شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860062290


شماره ثبت:
206
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1313/12/14
آدرس:
نيشابور , بخش زبرخان , خروين , جنب شهرك صنعتي خيام 9344164116

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد حسنی 1132867
آقای حسن سعیدی بیلندی 11110984
آقای جلیل ارغند 13100011
آقای علی فدیشه‌ای 13100011
سعید آتشباری 13100011
آقای هادی بهروزنیابه شمارملی 14202408
آقای جواد غزنوی دوزنده 14202408
آقای کیوان شیخی 14202408
آقای سید محمد داودی مقدم 14202408
حسن الستی 14222162
حسن عباسی 14222162

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 603414
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسانسهامی عام شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت فوق آقایان موسی شربت دار بنمایندگی از طرف آستان قدس رضوی، جلیل ارغند بنمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی، سید محمد داودی مقدم بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت انابد، حمیدرضا دانش کاظمی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، هادی بهروزنیا بنمایندگی از شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس بعنوان اعضای اصلی و آقایان حسن متقیان و حسن الستی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال برگزیده شدند و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ آقای جلیل ارغند بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، موسی شربتدار و سید محمد داودی مقدم و هادی بهروزنیا بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین آقای عباس ابوئی مهریزی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۶۸۴۹۶۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603480
آگهی تغییراتشرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان سهامی عامشماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است. ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بشماره ثبت ۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ و آقای حسن سعیدی بیلندی بشماره ملی ۰۹۱۹۴۸۷۷۳۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۶۸۴۹۷۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132867
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت فوق مورخ ۱/۳/۹۲ ضمن تصویب صورتهای مالی سال ۹۱ و انتخاب روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۷۶۴۶۰ و آقای احمد حسنی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۶۸۳۹۹۴ ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010665
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۸ شرکت فوق آقایان سید محمد داوودی بنمایندگی از طرف آستان قدس رضوی و هادی بهروزنیا بنمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای جلیل ارغند بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای سرپرست شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378506
((آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰))

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی در مورخه ۱۳/۴/۸۹ ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893591
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت فوق آقایان موسی شربت دار بنمایندگی از طرف آستان قدس رضوی، جلیل ارغند بنمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی، سید محمد داودی مقدم بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت انابد، حمیدرضا دانش کاظمی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، هادی بهروزنیا بنمایندگی از شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس بعنوان اعضای اصلی و آقایان حسن متقیان و حسن الستی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال برگزیده شدند و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ آقای جلیل ارغند بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، موسی شربتدار و سید محمد داودی مقدم و هادی بهروزنیا بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین آقای عباس ابوئی مهریزی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033536
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ اشخاص حقوقی ذیل: ۱ آستان قدس رضوی ۲ موسسه سازمان اقتصادی رضوی ۳ شرکت کشت و صنعت انابد ۴ شرکت سرمایه گذاری ملی ۵ شرکت تهیه و تولید فروش آستان قدس رضوی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان حسن متقیان و حسن الستی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۸۹ آقای جلیل ارغند به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت انابد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا دانش کاظمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان موسی شربت دار به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی , سید محمد داودی مقدم به نمایندگی از آستان قدس رضوی و هادی بهروزنیا به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110984
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است. ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بشماره ثبت ۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ و آقای حسن سعیدی بیلندی بشماره ملی ۰۹۱۹۴۸۷۷۳۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032232
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۱۵۰۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۹ بخش، ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۳۱۳۹۹۵۱۷۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032259
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ ونامه شماره ۱۱۵۰۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یکسال بعنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت کشت و صنعت انابد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۳۸۵۱ شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۷۸۸۵۲ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و حسن عباسی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۱۹۵۳۱ و حسن الستی به شماره ملی ۰۹۳۱۸۲۸۴۹۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. ش۹۵۰۶۳۱۲۷۸۸۴۱۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100011
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل ارغند به شماره ملی۱۳۷۹۶۳۴۱۸۰ به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید آتش باری به شماره ملی۵۰۶۹۶۴۹۲۵۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی بهروزنیابه شمارملی ۱۰۶۳۰۴۰۹۹۱ به نمایندگی شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۷۸۸۵۲ به عضو هیئت مدیره آقای سید محمد داودی مقدم به شمارملی۰۹۳۹۴۵۷۰۷۵ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت انابد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۳۸۵۱ به عضو هیئت مدیره آقای جواد غزنوی دوزنده به شمارملی۰۹۳۴۴۰۳۴۱۴ به نمایندگی آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ به عضو هیئت مدیره آقای علی فدیشه‌ای به شمارملی۱۰۶۱۹۰۲۴۷۱به مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره ویا دونفراز اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۹۵۴۲۸۸۶۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564769
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۶ تعیین شد. ش۹۶۰۵۲۶۴۷۸۸۶۱۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712545
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۶۲۱۳۰۰۰۰۳۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ عبارت «تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵» از قلم افتاده است که به این وسیله اصلاح می‌گردد. ش۹۶۰۸۲۴۱۳۳۲۹۴۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202408
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۷۷۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل ارغند به شماره ملی۱۳۷۹۶۳۴۱۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ و آقای کیوان شیخی به شماره ملی۲۸۷۱۱۷۸۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی سرماگذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و آقای هادی بهروزنیا به شمارملی ۱۰۶۳۰۴۰۹۹۱به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی فرش آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۷۸۸۵۲ وآقای سید محمد داودی مقدم به شمارملی۰۹۳۹۴۵۷۰۷۵به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت انابد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۳۸۵۱ وآقای جواد غزنوی دوزنده به شمارملی۰۹۳۴۴۰۳۴۱۴به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ و آقای علی فدیشه‌ای به شمارملی ۱۰۶۱۹۰۲۴۷۱بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ویا دونفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۶۱۴۹۳۷۸۴۱۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222162
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۷۷۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شد. صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت کشت و صنعت انابد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۳۸۵۱ و شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۷۸۸۵۲ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره وحسن عباسی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۱۹۵۳۱ و حسن الستی به شماره ملی ۰۹۳۱۸۲۸۴۹۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۷ انتخاب شد. ش۹۷۰۶۲۷۷۵۶۷۳۵۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه