کربن ایران

شرکت کربن ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10840118827
تهران خ گاندي خ 25 شماره73 1517973111
11
افراد
11
آگهی‌ها
129631
شماره ثبت
1351/10/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 693176
آگهی تصمیمات شرکت کربن ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۲۹۶۳۱و شناسه ملی۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۶۹۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151482
آگهی تغییرات شرکت کربن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ دوده صنعتی پارس سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ سرمایه گذاری هامون کیش سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۳۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153288
آگهی تغییرات شرکت کربن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمدرضا خطیبی به ک م۴۵۹۰۹۹۴۸۵۲ به نمایندگی شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن وفائی به ک م۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۳۲۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شکور شمس به ک م۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حنیف عاشق ایرانپور به ک م۰۴۵۱۳۹۹۱۳۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای پژمان شعبانپور فرد به ک م۰۰۷۰۲۸۱۰۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره چک‌های ارزی و ریالی , کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته‌ها و بروات و غیره بدون محدودیت مبلغ به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۹۳۱۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697299
آگهی تغییرات شرکت کربن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آیین محاسبان امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۴۷۳۴۸۶۱۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032941
آگهی تغییرات در شرکت کربن ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حنیف عاشق ایران پور به کدملی ۰۴۵۱۳۹۹۱۳۷ به جای فریدون چوپان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104352
آگهی تصمیمات شرکت کربن ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۲۹۶۳۱و شناسه ملی۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918930
آگهی تغییرات شرکت کربن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۹۳۵۳۱۸۸۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455486
آگهی تغییرات شرکت کربن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژگان روشن نژاد ۱۸۴۰۰۸۳۹۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به جای آقای محمد زارع پور اشکذری بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. آقای حسین مهری ۰۷۹۲۵۰۶۰۹۱رئیس هیأت مدیره آقای شکور شمس ۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای حسین طائب ۰۰۵۷۹۶۲۹۶۰عضو هیأت مدیره آقای سید سبحان حسینی حیدری آبادی ۲۱۲۲۳۴۹۶۶۲عضو هیأت مدیره خانم مژگان روشن نژاد ۱۸۴۰۰۸۳۹۳۱عضو هیأت مدیره انتخاب شدند پ۹۶۰۳۱۰۲۷۶۳۷۰۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505689
آگهی تغییرات شرکت کربن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت دوده صنعتی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ پ۹۶۰۴۱۹۴۹۹۲۴۱۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681924
آگهی تغییرات شرکت کربن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدسبحان حسینی حیدرآبادی کدملی ۲۱۲۲۳۴۹۶۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای شکور شمس کدملی ۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسین طائب کدملی شماره ۰۰۵۷۹۶۲۹۶۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بعنوان عضوموظف هیات مدیره آقای داود کاغذگران کدملی شماره ۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۶۷۲۰به عنوان عضو هیات مدیره وآقای و داریوش ضیاء گورابی کدملی ۲۶۷۹۷۴۵۸۷۶ بنمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌های ارزی و ریالی، کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته‌ها و بروات و غیره بدون محدودیت مبلغ به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از وظایف هیات مدیره براساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردی: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختارسازمانی شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استردادآنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاص یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده، دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از عوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگرتنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی و بورس اوراق بهادار. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی و بورس اوراق بهادار. پ۹۶۰۸۰۷۶۸۰۸۸۹۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111867
آگهی تغییرات شرکت کربن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌ها شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۴۱۷۲۷۴۱۶۴۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک