سیمان ازادگان یزد

شرکت سیمان ازادگان یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10840066120
تهران خيابان ولى عصرساختمان1157 طبقه دوم واحد13 1516713839
2
افراد
3
آگهی‌ها
405312
شماره ثبت
1372/5/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1241916
آگهی تغییرات شرکت سیمان آزادگان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۵۰۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658538
آگهی تغییرات شرکت سیمان ازادگان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ایران مشهود ش. م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا گلچین پور ک. م ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۱۹۱۸۳۸۲۴۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12844890
آگهی تغییرات شرکت سیمان ازادگان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ ۰۷/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و ابراهیم فاضلی نیا به شماره ملی ۱۸۱۶۰۱۷۳۲۹ به عنوان مدیرتصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران خیابان ولی عصرساختمان۱۱۵۷ طبقه دوم واحد۱۳ کدپستی۱۵۱۶۷۱۳۸۳۹ می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۲۳۶۸۹۵۹۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک