شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860098232


شماره ثبت:
38749
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1387/4/1
آدرس:
مشهد كيلومتر 55 جاده مشهد نيشابور 9353144611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جواد عشقی 12875285
محمد حسین مدهوش طوسی 12875285
آقای سید حسین فخر طه 12875285
مصطفی محمدی دارانی 12875285
آقای سیدمحمدرضا شریفی 12875285
آقای محسن مرادی جزء 12875287
سید مهدی طبائی عقدائی 12946546
آقای محسن مبشر 12946546
آقای پیمان محمدی 13256655
سینا کرامتی 13366262
آقای محمد رحیم گلبداغی 13366262
آقای محمد محمد نژاد 13366262
آقای حسین نجفی 13500971
محمد بیات بید کرپه 14342037
آقای سید عابد حسینی 14342037
آقای رضا سامی 14342037
محمدفهیمی پور 14342037
آقای محمد رضا کرمی 14342037

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9709321
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸: باستناد ماده ۵۵ اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۶ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید، هیئت مدیره کلیه اختیارات مشروح مندرج در ماده فوق الاشاره را به مدیرعامل تنفیذ نمود. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10907871
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۸۸ بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸: ۱ مرکز اصلی شرکت از آدرس (قبلی) نیشابور کیلومتر ۳۰ اتوبان مشهد به آدرس (جدید): کیلومتر ۵۵ جاده مشهد، نیشابور تغییر یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875285
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴و نامه شماره ۴۳۸۱/۴۱ مورخ ۹/۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰ به نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۹۴۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد رضا شریفی با کد ملی ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مبشر به شماره ملی ۰۶۵۲۸۳۸۰۶۵ به شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسین فخر طه به شماره ملی ۰۰۳۰۷۸۶۵۷۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875287
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴و نامه شماره ۴۳۸۱/۴۱ مورخ ۹/۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲ با نمایندگی آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۹۴۵۸ شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ با نمایندگی آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰ شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷ با نمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ با نمایمدگی آقای سید محمد رضا شریفی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۹۲۶ با نمایندگی آقای محسن مبشر به شماره ملی ۰۶۵۲۸۳۸۰۶۵به سمت اعضای هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن مرادی جزء به کدملی ۴۲۸۵۵۵۵۴۱۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی (سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴) انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۰۵۵۹۷۶۶۹۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946546
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ ونامه شماره ۴۳۸۱/۴۱ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۹۴۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری کوثرمرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبائی عقدائی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۷۹۷۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۹۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمحمدرضا شریفی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محسن مبشر به شماره ملی ۰۶۵۲۸۳۸۰۶۵ به نمایندگی از شرکت نواندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۶۴۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح ردیفهای ۱ الی ۲۰ مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به وی تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۱۳۲۶۷۹۵۰۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256655
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای پیمان محمدی به کد ملی ۰۵۵۹۹۵۲۸۰۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۲۶۷۰۹۷۹۰۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366262
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ و برابر نامه ۴۳۸۱/۴۱ مورخ ۰۹/۰۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رحیم گلبداغی به شماره ملی ۳۳۰۹۷۳۵۵۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری کوثر مرکزی به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن مبشر به شماره ملی ۰۶۵۲۸۳۸۰۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شماره ثبت ۴۲۵۹۹۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره سینا کرامتی به شماره ملی ۴۵۷۰۰۱۰۶۰۱ به نمایندگی سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد محمد نژاد با کدملی ۰۶۵۳۱۲۶۱۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شماره ثبت ۹۰۸۵ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا کرمی به شماره ملی ۴۰۵۱۴۸۲۱۲۱ به نمایندگی از طرف نواندیشان یکتا برق فردوس به شماره ثبت ۴۲۶۴۶۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۹۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۰۲/۰۹/۹۶ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد ش۹۶۰۱۰۸۴۴۲۳۰۳۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500971
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا (حسابداران رسمی به شماره عضویت ۷۲۱۱۴۸) با نمایندگی آقای حسین نجفی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۸۵۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن مرادی جزء به کدملی ۴۲۸۵۵۵۵۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۴۱۷۴۶۷۹۷۱۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239785
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴ اساسنامه بند ۳ به شرح ذیل تغییر یافت وماده مربوطه به شرح ذکر شده اصلاح گردید: «هیئت مدیره می‌تواند در هر موقع در داخل کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید» ش۹۷۰۷۰۹۳۴۹۳۴۵۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242415
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲ شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۹۹۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷ شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۸۵ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۶۴۶۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۹۲۶ ش۹۷۰۷۱۱۸۸۸۳۰۶۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341231
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۹۱۲۵۹۳۶۶۴۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342037
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد بیات بیدکرپه به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۴۶۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت۴۳۴۲۵۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد فهیمی پور به شماره ملی ۰۴۹۱۵۵۳۳۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۲۵۹۹۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سینا کرامتی به شماره ملی ۴۵۷۰۰۱۰۶۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت۲۶۸۳۰۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید عابد حسینی با کدملی ۰۸۷۲۴۹۸۴۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۰۸۵ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا کرمی به شماره ملی ۴۰۵۱۴۸۲۱۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۲۶۴۶۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۹۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا سامی به شماره ملی ۱۰۶۰۳۰۶۷۵۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا ۲ کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های عادی واداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۱۳۶۱۵۳۸۲۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه