دارو سازی سها

شرکت دارو سازی سها (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860112294
تهران كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج مقابل شهرك وردآورد پلاك 297/4 1389114711
13
افراد
14
آگهی‌ها
2686
شماره ثبت
1327/1/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1464100
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سها سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر و شرکت پخش سهاهلال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰ و شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۹۷۴ و شرکت بازرگانی سهاکیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۸۰۸ و کشت صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سهاجیسا با شناسه ملی ۱۰۸۱۶۲۰۸۹۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۱۸۲۹۳۰۲ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464241
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سها سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: بردیا فرزام فردارای ک. م ۰۰۵۵۱۷۳۷۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر و محمد تقی خانی دارای ک. م ۴۳۲۲۵۵۳۰۲۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش سهاهلال باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰ و علیرضا زهرایی دارای ک. م ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با شناسه ملی ۱۰۸۱۸۷۳۹۷۴ و آقای محمد عزیزی دارای ک. م ۰۰۵۰۶۴۲۶۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کشت، صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سهاجیسا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۰۸۹۸ و محمد نادری علیزاده دارای ک. م ۲۱۶۱۷۵۱۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی سها کیش با شناسه ملی و ۱۰۸۶۱۵۳۳۸۰۸ ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۲۹۳۰۸ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727728
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۹۵۷۰۹۷۶۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727760
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۹۹۰۰۸۸۱۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554995
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976266
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۳۰۳۶۱۱۷۶۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331182
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۷۴۵۱/۱۲۲مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۰۹۷۹۶۷۷۶۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563846
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۲۵۳۳۵۲۶۵۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667392
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تصویب نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. اعطای تخفیفات، تسهیلات، جوایز عوامل فروش و یا اعطای فرصت تسویه حساب با شرکتهای پخش به منظور توزیع و یا شرکتهای صادر کننده جهت صادرات به منظور ترویج فروش محصولات شرکت به هر شکل که متناسب با شرایط بازار لازم باشد. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، طبق مقررات، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا «، و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا»، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی). دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. تحصیل اعتبار از بانکهاو شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. مدیرعامل به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیونهای معاملات، مناقصه و مزایده با حفظ سمت انتخاب و معرفی گردید. پ۹۶۰۷۲۶۶۰۰۸۵۳۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667396
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۰۲۰۶ شرکت پخش سهاهلال با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰ شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷ شرکت بازرگانی سهاکیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۸۰۸ شرکت کشت و صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سهاجیسا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۰۸۹۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۲۶۴۹۰۸۴۲۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13672008
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید اکبری جور با کدملی ۵۳۵۹۸۹۱۲۰۳ به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ش. م ۱۴۰۰۴۰۸۰۲۰۶به سمت رئیس هیات مدیره و فرزاد کبارفرد با کدملی ۰۰۴۵۷۹۵۱۲۶ به نمایندگی ازپخش سهاهلال ش. م ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسید علیرضا مرتضوی با کدملی ۰۰۴۷۷۹۱۷۸۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سها کیش ش. م ۱۰۸۶۱۵۳۳۸۰۸ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا دولتی با کدملی ۰۰۵۵۱۳۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران ش. م ۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مهدی امانی با کدملی ۰۰۳۶۵۶۶۸۴۵ به نمایندگی از شرکت کشت صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا ش. م ۱۰۸۶۱۶۲۰۸۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۷۳۰۸۸۲۶۱۸۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172651
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی معززی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۱۹۱۵ به نمایندگی ازسازمان تدارکات پزشکی هلال احمربا شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۰۲۰۶ و آقای دکتر کامران یوسفی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۳۶۱۲ به نمایندگی از شرکت شرکت کشت و صنعت فرآورده‌های دارویی سها جیسا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۲۰۸۹۸ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. آقای سید مهدی معززی با کدملی۰۰۵۴۳۶۱۹۱۵ به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۰۲۰۶ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای فرزاد کبار فرد با کدملی۰۰۴۵۷۹۵۱۲۶ به نمایندگی از شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای کامران یوسفی با کدملی ۴۲۸۴۱۶۳۶۱۲ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت فرآورده‌های دارویی سها جیسا (سهامی خاص) بشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۲۰۸۹۸به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. آقای علیرضا دولتی با کدملی به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا مرتضوی با کدملی۰۰۴۷۷۹۱۷۸۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۸۰۸به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. وفق ماده ۵۲ اساسنامه شر کت حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. ۱_۵) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲_۵) ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۳ ۵) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ ۵) اعطای تخفیفات، تسهیلات، جوایز عوامل فروش و یا اعطای فرصت تسویه حساب با شرکتهای پخش به منظور توزیع و یا شرکتهای صادر کننده جهت صادرات به منظور ترویج فروش محصولات شرکت به هر شکل که متناسب با شرایط بازار لازم باشد. ۵ ۵) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۶ ۵) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. ۷ ۵) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، طبق مقررات، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا «، و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا»، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۸ ۵) واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی).) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ۱۰ ۵) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ۱۱ ۵) تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۱۲ ۵) تحصیل اعتبار از بانک هاو شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. ۱۳_۵) مدیرعامل به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیونهای معاملات، مناقصه و مزایده با حفظ سمت انتخاب و معرفی گردید. پ۹۷۰۵۲۴۸۰۳۹۲۶۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229304
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه جرجانی به نمایندگی از طرف سازمان تدارکات پزشکی به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره. آقای فرزاد کبار فرد از طرف شرکت پخش سها هلال شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و غیرموظف آقای کامران یوسفی از طرف شرکت کشت و صنعت فرآورده‌های دارویی سها جیسا شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۲۰۸۹۸به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل. عبدالحسین گلپایگانی از طرف شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای علیرضا مرتضوی از طرف شرکت بازرگانی سها کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۸۰۸به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی معرفی و منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۲۳۵۹۷۲۹۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356682
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین محمدعلیزاده به شماره ملی ۰۰۵۵۴۲۱۷۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۸۰۸بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. خانم معصومه جرجانی بشماره ملی ۴۵۹۱۶۷۹۶۹۱ به نمایندگی از طرف سازمان تدارکات پزشکی ۱۴۰۰۴۰۸۰۲۰۶ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای فرزاد کبار فردبشماره ملی ۰۰۴۵۷۹۵۱۲۶ از طرف شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۲۰۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کامران یوسفی بشماره ملی ۴۲۸۴۱۶۳۶۱۲ از طرف شرکت کشت و صنعت فرآورده‌های دارویی سها جیسا (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۲۰۸۹۸به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای عبدالحسین گلپایگانی بشماره ملی ۴۱۳۰۶۶۳۲۸۳ از طرف شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۳۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۲۱۶۲۲۱۶۵۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک