شرکت فولاد آلیاژی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10840064590


شماره ثبت:
2220
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1370/12/28
آدرس:
يزد بلوار آزادگان خيابان شهيد دهقان منشادي 24 كيلومتري جاده اختصاصي 8941636667

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رامین کیهان 1181945
آقای علیرضا بابازاده 1395765
محمدمهدی فقیه خراسانی 1700076
آقای کمال الدین گلچین 1700076
سید علی آذربادگان 1700076
آقای مرتضی محمدی 12781644
آقای سیف اله شهدادنژادبه 12781644
آقای اسداله عابدی 13936715
موظف ومنوچهر غروی 13936737
آقای یداله طاهرنژاد 13936737
محمد ابراهیم قدیریان 13936737
مجید بهرامی‎ 14266730

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707717
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی فریوران هدف بعنوان بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۰۹۵۲۴۷۹ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721111
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای آقای حکم الله بابایی در نتیجه آقای غلامرضا قمیشی به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر بعنوان رئیس هیئت مدیره و حکم الله بابایی به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و محمد مهدی فقیه خراسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان قزوین بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و نایب رئیس و غلامرضا بهمنش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان لرستان بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۱۲۵۷۳۷۷ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026212
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیم ذیل اتخاذ گردید: موارد مندرج در بندهای مذکور بشرح ذیل به اختیارات مدیرعامل تفویض نمود ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ۲ انعقاد هر نوع قرارداد، تغیر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد ایقاعات ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با تصویب هیئت مدیره ۴ پیشنهاد تعیین جدول حقوق و دستمزد و افزایش و شرایط استخدام کارکنان و نمودار سازمانی (تاپ چارت) و آئین نامه‌های داخلی با توجه به قوانین و مقررات مربوط به هیئت مدیره ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۶ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۷ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت و یا اوراق بهادار و استرداد آنها باستناد مصوبات و آئین نامه‌ها ۸ اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ۹ اقاله هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی، غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرفه و استرداد سند به غیر جاعل و حق امضای قراردادهای جاری حاوی شرط داوری یا توافق نامه واحدی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینه پیش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعیین عملیات آن و اخذ محکوم به وجه ابداعی و تعیین آن، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث در دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امر مشابه دیگر ۱۰ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه و شش ماهه و دوره یک ساله و گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره (دوره یک ساله) و ارائه آن به منظور تصویب هیئت مدیره و ارائه به بازرس قانونی. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۲۵۳۶۳ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097721
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای غلامعلی کیانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی فقیه خراسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان قزوین شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حکم الله بابایی به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا بهمنش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و اسرافیل احمدیه خانه سر به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت از بازنشستگان و کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و آقای رامین کیهان به کد ملی ۲۱۶۰۰۵۸۹۶۳ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و همچنین حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۲۹۶۹۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138319
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهور بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۷۴۸۳۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181945
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بنمایندگی آقای غلامعلی کیانی عضو هیئت مدیره بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳ بنمایندگی آقای کمال الدین گلچین عضو هیئت مدیره بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ شرکت سرمایه گذاری استان قزوین شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ بنمایندگی آقای محمد مهدی فقیه خراسانی بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بنمایندگی آقای اسرافیل احمدیه خانه سر بعنوان عضو هیئت مدیره ۵ شرکت صنعتی بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بنمایندگی آقای علی چال اشتری مکاری بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای رامین کیهان کد ملی ۲۱۶۰۰۵۸۹۶۳ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۲۰۳۰۲۹ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395765
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای علیرضا بابا زاده با کد ملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیر به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۰۲۸۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604368
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۲) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۱۶۶۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698026
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۲ هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد ایقاعات. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر با تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تعیین جدول حقوق و دستمزد و افزایش و شرایط استخدام کارکنان و نمودار سازمانی (تاپ چارت) و آئین نامه‌های داخلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، به هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. به امانت گذراندن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به استناد مصوبات و آئین نامه‌ها. اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. پیشنهاد اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار، و تردید نسبت به سند طرفه و استرداد سند، بغیر جاعل و حق امضاء قراردادهای جاری حاوی شرط داوری یا توافق نامه واحدی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینه پیش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعیین عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعیین آن، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث در دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امر مشابه دیگر به هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای سه ماهه و شش ماهه و دوره یکساله و گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره (دوره یکساله) و ارائه آن به منظور تصویب هیئت مدیره و ارائه به بازرس قانونی. ش۹۳۰۸۲۵۲۱۹۴۸۶۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700076
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر غروی با کد ملی ۰۰۴۴۴۱۴۸۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی طوفانی نژاد با کدملی ۰۶۵۱۶۳۶۷۲۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای کمال الدین گلچین با کدملی ۱۵۰۲۱۱۴۰۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان لرستان به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی فقیه خراسانی با کدملی ۴۴۳۲۵۶۱۵۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا بابازاده با کدملی ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی آذربادگان با کدملی ۰۰۴۰۵۸۲۴۹۳ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل مطابق مدیرعامل قبل تعیین گردید. ۲) کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و همچنین اوراق اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۸۲۶۵۸۳۵۵۱۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740538
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۸/۸۹ بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۱۱/۸۷ مبنی بر افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۳/۱ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده۵: سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۳/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۳۰۳/۱ سهم۰۰۰/۱ ریال عادی بانام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930422
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۰ اختیارات ذیل به مدیرعامل شرکت (آقای حکم الله بابائی) تفویض گردید ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی، و غیر دولتی موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد ایقاعات ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با تصویب هیئت مدیره ۴ پیشنهاد تعیین جدول حقوق و دستمزد و افزایش و شرایط استخدام کارکنان و نمودار سازمانی (تاپ چارت) و آئین نامه‌های داخلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه به هیئت مدیره ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۶ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۷ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها باستناد مصوبات و آئین نامه‌ها ۸ اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ۹ اقاله هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها و دادسراها، مراجع قضائی، غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، در خواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار، تردید نسبت به سند طرفه و استرداد سند، بغیر جاعل و حق امضا، قراردادهای جاری حاوی شرایط داوری یا توافق نامه واحدی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینه پیش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعیین عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعیین آن، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث در دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امر مشابه دیگر ۱۰ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه و شش ماهه و دوره یک ساله و گزارش فعالیتهای هیئت مدیره (دوره یک ساله) و ارائه آن به منظور تصویب هیئت مدیره و ارائه به بازرس قانونی کفیل ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004964
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی فریوران هدف بعنوان بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547207
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۲۰و شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۵/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: پیرو مصوبه بند۱ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۱۱/۸۷ که اختیار افزایش سرمایه را به هیئت مدیره واگذار نموده است لذا سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۲/۸۴۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۲/۰۹۱/۱ ریال افزایش یافت و ماده۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده۳: سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۲/۰۹۱/۱ریال منقسم به۴۰۴/۱۳۶ سهم عادی۰۰۰/۰۰۰/۸ ریالی که تماما پرداخت گردیده است. ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10825226
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۷/۹/۸۹ موارد ذیل در ماده ۳ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام , کلیه ادارات دولتی و غیردولتی , موسسات عمومی , مراجع قضائی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی و حقوقی. ۲ انعقاد هر نوع قرارداد , تغییر , تبدیل , فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد ایقاعات. ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با تصویب هیئت‎مدیره ۴ پیشنهاد تعیین جدول حقوق و دستمزد و افزایش و شرایط استخدام کارکنان و نمودار سازمانی و تاپ چارت و آئین نامه‌های داخلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه به هیئت‎مدیره. ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶ صدرو , ظهرنویسی , قبولی , پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۷ به امانت گذاردن هر نوع سند , مدرک , وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به استناد مصوبات و آئین نامه‌ها. ۸ اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۹ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها , دادسراها , مراجع قضائی , غیرقضائی , اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری , از طرف شرکت , دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای , درخواست تجدیدنظر فرجام , واخواهی و اعاده دادرسی , مصالحه و سازش , استرداد اسناد و یا دادخواست یا دعوا , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرفه و استرداد سند بغیر جاعل و حق امضای قراردادهای جاری حاوی شرط داوری یا توافق نامه واحدی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینه پیش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور , درخواست صدور برگ اجرائی و تعیین عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعیین آن , تعیین مصدق و کارشناس , انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر , اقرار در ماهیت دعوا , جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها , ورود شخص ثالث در دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند , تامین خواسته , تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امر مشابه به دیگر. ۱۰ تنطیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه و شش ماهه و دروه یکساله و گزارش فعالیتهای هیئت‎مدیره (دوره یکساله) و ارائه آن به منظور تصویب هیئت‎مدیره و ارائه به بازرس قانونی. ثبت اسناد یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11098036
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۲۰ و شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۲/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۸۹ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی۱۳۸۹ انتخاب گردید. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781644
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ یداله طاهر نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۶۵۹۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ به عنوان رئیس هئیت مدیره و عضو موظف ومنوچهر غروی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۱۴۸۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به عنوان نائب رئیس هئیت مدیره ومحمد ابراهیم قدیریان به شماره ملی ۰۰۳۲۸۵۵۱۲۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به عنوان عضو هئیت مدیره و مدیر عامل ومرتضی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به عنوان عضو هئیت مدیره وسیف اله شهداد نژاد به شماره ملی ۳۰۳۰۵۳۴۳۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ به عنوان عضو هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت اعم از قراردادها و چک‌ها سفته‌ها و سایر اوراق بهادار به امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هئیت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هئیت مدیره و همچنین اوراق عادی با امضا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۱۸۱۶۹۵۰۸۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107405
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۲۲۰وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پردازان ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۸۱۲۹۸۳۵۲۲۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538777
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۲۲۰ و شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶آقای اسداله عابدی به کدملی ۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۰۹۳۰۹۷۳۵۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538786
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۲۲۰وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی وسایر اشخاص حقوقی وحقیقی، اتخاذ تصمیم در مورد ایقاعات، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، به امانت گذاشتن هرنوع سند، مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به استناد مصوبات و آیین نامه‌ها اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی، غیر قضایی (اختصاصی یا عمومی) و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت (اعم از کیفری و حقوقی) در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی و یا عمومی و یا دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ازجمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی و واخواهی واعاده دادرسی مصالحه وسازش، استرداد اسنادیا داخواست یادعوا، طرح ادعای جعل و یا انکار یا تردید نسبت به سندطرف مقابل واسترداد سندبغیر از جاعل وحق امضاء قرارداهای جاری حاوی شرط داوری و یا توافقنامه واحد و ارجاع دعوی به داوری وتعیین وگزینه پیش داور منتخب باحق صلح وبدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داوری درخواست صدور برگ اجراییه و تعیین عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعیین آن، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوی، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث ودعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث در دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یاردسوگند، درخواست صدور قرار تامین خواسته و درخواست ضرر و زیان ناشی از جرائم و امر مشابه، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ماهه و۶ماهه ودوره یکساله و گزارش فعالیتهای هیئت مدیره، دوره یکساله و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب و ارائه به بازرس قانونی. ش۹۶۰۵۰۹۹۸۱۳۲۳۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566204
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۸۳۶۲۵۹۸۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627652
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۲۲۰وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۰۶/۱۳۹۶بنا برتفویض حاصله مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۵درخصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره درنتیجه: سرمایه شرکت از مبلغ۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۴۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ازمحل تبدیل مطالبات حال شده اشخاص افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ۴۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۴۹۹۰۰۰۰۰۰۰سهم۱۰۰۰ریالی بانام که تماما پرداخت شده میباشد. ش۹۶۰۷۰۳۴۲۹۴۳۷۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936695
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت قسمتی از اختیارات هیئت مدیره مصرحه در ماده ۳۷ اساسنامه مرقوم به شرح ذیل به مدیرعامل منتخب شرکت تفویض گردید: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی• تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت • اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران• استخدام و میزان حقوق و دستمزد• پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت• افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر• دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت• صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره• به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها• تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا• اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعیین عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر• تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس• دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها • پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام• پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش۹۶۱۲۲۱۶۹۰۸۳۵۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936715
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) سمت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ بقرار ذیل تعیین گردید: آقای یداله طاهرنژاد با کدملی ۶۲۷۹۵۶۵۹۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ بعنوان رئیس هیات مدیره (عضو موظف) و آقای منوچهر غروی با کدملی ۰۰۴۴۴۱۴۸۰۳ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف) و آقای اسداله عابدی با کدملی ۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ بعنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) و آقای مرتضی محمدی با کدملی ۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳ به نمایندگی از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بعنوان عضو هیات مدیره (موظف) و آقای محمد ابراهیم قدیریان با کدملی ۰۰۳۲۸۵۵۱۲۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بعنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) و با توجه به استعفای آقای محمد ابراهیم قدیریان از سمت مدیرعاملی شرکت در نتیجه آقای مرتضی محمدی به کدملی ۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳ به عنوان مدیرعامل ۲) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۲۱۲۵۴۲۴۶۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936737
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) سمت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ بقرار ذیل تعیین گردید: آقای یداله طاهرنژاد با کدملی ۶۲۷۹۵۶۵۹۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و عضو موظف و آقای منوچهر غروی با کدملی ۰۰۴۴۴۱۴۸۰۳ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف) و آقای اسداله عابدی با کدملی ۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ بعنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) و آقای مرتضی محمدی با کدملی ۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳ به نمایندگی از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بعنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) و آقای محمدابراهیم قدیریان با کدملی ۰۰۳۲۸۵۵۱۲۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بعنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) ۲) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۶۱۲۲۱۷۴۷۹۰۵۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266730
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ آقای مجید بهرامی به کدملی ۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت (جایگزین آقای محمد ابراهیم قدیریان) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸) انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۲۶۹۶۲۵۲۱۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه