شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860114150


شماره ثبت:
4055
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1366/9/14
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراكتورسازي - شركت آهنگري 5197815865

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای نعمت اله عفتی 1195600
آقای عبدالمجید قندریز 1700852
پیام باویلی تبریزی 1700852
جلال‎الدین حیرت‎انگیزچرندابی 11153594
آقای محمدرضا باویلی تبریزی 13214607
پدرام باویلی‎تبریزی 14016875

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1195600
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۳/۵/۹۲ که در تاریخ ۱۶/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس برای سال ۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و پولاد قطعه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸ و کدپستی ۵۳۶۱۷۳۴۶۸۷ و شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۱۸۵۴۲ و کدپستی ۱۳۸۶۱۸۳۸۱۱ آقای محمدرضا باویلی تبریزی به کدملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۲ و کدپستی ۵۱۲۸۸۵۵۱۱۱ و آقای عبدالحمید قندریز به کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ و کدپستی ۱۶۶۶۶۸۴۷۱۴ و آقای پدرام باویلی تبریزی به کدملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ و کدپستی ۵۱۳۷۷۵۵۱۹۹ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای نعمت اله عفتی به شماره ملی ۵۰۱۰۲۷۴۳۳۷ و کدپستی ۱۹۹۸۹۹۷۸۴۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا باویلی تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالحمید قندریز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جلال الدین حیرت انگیز چرندابی به کدملی ۱۳۷۸۸۳۲۷۶۵ و کدپستی ۵۱۳۷۹۹۸۶۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پدرام باویلی تبریزی به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل انتخاب و حق امضا در کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با مدیرعامل به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا و پدرام هر دو باویلی تبریزی و ممهور به مهر شرکت خواهد بود و هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح بندهای ۱۴۷۹۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۷۱۳۷۱۸ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700852
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پولاد قطعه به شماره ملی ۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸ بنمایندگی پیام باویلی تبریزی به شماره ملی ۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵به سمت عضو هیئت مدیره ومحمدرضا باویلی تبریزی به شماره ملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وعبدالمجید قندریز به شماره ملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جلال الدین حیرت انگیز چرندابی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و پدرام باویلی تبریزی به شماره ملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت تعیین و انتخاب شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح بند‌های ۱ ۴ ۷ ۹ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۵ ۱ ۶ را به مدیرعامل تفویض نمود. حق امضاء کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با مدیرعامل و به اتفاق یکی از آقایان محمد رضا باویلی تبریزی و پدرام باویلی تبریزی و پیام باویلی تبریزی و در غیاب مدیرعامل با امضای ریاست هیئت مدیره و دو تن از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر عادی و یا برجسته شرکت خواهد بود. ش۹۳۰۸۲۶۱۵۷۶۷۱۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700853
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وسود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت مورد تائید و تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه‌های اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال ۱۳۹۳تعیین گردید. شرکت پولادقطعه (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸ بنمایندگی عبدالمجید قندریز به کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ محمد رضا باویلی تبریزی به کدملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳ جلال الدین حیرت انگیزچرندابی به کدملی ۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵ عبدالمجید قندریز به کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ پدرام باویلی تبریزی به کدملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۳۰۸۲۶۷۱۹۷۲۹۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623787
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال ۱۳۹۱ تعیین و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020623
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۵۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده: حق امضا کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهائی است و حق امضا برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک؛ سفته، با مدیرعامل و به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا باویلی تبریزی و پدرام باویلی تبریزی و اصغر خوش فهم خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153594
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ ۲۶/۵/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موضوع اصلی شرکت عبارتست از خرید و واردات مواد اولیه و تولید و فروش و صادرات انواع قطعات آهنگری مورد مصرف در صنایع خودرو و سایر واردات و خرید و فروش انواع ماشین‎آلات صنعتی و تجهیزات مربوط به توسعه شرکت و صنایع وابسته و اقدام در زمینه نصب و راه‎اندازی و مباشرت و مشاورت در انتخاب آنها طراحی و ساخت انواع قالبها و ابزارآلات مخصوص و تجهیزات صنعتی مورد نیاز صنایع آهنگری کشور و فروش و صادرات آنها انجام هرگونه عملیات و عقد قرارداد مربوط به موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارج از کشور انجام هرگونه عملیات مونتاژ و ماشینکاری قطعات صنعتی و خودروئی غیرصنعتی و فولادریزی و ذوب و چدن‎ریزی و نورد و فروش و صادرات آنها موضوع فرعی شرکت عبارت است از: سرمایه‎گذاری در سهام سایر شرکتها اعم از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس سرمایه‎گذاری در سهام شرکت‎های خارج از کشور انجام هرگونه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور و ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت ۶۸۶۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ به عنوان بازرس قانونی حسابرسی انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردیده و شرکت نورد آریان فولاد شماره ثبت ۱۸۱۹۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۹۷۵ کدپستی ۱۳۱۴۹۱۳۴۸۱ شرکت پولاد قطعه شماره ثبت ۳۳۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸ کدپستی ۵۳۶۱۷۳۴۶۸۷ آقای عبدالمجید قندریز به کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ و کدپستی ۱۶۶۶۶۸۴۷۱۴ و پدرام باویلی‎تبریزی به کدملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ و کدپستی ۵۱۳۷۷۵۵۱۹۹ و محمدرضا باویلی‎تبریزی به کدملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۲ و کدپستی ۵۱۳۸۸۵۵۱۱۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت‎مدیره و شرکت تولیدی موتور و گیربکس راکسل سایپا سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۲۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ کدپستی ۱۳۸۶۱۸۳۸۱۱ به عنوان عضو علی‎البدل انتخاب گردیدو سپس محمدرضا باویلی‎تبریزی و عبدالمجید قندریز به ترتیب به سمت رئیس هیئت‎مدیره و نائب رئیس هیئت‎مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند و جلال‎الدین حیرت‎انگیزچرندابی کدملی ۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵ کدپستی ۵۱۳۷۹۹۸۶۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت پولاد قطعه به سمت مدیرعامل تعیین شدند و هیئت‎مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح بندهای ۱۴۷۹۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود. و پدرام باویلی‎تبریزی به عنوان عضو موظف هیئت‎مدیره و قائم‎مقام مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهداور از جمله چک، سفته، … با مدیرعامل و به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا باویلی‎تبریزی و پدرام باویلی‎تبریزی خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644948
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وسود و زیان سال مالی شرکت منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۴تعیین گردید. ش۹۴۱۱۱۷۷۴۳۳۶۴۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905798
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۰۳۲ ۲۵۵۲۰۹ , ۹۵۹ مورخ ۱۲/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۷۳۰۶۴۹۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ازمبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۷۳۰۶۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۷۳۰۶۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۷۳۰۶۴۹۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ش۹۵۰۴۲۱۶۹۵۵۹۷۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214597
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پولاد قطعه (با مسئولیت محدود) بانمایندگی جلال ا لدین حیرت انگیز چرندابی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره پیام باویلی تبریزی به کدملی ۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵ بسمت عضو هیات مدیره محمدرضا باویلی تبریزی به کدملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳ به سمت رئیس هیات مدیره. عبدالمجید قندریزبه کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره پدرام باویلی تبریزی به کدملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ بعنوان عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور از جمله چک، سفته و غیره با مدیر عامل و به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا باویلی تبریزی و پدرام باویلی تبریزی و پیام باویلی تبریزی و درغیاب مدیرعامل با امضای ریاست هیئت مدیره و دوتن از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر عادی و یا برجسته شرکت خواهدبود. ش۹۵۱۰۰۵۷۰۲۵۸۰۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214607
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وسود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. شرکت پولاد قطعه (با مسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸ آقای محمد رضا باویلی تبریزی با کدملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳ آقای پیام باویلی تبریزی با کدملی ۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵ آقای عبدالمجید قندریز با کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ آقای پدرام باویلی تبریزی با کدملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۰۵۲۴۸۷۴۳۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486901
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶و مجوز شماره ۲۸/۲۹۶۴۵۴/۹۶۹ ۲۹/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از سوی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۷۳۰٫۶۴۹ میلیون ریال به ۱٫۴۶۱٫۲۹۸ میلیون ریال به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه شرکت و مقررات موجود در لایحه اصلاحی قانون تجارت و با تحقق افزایش سرمایه یاد شده، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۷۳۰۶۴۹۰۰۰ سهم به تعداد ۱۴۶۱۲۹۸۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی از محل مطالبات (۵۴۸۱۶۵۰۰۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی به مبلغ ۵۴۸٫۱۶۵٫۰۰۸٫۰۰۰ ریال) و از محل آورده نقدی (۱۸۲۴۸۳۹۹۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی به مبلغ ۱۸۲٫۴۸۳٫۹۹۲٫۰۰۰ ریال) مجموعا «به مبلغ ۷۳۰٫۶۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد، از مبلغ ۷۳۰٫۶۴۹ میلیون ریال به مبلغ ۱٫۴۶۱٫۲۹۸ میلیون ریال افزایش یافت. ضمنا مبلغ افزایشی از محل آورده نقدی بموجب گواهی شماره ۲۶۱ مورخه ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ بانک سپه شعبه تراکتورسازی به حساب سپرده قرض الحسنه شماره ۰۹۸۲۳۰۲۴۲۷۱۰۶ واریز گردیده و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح می‌گردد: سرمایه شرکت مبلغ ۱٫۴۶۱٫۲۹۸ میلیون ریال منقسم به تعداد ۱۴۶۱۲۹۸۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی تماما» پرداخت شده می‌باشد. ش۹۶۰۴۰۴۹۷۲۴۱۲۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000031
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۰۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وسود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مورد تائید و تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016875
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۳۴۶۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پولاد قطعه (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸ به نمایندگی آقای عبدالمجید قندریز آقای محمدرضا باویلی تبریزی با کدملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳ آقای پیام باویلی تبریزی با کدملی ۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵ آقای عبدالمجید قندریز با کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ آقای پدرام باویلی تبریزی با کدملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۱۷۶۸۴۱۶۷۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016886
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۳۴۶۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا باویلی تبریزی با کدملی ۱۷۰۹۶۱۲۹۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید قندریز با کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پدرام باویلی تبریزی با کدملی ۱۳۸۲۶۴۳۱۹۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پیام باویلی تبریزی با کدملی ۱۳۶۱۵۵۷۶۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلال الدین حیرت انگیز چرندابی با کدملی ۱۳۷۸۹۳۲۷۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت پولاد قطعه بامسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۴۲۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح بند‌های ۱ ۴ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا باویلی تبریزی و پدرام باویلی تبریزی و پیام باویلی تبریزی و در غیاب مدیرعامل با امضاء ریاست هیئت مدیره و دو تن از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر عادی و یا برجسته شرکت خواهد بود. ش۹۷۰۲۱۷۲۶۴۴۲۸۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه