شرکت سیماب رزین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860139534


شماره ثبت:
516
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1366/3/19
آدرس:
استان مركزي - شهرستان ساوه - بخش مركزي - دهستان طراز ناهيد - آبادي شهرصنعتي كاوه-شهرصنعتي كاوه-بلوار آزادي-خيابان هفدهم-پلاك 19-ساختمان سيماب رزين-قطعه749-طبقه همكف- 3914353665

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اردشیر شهبندیان 1158266
علیرضا اخوین 13542218
علیرضا اخوین 13814153
فرزاد اربابیان 14224080
آقای غلامرضا علیپوریان 14224103
بهاره اربابیان 14224103
محمدرضا یغمایی 14224103
محمدرضا اشکان 14224103

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 704992
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۱۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی، اردشیر شهبندیان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۴۱۲۷۰۸ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034240
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) بشماره ثبت۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۷/۱/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل درآن حاصل گردیده است: ۱ غلامرضا علیپوریان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا یغمایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اشکان نایب رئیس، مهرک صفرزادگان گیلان قائم مقام مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر و حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد درغیاب مدیرعامل امضاء قائم مقام مدیرعامل مورد تایید میباشد. ش۱۶۳۴۷۲۲ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158266
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی‎ خاص) بشماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس قانونی اردشیر شهبندیان با کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۶۹۵۷۲۲ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360183
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ با استعفاء خانم مهرک صفرزادگان گیلان از سمت قائم مقام مدیرعامل موافقت گردید. ۲ محمدرضا یغمایی رئیس هیئت مدیره، محمدرضا اشکان نایب رئیس غلامرضا علیپوریان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مقرر شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۸۱۳۲۵ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446451
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱. با استعفا غلامرضا علیپوریان از سمت مدیرعامل و محمدرضا اشکان از سمت نایب رئیس مورد موافقت قرار گرفت. ۲. علیرضا اخرین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدرضا یغمایی رئیس هیئت مدیره غلامرضا علیپوریان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۱۹۵۰۴ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577537
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سالی مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس قانونی اردشیر شهبندیان با کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۵۹۷۹۵ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708795
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۳/۲/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ غلامرضا علیپوریان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمدرضا یغمایی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا اشکان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633971
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۲۲/۴/۹۰ که در تاریخ۱۶/۷/۹۰ به این اداره ارسال گردیده تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به سمت بازرس قانونی و اردشیر شهبندیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115496
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به موجب صورت جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده مورخ۴/۱۱/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به سمت حسابرس و بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014376
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۲۰۷۵۰۴۹۸۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542218
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمدرضا یغمائی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۹۸۶۱۷، غلامرضا علی پوریان به شماره ملی ۰۰۴۴۲۰۲۲۰۲ و علیرضا اخوین به شماره ملی ۴۵۹۰۹۵۳۲۷۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. / ش۹۶۰۵۱۱۱۴۸۲۲۱۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731974
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۳۵۰۰۰۰سهم۱۰۰۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است و از طریق اندوخته طرح و توسعه شرکت تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه بدین شرح اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردیده است. ش۹۶۰۹۰۵۳۵۷۵۱۴۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814153
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - محمدرضا یغمائی به شماره ملی۱۲۸۷۵۹۸۶۱۷ به سمت رییس هیات مدیره و غلامرضا علیپوریان به شماره ملی۰۰۴۴۲۰۲۲۰۲به سمت نایب رییس هیات مدیره و علیرضا اخوین به شماره ملی۷۰۹۵۳۲۷۴۵۹به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره لغایت ۲۸/۴/۹۸ انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره (رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۲۳۸۲۷۵۷۶۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876368
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی ساوه به آدرس: شهرستان ساوه بخش مرکزی دهستان طراز ناهید آبادی شهرصنعتی کاوه شهرصنعتی کاوه بلوار آزادی خیابان هفدهم پلاک ۱۹ ساختمان سیماب رزین قطعه۷۴۹ طبقه همکف کدپستی۳۹۱۴۳۵۳۶۶۵ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. / ش۹۶۱۱۲۸۷۹۱۴۴۴۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092643
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۷۰۴۰۴۸۴۴۴۰۰۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181575
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. / ش۹۷۰۵۳۰۱۵۳۴۴۵۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207777
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای لصلی هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره به یک نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش۹۷۰۶۱۸۴۸۵۲۸۵۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224080
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمدرضا یغمائی به شماره ملی۱۲۸۷۵۹۸۶۱۷ به سمت رییس هیأت مدیره غلامرضا علیپوریان به شماره ملی ۰۰۴۴۲۰۲۲۰۲ به سمت نایب رییس هیأت مدیره علیرضا اخوین به شماره ملی۴۵۹۰۹۵۳۲۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره محمدرضا اشکان به شماره ملی ۱۳۷۶۹۹۷۳۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره فرزاد اربابیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۳۱۸۳۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره (محمدرضا یغمایی، غلامرضا علیپوریان، علیرضا اخوین، محمدرضا اشکان و فرزاد اربابیان) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۷۰۶۳۱۶۹۵۶۹۹۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224103
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا یغمایی به کدملی ۱۲۸۷۵۹۸۶۱۷ و غلامرضا علیپوریان به کدملی ۰۰۴۴۲۰۲۲۰۲ و محمدرضا اشکان به کدملی ۱۳۷۶۹۹۷۳۹۸ و علیرضا اخوین به کدملی ۴۵۹۰۹۵۳۲۷۷ و فرزاد اربابیان به کدملی ۰۴۵۰۹۳۱۸۳۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و بهاره اربابیان به کدملی ۰۴۵۳۳۴۵۵۱۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. / ش۹۷۰۶۳۱۸۳۹۴۴۱۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239571
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۹۲۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲اساسنامه شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ سرمایه شرکت مبلغ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۷۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۴ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می‌باشد: ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سیماب زرین (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۱۶ ۲ موضوع فعالیت: موضوع اصلی فعالیت تولید انواع موارد امولسیون اکریلیک، واردات مواد اولیه جهت تولید واردات ماشین آلات مربوطه به موضوع شرکت، صادرات کالاهای ساخته شده، اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی و داخلی و هر نوع عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی به نحوی از انحا که با موضوع شرکت مربوط باشد. ۳ مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت: شهر ساوه شهرک صنعتی کاوه بلوار آزادی خیابان هفدهم کدپستی ۳۹۱۴۳۵۳۶۶۵ شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ۴مدت شرکت: نامحدود ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۶ سهام ممتاز: فاقد سهام ممتاز می‌باشد ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: محمد رضا یغمایی فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه ۲۹۰ و شماره ملی ۱۲۸۷۵۹۸۶۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا علیپوریان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۷۳۲ و شماره ملی ۰۰۴۴۲۰۲۲۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا اخوین فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ۲۵۶ و شماره ملی ۴۵۹۰۹۵۳۲۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد رضا اشکان فرزند موسی به شماره شناسنامه ۷۸۱ و شماره ملی ۱۳۷۶۹۹۷۳۹۸ و فرزاد اربابیان فرزند احمد به شماره شناسنامه ۲۸۱ و شماره ملی ۰۴۵۰۹۳۱۸۳۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و بهاره اربابیان فرزند فرزاد به شماره شناسنامه ۲۱۹ و شماره ملی ۰۴۵۳۳۴۵۵۱۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره می‌باشند. ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم برسانند. هر نماینده برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی سالیانه در خصوص میزان سود تقسیمی تصمیم خواهد گرفت. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل اندوخته کنار گذاشته شود. موارد اختیاری انحلال شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که در اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ د رصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ماده ۵۳ تصفیه شرکت: هرگاه شرکت طبق مندجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین کبله دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی‌های کوتاه مدت ۵۳۸۱۵۵۹۱۴۹۱ ریال بدهی‌های بلند مدت ۲۹۱۶۹۸۲۲۳۲۸ ریال بدهی‌های احتمالی: ندارد. جمع بدهی‌ها: ۸۲۹۸۵۴۱۳۸۱۹ ریال ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار: اطلاعات ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۹۱۹۱۹۴۷۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه