹ ریال منقسم به ۰۰۰/۳۰۰/۴۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است میباشد ۲ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای اعضای هیئت مدیره آقایان سید علی اصغر خبیری و کاظم رستگاری و مسعود فانیان شرکت مهندس ایساتیس پویای ایرانیان به نمایندگی آقای علیرضا رعیتی شوازی و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به نمایندگی آقای سید علی محمد خبیری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ولی رضا کربلائیان و فرهنگ مجاهد بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای مسعود فانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم رستگاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ناظمی خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای سید علی اصغر خبیری بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به نمایندگی آقای سید علی محمد خبیری بعنوان دبیر و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای عضو موظف هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره کلیه اوراق عادی را بتنهایی امضاء خواهد نمود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۰۷۸۹۷۰۲ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۱ سرمایه شرکت از محل سود انباشته شده سال ۱۳۹۱ بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده است افزایش یافت ماده ۷ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز مالی منتهی به ۳۰/۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شماره ثبت ۱۲۵۲۹ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شماره ثبت ۱۳۶۱۱ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۱۶۱۳۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138430
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ با توجه به استعفای آقای مهدی ناظمی اردکانی از سمت مدیرعامل شرکت در نتیجه آقای سید علی محمد خبیری بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضای کلیه اوراق عادی بتنهایی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۶۷۵۶۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528018
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصویب گردید که سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تا پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یابد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۷۶۶۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) با توجه به استعفای کاظم رستگاری از هیئت مدیره در نتیجه مسعود فانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر خبیری به کد ملی ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله خان بیوکی به کد ملی ۴۴۳۲۳۹۶۹۶۲ (به نمایندگی از شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۳۱۴۲) و بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای علی اصغر عبدالرحیمیان به کد ملی ۴۴۳۳۵۴۲۵۴۷ (به نمایندگی از شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۶۳۵) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای سیدعلی محمد خبیری به کد ملی ۴۴۳۱۸۳۵۴۷۴ (به نمایندگی از شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۲۰۴۶) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای سیدعلی محمد خبیری بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲) کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل کلیه اوراق عادی را بتنهایی امضاء خواهد نمود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۴۰۶۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690068
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۲/۹۰ و هیات مدیره مورخ۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۴۵۹/۵۸۲/۲۴ ریال افزایش یافت و ماده۶ اساسنامه بشرح ذیل اتخاذ گردید: ماده۶: سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۴۵۹/۵۸۲/۲۴ ریال منقسم به۴۵۹/۵۸۲/۲۴ سهم۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت گردید. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10092767
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۴۹ ریال منقسم به ۰۰۰/۳۰۰/۴۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است میباشد ۲ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای اعضای هیئت مدیره آقایان سید علی اصغر خبیری و کاظم رستگاری و مسعود فانیان شرکت مهندس ایساتیس پویای ایرانیان به نمایندگی آقای علیرضا رعیتی شوازی و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به نمایندگی آقای سید علی محمد خبیری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ولی رضا کربلائیان و فرهنگ مجاهد بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای مسعود فانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم رستگاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ناظمی خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای سید علی اصغر خبیری بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به نمایندگی آقای سید علی محمد خبیری بعنوان دبیر و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای عضو موظف هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره کلیه اوراق عادی را بتنهایی امضاء خواهد نمود. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133899
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ با توجه به استعفای مدیرعامل قبلی در نتیجه آقای سید علی‎اصغر خبیری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و آقای کاظم رستگاری به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مسعود فانیان به سمت نایب رئیس کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و حق امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10205266
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۴۵۹/۵۸۲/۲۴ ریال بمبلغ چهل و پنج میلیارد ریال از محل آورده نقدی مبلغ ۰۰۰/۵۴۱/۴۱۷/۱۷ ریال و از محل سود سهام با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما" پرداخت گردید. کفیل ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال از محل سود انباشته سال ۱۳۹۰ بمبلغ ۴۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ ۴۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۹۳۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردید و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای حسین شیخی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از: آقای سید علی اصغر خبیری با کدملی ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ و شرکتهای فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۲۰۴۶ و شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۶۳۵ وشرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۶۰۳۴ و شرکت نورد مفتول ایساتیس پویا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۳۱۴۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند۴ صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۹۱۶۶۲۷۵۱۳۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ آقای محمد علی خاکباز بنمایندگی از شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید علی اصغر خبیری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای امیر جدی بنمایندگی از شرکت نورد مفتول ایساتیس پویا به عنوان عضو هیات مدیره آقای علی اصغر عبدالرحیمیان بنمایندگی از شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید علی محمد خبیری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند وهمچنین آقای سید علی محمد خبیری با کدملی ۴۴۳۱۸۳۵۴۷۴ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت می‌باشد مدیرعامل کلیه اوراق عادی را به تنهایی امضاء خواهد نمود. ش۹۵۰۹۱۶۶۷۸۵۸۲۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569406
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ و بنا به مجوز شماره ۲۴۲۳۲/۱۲۲مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوارق بهادار، تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند۲ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب مجمع واقع شد. ش۹۶۰۵۲۹۵۳۵۳۰۰۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد - وحدت - کوچه شرق - بلوار جمهوری اسلامی - پلاک ۶۲ - ساختمان مجتمع تجاری انا - طبقه ششم - کدپستی ۸۹۱۷۹۵۷۹۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۲۹۴۰۷۶۸۵۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027068
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ و تائیدیه شماره ۳۳۴۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۱۶۷۰۴۹۴۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و آورده نقدی ریال (مبلغ ۴۸۵۰۱۱۴۸۲۰ ریال از سود انباشته و مبلغ باقیمانده ۱۵۴۷۹۳۹۱۱۸۰ ریال از محل آورده نقدی) افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۷) سرمایه شرکت مبلغ ۱۸۲ میلیارد ریال منقسم به ۱۸۲ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ش۹۷۰۲۲۳۱۸۱۱۲۰۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401664
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) سمت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدعلی خاکباز به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید علی اصغر خبیری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمود معین الدین به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای علی اصغر عبدالرحیمیان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای سید علی محمد خبیری به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل ۲) کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت میباشد. مدیرعامل کلیه اوراق عادی را به تنهایی امضاء خواهد نمود. ش۹۷۱۰۰۹۷۰۰۶۴۳۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401669
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید علی اصغر خبیری با کدملی ۴۴۳۳۰۶۲۴۴۸ و محمدعلی خاکباز با کدملی ۴۴۳۰۴۹۱۰۳۸ و سید علی محمد خبیری با کدملی ۴۴۳۱۸۳۵۴۷۴ و محمود معین الدین با کدملی ۴۴۳۲۲۷۹۸۰۱ و شرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۶۰۳۴ ۲) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۳) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش۹۷۱۰۰۹۵۴۸۷۶۰۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه