گرد باف یزد

شرکت گرد باف یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10840024494
يزد – شهرك صنعتي – ميدان گلها – بلوار سرو – 20 متري مريم – كارخانجات گردباف سهامي عام 8947183777
6
افراد
2
آگهی‌ها
236
شماره ثبت
1352/8/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 963817
آگهی تغییرات شرکت گرد باف یزد سهامی عام شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ عضو اصلی هیئت مدیره بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۲۹۹۷۶۲۱ به نمایندگی از شرکت یزد باف (سهامی عام) عضو اصلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی کرمانشاهی به کد ملی ۴۴۳۰۴۱۷۲۳ به نمایندگی از شرکت ایران برک (سهامی عام) عضو اصلی و حسین پور شرعیاتی به کد ملی ۴۴۳۱۵۷۴۲۶۳ به نمایندگی شرکت شیمیایی رنگین (سهامی عام) عضو علی البدل و محمدرضا حلوانی کد ملی ۱۲۴۹۹۱۹۲۹۰ به نمایندگی از تولیدی بهمن (سهامی عام) عضو علی البدل و منصور رجبی به کد ملی ۴۴۴۹۸۵۶۵۳۸ عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا خرمیان به کد ملی ۳۶۲۰۸۸۸۵۹۰ عضو اصلی هیئت مدیره و حسین پور شرعیاتی به کد ملی ۴۴۳۱۵۷۴۲۶۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت و حق امضای اوراق بهادار از قبیل چک سفته و قراردادها و هرگونه سند تعهدآور مالی با مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۲ تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس قانونی و اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس قانونی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ با توجه به تغییر مرکز اصلی شرکت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵: مرکز اصلی شرکت یزد شهرک صنعتی میدان گلها بلوار سرو ۲۰ متری مریم کارخانجات گردباف سهامی عام کدپستی ۸۹۴۷۱۸۳۷۷۷ ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۲۴۴۷۱۵۶ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570612
آگهی تغییرات شرکت باف یزد سهامی عام بشماره ثبت۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ روزنامه اطلاعات و ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی سوادلو به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ انتخاب گردیدند. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک