شرکت لاستیک پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860138698


شماره ثبت:
1386
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1355/2/2
آدرس:
ساوه - محله شهرصنعتي كاوه-معبر ماقبل آخر بلوار آزادي-معبر آخر خيابان نهم-قطعه701-طبقه همكف 3914354311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدحسین قادری 1190113
محمود حسن زاده قرائی 1190113
حسین مهری 1190113
آقای مجید صفاتی 1360184
مرتضی ولی پورگودرزی 1401533
خداد داد غریب پورجهان آباد 1401533
آقای محمدرضا رستمی 1602945
حسن خیر 1602945
حسین اشجعی 1602945
آقای امیر گلشنی نسب 13092689
محمد رضا بابائی 13092689
مسعود بهزادپور 13092689
حسین نظری 13092689
فرزاد جوکار 13820654
جواد توسلی مهر 13926716
برزو مختاری 13926716
علی احمد عبدالملکی 13926716
سید محمود حسینی خرمی 13926716

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 609257
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‎ عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با نمایندگی غلامرضا مصطفی پور به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کارگزاری بانک صعنت و معدن (سهامی خاص) با نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت نائب رئیس، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با نمایندگی حمید علی اکبرنظری به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی محمدرضا سراج القوم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد هیئت مدیره اختیارات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۸/۸/۸۷ هیئت مدیره را که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۰۶ مورخ ۲۴/۱۰/۷۸ منتشر گردیده عینا به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی احمد موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۱ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. ش۱۱۴۶۴۰۸ ثبت ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710314
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۸۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۵/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل درآن حاصل گردیده است. ۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با نمایندگی حسین مهری به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد بسمت نایب رئیس، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) با نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین یوسف زاده به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی محمدرضا سراج القوم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش۱۴۱۴۰۵۱ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731469
آگهی تغییرات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ماده ۵۹ اساسنامه در خصوص سال مالی بشرح زیر اصلاح گردید. ماده ۵۹: سال مالی شرکت از روز اول آذر ماه هر سال آغاز می‌شود و روز پایان آبان ماه سال بعد به پایان میرسد. اولین سال مالی شرکت بعد از اصلاح استثنائا از اول فروردین ۱۳۹۱ آغاز و روز سی ام آبان ۱۳۹۱ به پایان میرسد. ش۱۴۱۷۸۲۷ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023051
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‎ عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۱/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۸/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی اصلی مجید صفاتی بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۲۷۶۹۵ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091757
آگهی تصمیمات شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره۱۳۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ با توجه به معرفی محمود حسن زاده قرائی به جای سید احمد مرتضوی به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به موجب حکم شماره ۴۲۳۳/۲۱ ۲۳/۱۲/۹۱ و معرفی علی احمد عبدالملکی به جای محمدرضا سراج القوم به عنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به موجب حکم شماره ۵۴۴۵/۱۹ ۲۳/۳/۹۲ سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت بشرح ذیر تعیین گردیدند شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به نمایندگی حسین مهری بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به نمایندگی خداداد غریب پورجهان آباد بسمت نایب رئیس شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با نمایندگی محمود حسن زاده قرائی به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی حسین یوسف زاده به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی علی احمد عبدالملکی به سمت عضو هیئت مدیره محمدحسین قادری (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تعیین گردید کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۶۶۳۱۸۳ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190113
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به موجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۹۲ و ۳۱/۶/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ محمدحسین قادری با کد ملی ۴۴۳۱۵۲۰۱۵۵ به عنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران سهامی خاص به موجب حکم شماره ۶۹۱۶/۱۱ ۲۸/۶/۹۲ به جای آقای حسین یوسف زاده معرفی گردید درنتیجه سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به نمایندگی حسین مهری با کد ملی ۰۷۹۲۵۰۶۰۹۱ طبق حکم شماره ۱۰۰۹/۲۱ ۲/۵/۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به نمایندگی خداد داد غریب پورجهان آباد با کد ملی ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ طبق حکم شماره ۱۰۰۴/۲۱ ۲/۵/۹۲ بسمت نایب رئیس شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با نمایندگی محمود حسن زاده قرائی با کد ملی ۰۷۰۰۱۶۴۱۰۳ طبق حکم شماره ۴۲۳۳/۲۱ ۲۳/۱۲/۹۱ بسمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص با نمایندگی علی احمد عبدالملکی با کد ملی ۵۸۴۹۸۷۹۶۶۸ طبق حکم شماره ۵۴۴۵/۱۹ ۲۳/۳/۹۲ بسمت عضو موظف هیئت مدیره گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران سهامی خاص با نمایندگی محمدحسین قادری با کد ملی ۴۴۳۱۵۲۰۱۵۵ طبق حکم شماره ۶۹۱۶/۱۱ ۲۸/۶/۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق و تعهدآور مالی و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل مجری تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره میباشد. ۲ هیئت مدیره اختیارات به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود مدیرعامل مجری تصمیم‌های هیئت مدیره بوده و انجام کلیه امور جاری و اداری شرکت، نصب و عزل و استخدام و تعدیل کلیه کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق دستمزد و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان براساس آیین نامه‌های مصوب تهیه و تنظیم آیین نامه مقررات داخلی شرکت به جزء آیین نامه معاملات و آیین نامه‌های شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و شرکت‌ها و موسسات خصوصی قبول عضویت و در هیئت مدیره شرکتها که شرکت لاستیک پارس در آنها سهام دار یا شریک میباشد با تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و مسدود نمودن حساب‌های شرکت دریافت مطالبات شرکت واریز به حساب‌های شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات، تعهد و ظهرنویسی و قبولی و پرداخت از اصل و متفرعات، تعهد و ظهرنویسی و قبولی و پرداخت و واخواست اوراق و اسناد تجاری، مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت و اختراع و یا خرید یا تسهیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق امتیازات مربوط به آنها، اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تعقیب این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه. عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صارده یا اجرای آن رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا «طبق ضوابط و آیین نامه‌های مصوب، احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که موردنیاز شرکت باشد اقامه هرگونه دعاوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات لازم راجع به امور دادرسی اعم از حق پژوهش و تجدیدنظر خواهی و فرجام و اعاده دادرسی و مصالحه تعیین وکیل سازش و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران با اختیار صلح، ارجاع امر به کارشناسان و تعیین کارشناسان و اعتراض به نظریه کارشناسی در دعوی خسارت در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مدعا به اخذ وجه اعم از دادگاه‌ها و اجرای ثبت و استرداد دعوی و دادخواست در اتیان و قبول یا رد سوگند به طور کلی استفاده از کلیه اختیارات و حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون در تعیین وکیل و حق توکیل به غیر ولو کرارا» اقرار خواه و در ماهیت دعوی و خواه به امری که قاطع دعوی باشد در جلب شخص ثالث و ورود ثالث و اعتراض ثالث و دفاع از دعاوی نامبرده اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده، تامین خواسته و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، تعیین میزان استهلاک‌ها و تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت و دادن آن به بازرس شرکت و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، حفظ اموال و دارایی‌های شرکت و پرداخت هزینه‌های جاری شرکت اعم از برق، تلفن، فاکس، گاز، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری و متفرقه شرکت. ش۱۷۱۰۷۸۱۹ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360184
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۲ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی مجید صفاتی با کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۸۱۴۴۰ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401533
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ علی احمد عبدالملکی با کد ملی ۵۸۴۹۸۷۹۶۶۷ بنمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص با شناسه ملی ۵۸۴۹۸۷۹۶۶۸ طبق حکم شماره ۵۴۴۵۰/۱۹ ۲۳/۳/۹۲ بسمت رئیس و عضو موظف هیئت مدیره. ۲ مرتضی ولی پور گودرزی با کد ملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱ طبق حکم شماره ۹۴۵۹/۲۱ ۲۵/۱۲/۹۲ بسمت نایب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره. ۳ حسن خیر به کد ملی ۰۰۴۶۵۸۵۳۳۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ طبق حکم شماره ۹۴۶۰/۲۱ ۲۵/۱۲/۹۲ بسمت عضو موظف هیئت مدیره. ۴ حسین اشجعی با کد ملی ۰۰۴۳۵۱۲۱۰ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ طبق حکم شماره ۹۴۹۲/۲۱ ۲۶/۱۲/۹۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. ۵ خداداد غریب پور جهان آباد با کد ملی ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ طبق حکم شماره ۱۰۰۴/۲۱ ۲/۵/۹۱ عضو غیر موظف هیئت مدیره. ۶ محمد حسین قادری با کد ملی ۴۴۳۱۵۲۰۱۵۵ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۷ کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها (به جز قراردادهای پرسنلی که باامضاء مدیرعامل می‌باشد) و عقود اسلامی باامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۸۰۳۳۸۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491027
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ محمدرضا رستمی با کد ملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) طبق حکم شماره ۹۹۷۵/۲۱ ۱۳/۲/۹۳ بجای خداد غریب پور جهان آباد به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۱۸۳۹۴۸۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1500357
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ با استعفاء محمد حسین قادری از سمت مدیرعامل موافقت و حسن خیر به سمت مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ۲ هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را با توجه به ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۸۴۲۶۸۹ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568027
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۶۳۵ به نمایندگی ناصر حبیبی بموجب معرفی نامه شماره ۱۰۷۵۹/۲۱ ۴/۴/۱۳۹۳ , محسن کاملان خباز به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ بموجب معرفی نامه شماره ۱۰۷۶۶/۲۱ ۷/۴/۱۳۹۳ محمد رضا رضایی به نمایندگی لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ سید محمود حسینی خرمی به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ بموجب حکم شماره ۱۰۸۱۷/۲۱ ۹/۴/۱۳۹۳ ابوالفضل عبدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به موجب حکم شماره ۱۰۸۰۴/۲۱ ۹/۴/۱۳۹۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش۱۸۵۸۴۲۵ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602945
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ علی احمد عبدالملکی با کد ملی ۵۸۴۹۸۷۹۶۶۷ بنمایندگی از طرف شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) بسمت رئیس و عضو موظف هیئت مدیره، مرتضی ولی پور گودرزی با کد ملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، محمدرضا رستمی با کد ملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره، حسین اشجعی با کد ملی ۰۰۴۳۷۵۱۲۱۰ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره، حسن خیر با کد ملی ۰۰۴۶۵۸۵۳۳۸ بنمایندگی از طرف شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ۲ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۸۶۳۸۴۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924160
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۵/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل درآن حاصل گردیده است. ۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با نمایندگی حسین مهری به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد بسمت نایب رئیس، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) با نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین یوسف زاده به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی محمدرضا سراج القوم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10063211
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۸۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به موجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ۱/۱۰/۸۹ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت تغییرات و تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ سید احمد مرتضوی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به جای پرویز گلریز ارم ساداتی به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی دوره هیئت مدیره تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به سمت بازرس علی البدل تا پایان دوره مالی منتهی به پایان اسفند۱۳۸۹ به جای بازرس اصلی و علی البدل قبلی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299953
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‎ عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با نمایندگی غلامرضا مصطفی پور به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کارگزاری بانک صعنت و معدن (سهامی خاص) با نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت نائب رئیس، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با نمایندگی حمید علی اکبرنظری به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی محمدرضا سراج القوم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد هیئت مدیره اختیارات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۸/۸/۸۷ هیئت مدیره را که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۰۶ مورخ ۲۴/۱۰/۷۸ منتشر گردیده عینا به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی احمد موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۱ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. ثبت ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109535
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۰ شرکت تغییرات و تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ به موضوع شرکت مراتب گسترش فعالیت تجاری شرکت و خرید و فروش مواد اولیه اضافه گردید که بدینوسیله ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق تغییر و اصلاح می‌گردد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی‎البدل برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۰ انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769042
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ۲موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش۹۵۰۲۰۸۸۴۳۲۱۹۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013780
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۲۰۲۵۰۲۲۴۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092689
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مسعود بهزادپور به شماره ملی ۰۶۸۱۷۰۹۲۱۹ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیر گلشنی نسب به شماره ملی ۱۶۵۱۷۵۲۲۸۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین نظری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۸۴۵۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد رضا بابایی به شماره ملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری اتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره حسن خیر به شماره ملی ۰۰۴۶۵۸۵۳۳۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. بند ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی. بند ۲ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. بند ۷ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجاری. بند ۱۰ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) بند ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. بند ۱۲ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. بند ۱۳ اجاره استیجاره و و اگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تعقیب این نوع تقاضاها در تمام مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. بند ۱۷ احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. ش۹۵۰۸۰۴۳۶۰۲۹۸۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339484
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ۲ مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۰/۸/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - ۳ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۵ به تصویب رسید. / ش۹۵۱۲۱۷۲۴۳۴۵۹۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519612
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برزو مختاری به کدملی ۵۷۰۹۶۲۰۹۴۷ به عنوان نماینده جدید شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ در هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۴/۴/۱۳۹۷) انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۲۷۵۷۱۱۷۶۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706413
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبت ی ساوه به آدرس: ساوه محلۀ شهر صنعتی کاوه، معبر ما قبل آخر بلوار آزادی، معبر آخر خیابان نهم، قطعه ۷۰۱، طبقه همکف، شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) - کدپستی۵۴۳۱۱ - ۳۹۱۴۳ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ش۹۶۰۸۲۱۲۷۷۴۲۷۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820654
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد جوکار به شماره ملی ۲۳۷۲۷۳۶۲۷۲ بعنوان نماینده جدید شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۴/۴/۹۷) انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۶۲۸۸۵۲۳۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895271
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاور (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۶۱۲۰۶۶۰۰۶۴۷۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926716
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - جواد توسلی مهر به شماره ملی ۳۸۷۱۱۹۵۱۷۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - علی احمد عبدالملکی به شماره ملی ۵۸۴۹۸۷۹۶۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره برزو مختاری به شماره ملی ۵۷۰۹۶۲۰۹۴۷ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۶۷۳به سمت نائب رئیس هیات مدیره - فرزاد جوکار به شماره ملی ۲۳۷۲۷۳۶۲۷۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به سمت عضو هیات مدیره سید محمود حسینی خرمی فرزند سید هاشم به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۹۸۴۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۱۴/۴/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. - ۲کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. - ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد و هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۱۲۱۹۲۱۳۷۹۱۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه