سردخانه باغداران مرند

شرکت سردخانه باغداران مرند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860012678
استان آذربايجان شرقي - شهرستان مرند - بخش مركزي - شهر مرند-يكان-كوچه باغات-جاده بطرف جلفا-پلاك 0-طبقه همكف- 5415656353
11
افراد
7
آگهی‌ها
176
شماره ثبت
1367/4/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1276394
آگهی تغییرات شرکت سردخانه باغداران مرند (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۲۶۷۸
پیرو آگهی شماره ۲۲۹۲۵/۶/۱۰۴ ۱۷/۷/۹۱ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه ۱۵/۹/۹۲ تغییراتی بشرح ذیل در شرکت فوق حاصل گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ میرمحسن محسنی بشماره ملی ۱۵۸۲۹۷۸۰۳۴ و کدپستی ۵۴۱۸۶۴۸۱۶۱ و علی زاده بختیار بشماره ملی ۱۵۸۰۱۲۶۸۸۱ و کدپستی ۵۴۱۶۶۳۵۵۸۵ بعنوان بازرسان اصلی و یعقوب رضاپور بشماره ملی ۱۵۸۱۹۹۵۹۱۱ و کدپستی ۵۴۱۶۶۶۳۴۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۶۴۴۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869187
آگهی تغییرات شرکت سردخانه باغداران مرند (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۲۶۷۸
پیرو آگهی شماره ۹۱۵۵/۶/۱۰۴ ۲۹/۵/۸۸ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه‌ها ی ۸/۵/۸۹ و ۱۴/۸/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقایان عبدالمطلب آقابابایی بشماره ملی ۸ ۲۰۱۵۵۳ ۱۵۸ و کدپستی ۳۶۱۱۳ ۵۴۱۳۸ و علی برحمت بشماره ملی ۲ ۲۰۰۲۶۲ ۱۵۸ و کدپستی ۳۹۴۷۵ ۵۴۱۶۷ و رضا کلانتری بشماره ملی ۰ ۲۰۰۰۶۷ ۱۵۸ و کدپستی ۴۳۹۱۵ ۵۴۱۳۷ و مقصود حاجی زاده بهرام بشماره ملی ۸ ۲۴۹۶۲۱ ۱۵۸ و کدپستی ۷۷۳۶۳ ۵۴۱۵۹ و سلمان محبی کندلجی بشماره ملی ۰ ۲۳۴۲۸۳ ۱۵۸ و کدپستی ۴۳۱۱۱ ۵۴۱۸۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و احد اسدی بشماره ملی ۱ ۰۶۴۴۸۲ ۱۵۸ و کدپستی ۴۳۱۱۱ ۵۴۱۵۷ و محمد باقر علی پور یگانه بشماره ملی ۰ ۲۰۰۷۶۴ ۱۵۸ و کدپستی ۱۷۱۳۷ ۵۴۱۶۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ آقایان عبدالمطلب آقابابائی بعنوان رئیس هیئت مدیره و علی برحمت بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مقصود حاجی زاده بهرام بعنوان منشی هیئت مدیره و رضا کلانتری بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. ۳ ترازنامه سال ۱۳۸۸ بتصویب رسید. ۴ آقایان بهمن اقبالی افشار بشماره ملی ۰ ۰۳۶۸۷۹ ۲۷۵ و کدپستی ۷۳۱۴ ۵۴۱۵۹ و آقای میر محسن محسنی بشماره ملی ۴ ۲۹۷۸۰۳ ۱۵۸ و کدپستی ۴۸۱۶۱ ۵۴۱۸۶ بعنوان بازرسان اصلی و آقای عبدالعلی فتحی اندرآبی بشماره ملی ۲ ۲۳۶۲۵۹ ۱۶۵ و کدپستی ۴۴۹۹۹ ۵۴۱۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. سرپرست ثبت اسناد و املاک مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022130
آگهی تغییرات شرکت سردخانه باغداران مرند (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۲۶۷۸
پیرو آگهی شماره ۲۱۲۰۵/۶/۱۰۴ مورخه ۱۴/۱۱/۸۷ و به استناد صورت جلسه مجتمع عمومی عادی مورخه ۹/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت مذکور حاصل گردید. جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ - آقایان بهمن اقبالی افشار و میرمحسن محسنی به عنوان بازرسان اصلی و عبدالعلی فتحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ - ترازنامه مالی ۱۳۸۷ به تصویب رسید. اداره ثبت اسناد و املاک مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329497
آگهی تغییرات شرکت سردخانه باغداران مرند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۲۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی ۱۳۹۴. و ۱۳۹۳شرکت به تصویب رسید. عبدالمطلب آقا بابایی به کد ملی ۱۵۸۲۰۱۵۵۳۸ و رضا کلانتری به کد ملی ۱۵۸۲۰۰۰۶۷۰ و سلمان محبی کندلج به کد ملی۱۵۸۲۳۴۲۸۳۰ و مقصود حاجی زاده بهرام به کدملی ۱۵۸۲۴۹۶۲۱۸و میر محسن محسنی به کد ملی ۱۵۸۲۹۷۸۰۳۴ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و احد اسدی فارفار به کد ملی۱۵۸۰۶۴۴۸۲۱ و اسماعیل الفتی به کدملی ۱۵۸۲۰۲۷۵۲۸به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علی زاده بختیار به کدملی۱۵۸۰۱۲۶۸۸۱ و تقی پور علی رضا به کدملی۱۵۸۲۰۲۷۰۰۵ به عنوان بازرسان اصلی و یونس ماهری به کدملی۱۵۸۰۱۹۵۲۶۱ به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه ارک برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۰۹۳۱۸۳۵۵۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329509
آگهی تغییرات شرکت سردخانه باغداران مرند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۲۶۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا کلانتری به کد ملی ۱۵۸۲۰۰۰۶۷۰به سمت عضو هیئت مدیره عبدالمطلب آقا بابایی به کد ملی۱۵۸۲۰۱۵۵۳۸به سمت رئیس هیئت مدیره مقصود حاجی زاده بهرام به کد ملی ۱۵۸۲۴۹۶۲۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سلمان محبی کندلج به کد ملی۱۵۸۲۳۴۲۸۳۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره میر محسن محسنی به کد ملی۱۵۸۲۹۷۸۰۳۴ به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند. رضا کلانتری به کد ملی ۱۵۸۲۰۰۰۶۷۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند طبق ماده ۳۷ اساسنامه امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره و همراه مهر شرکت. و اوراق عادی و اداری و سایر نامه‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس هئیت مدیره نائب رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۲۰۹۷۳۳۶۹۸۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907788
آگهی تغییرات شرکت سردخانه باغداران مرند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۲۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش مرکزی شهر مرند یکان کوچه باغات جاده بطرف جلفا پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۵۴۱۵۶۵۶۳۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۲۳۲۵۴۰۶۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907791
آگهی تغییرات شرکت سردخانه باغداران مرند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۲۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب و تائید مجمع قرار گرفت. علی زاده بختیار به کدملی ۱۵۸۰۱۲۶۸۸۱ و جواد سفیدگر به کدملی ۱۵۸۲۰۶۵۰۴ به عنوان بازرسان اصلی تقی پور علی رضا به کدملی ۱۵۸۲۰۲۷۰۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ارک برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۲۱۲۷۷۰۴۹۶۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک