شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10840116790


شماره ثبت:
1178
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1387/5/6
آدرس:
منجيل نيروگاه بادي 4451653114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای امیر هرمز نظامیوند چگینی 14062913
عبدالمجید دیناروند 14062913
نادر گلستانی داریانی 14062913
فرامرز حسنی 14062913
محمد حسین افضل 14062913
آقای بابک محمودی درویشانی 14252964
آقای امیر باقری 14252964
آقای احمد حقانی 14252964
محمد تقی بابایی 14252964
احمد تنهایی 14252964

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14062913
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ و برابر تاییدیه شماره ۱۰۰۰مورخ۲۳/۰۱/۱۳۹۷سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسب اختیارات حاصل از بند۵ ماده ۳۵ اساسنامه وبا استناد به تبصره ۲ ماده۳۹ شرکت , آقایان امیر هرمز نظامیوند چگینی به شماره ملی۴۳۲۳۶۹۴۹۱۱ و فرامرز حسنی به شماره ملی۲۶۵۹۷۸۸۱۹۷ و عبدالمجید دیناروند به شماره ملی۰۰۶۴۷۷۲۲۶۸ و محمد حسین افضل به شماره ملی۱۲۴۹۸۹۵۹۴۴ و نادر گلستانی داریانی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۴۸۴۸۹انتخاب شدند. / ش۹۷۰۳۱۳۹۷۱۷۹۱۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240728
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ وباستناد مجوز شماره ۴۱۸۳مورخ ۲۵/۲/۹۷صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی عملیات جاری سال۱۳۹۵ (از جمله تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین شد. ش۹۷۰۷۱۰۵۶۲۱۳۱۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252964
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد حقانی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۷۳۷۷۶به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ طی حکم شماره ۷۰۳۹ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. وآقای بابک محمودی درویشانی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۱۷۶۱ به نمایندگی از شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۹۰ طی حکم شماره ۰۱۹۹/۹۷ , ۱۱۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ به سمت رئیس هیات مدیره. و آقای محمد تقی بابایی به شماره ملی ۱۲۳۹۵۳۰۵۳۶به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ طی حکم شماره ۳۲۳۴/۹۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. وآقای امیر باقری به شماره ملی ۰۴۵۱۱۵۶۳۰۷ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ طی حکم شماره ۲۱۱۴/۹۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای احمد تنهائی به شماره ملی ۴۲۵۰۹۸۲۹۰۴ به نمایندگی از شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴طی حکم شماره ۴۷۰/۱۱۰/۹۷ مورخ ۲۹/۵/۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. انتخاب گردیدند. ۲ دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۷۱۸۶۷۶۴۹۵۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262006
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ و شرکت گروه مدیریت سرمایه گزاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ وشرکت سرمایه گزاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹وشرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۱۶ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴ وشرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۱۲۵۳ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۹۰، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۷۲۴۷۳۱۱۳۷۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333715
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۲۱۴۴۹ مورخه ۱۵/۸/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. - ۲موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. // - ۳روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۹۰۷۳۷۲۹۵۹۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368998
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰

آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۳۵۵۰ مورخه ۱۰/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲ به این صورت اصلاح شد: ۱ - تولید و فروش انواع انرژی (برق، حرارت و دیگر انواع انرژی) در چارچوب ضوابط و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ - انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه. ۳ - برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگه داری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات). ۴ - پیش فروش انرژی (برق، حرارت و دیگر انواع انرژی) و سایر روشهای تامین منابع مالی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی. ۵ - سرمایه گذاری و مشارکت در احداث، خرید، ساخت، اجرا، طراحی، مشارکت، سرمایه گذاری در نیروگاههای گازی، بخاری، بادی، خورشیدی و دیگر انواع نیروگاههای تجدید پذیر و پاک (در مقیاس‌های کوچک و بزرگ) سامانه‌های ذخیره انرژی و پروژه‌های زیست محیطی و بهره برداری از انواع نیروگاههای ذکر شده در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مشاوره‌ای در پروژه‌های صنایع برق، گاز، نفت، انرژیهای تجدید پذیر، همچنین ارائه خدمات و فعالیت در انجام خدمات مشاوره و تامین تجهیزات (ایی پی)، مشاوره، تامین تجهیزات و نصب (ایی پی سی)، تامین تجهیزات، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگه داری، اتوماسیون، مدیریت فنی و کنترل پروژه در زمینه‌های صنعتی فوق الذکر، انتقال دانش فنی از خارج کشور، توسعه فن آوری‌های نوین، همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با زمینه‌های فوق الاشاره و نیز انجام فعالیتهای بازرگانی، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی مرتبط با فعالیتهای شرکت، مبادرت به عقد عقود اسلامی و مشارکت با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری، حضور و مشارکت در مناقصات بین المللی و داخلی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای تحقق اهداف شرکت. ۶ - تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. ۷ - همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۸ - مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. تبصره ۱ - شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و مقررات مصوب وزارت نیرو است. تبصره۲ - شرکت مجاز به ایجاد شرکت، موسسات تجاری و غیر تجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و موسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیر معوض و یا عقود دیگر است. ۲. بند ۳ ماده۴ به شرح زیر اصلاح شد: هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. ۳. تبصره بند ۳ از ماده ۴ حذف شد. ۴. ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است. که به سیصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود//. ۵. در خط دوم از پراگراف اول ماده (۱۱) عبارت زیر اضافه و اصلاح شد: … مقررات مربوط و یا با استفاده از اضافه ارزش سهم افزایش داد. تادیه اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است. ۶. تبصره ۲ ماده ۱۹ حذف شد. ۷. تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۸ حذف شد. ۸. تبصره ۲ ماده ۳۹ حذف شد. ۹. بند ۵ از ماده ۴۹ به این ترتیب اصلاح شد «(تصویب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره.)» ۱۰. بند ۱۵ ماده ۴۹ به شرح زیراصلاح شد؛ «… ….. وجوه شرکت در صندوقهای معتبر و بانکهای داخلی دولتی و غیر دولتی و خارجی و استرداد آنها». ۱۱. بند ۱۶ از ماده ۴۹ به شرح زیر اصلاح شد؛ «… ….. از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی داخلی (دولتی و غیر دولتی) و خارجی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض از آنها به هر مبلغ و … … …» ۱۲. بند ۱۹ ماده ۴۹ به شرح زیر اصلاح شد؛ «خرید، تملک، اجاره و احداث هر گونه ساختمان، ماشین آلاتو تجهیرات مورد نیاز شرکت». ۱۳. تبصره بند ۲۰ از ماده ۴۹ حذف شد. (در بند ۱۳۹ قانون اساسی عنوان شده که در مورد اموال عمومی و دولتی یا ارجاع به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است که باید به اطلاع مجلس نیز برسد. در مورد ارجاع دعاوی با طرف خارجی به داوری را مجلس باید تصویب کند). ۱۴. ماده ۵۰ به شرح زیر اصلاح شد: «هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و بعنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نماید و در ازای آن با تصویب هئیت مدیره حق الزحمه دریافت کنند». ۱۵. ماده ۵۶ با این شرح اصلاح گردید: «کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است در نبود مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تمامی مکاتبات عادی و جاری شرکت فقط با امضای مدیر عامل و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره انجام می‌شود». ۱۶. تبصره دو ماده ۵۸ حذف شد. ۱۷. ماده ۶۳ بصورت زیر اصلاح شد: «سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد.» ۱۸. ماده ۶۶ به شرح زیر اصلاح شد: هر صاحب سهم می‌تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. ۱۹. پاراگراف دوم ماده ۷۶ حذف شد. ۲: مجمع با تغییر سال مالی شرکت از تاریخ ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه موافقت نمود و ماده ۶۳ اساسنامه اصلاح گردید..
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه