معادن بافق

شرکت معادن بافق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10840008904
بافق كيلومتر 50 جاده بافق - بهاباد معدن كوشك- 8977111821
5
افراد
6
آگهی‌ها
57
شماره ثبت
1371/1/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 664036
آگهی تغییرات شرکت معادن بافقسهامی عام بشماره ثبت ۵۷به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات و تغییرات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی همیار حساب را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴، شرکت صنعتی الکترونیکی تاتونگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۶۴۷ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۴/۹۱ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای یوسف محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی بسمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۴۰۷۰۴۲ ثبت اسناد بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181495
آگهی تاسیس شعبه
به موجب نامه شماره ۶۰۴۲/۴۷/۷ ـ ۱/۸/۹۰ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق محل شعبه شرکت معادن بافق سهامی‌عام در تهران ـ یوسف‌آباد خیابان سید جمال‌الدین ‌اسدآبادی خ شانزدهم پ ۱۰ ـ کدپستی ۱۴۳۳۱۸۹۳۴۹ تاسیس گردیده است که در این اداره به شماره ثبت ۱۰۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به ثبت رسیده و امضای ذیل دفاتر در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ تکمیل گردید و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی ۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032043
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسامه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ - شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ - شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴ - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰ - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷ - آقای مهدی محمد خانی به کدملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۶۳۱۳۷۷۵۰۴۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553618
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ موسسه کاربرد ارقام را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه اطلاعات و کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۵۱۹۴۶۱۱۶۹۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174888
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
پیرو آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۷۳۰۴۲۱۶۳۵۰۰۰۱۰۵ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷اعلام میدارد ۱ - شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر ۲ - شرکت نوین آلیاژ سمنان ۳ - شرکت گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ ۴ - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار ۵ - آقای محمد مهدی محمد خانی به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و نام اشخاص حقیقی ذکر شده بعنوان اعضای هیات مدیره زائد می‌باشد ش۹۷۰۵۲۷۳۶۹۶۰۵۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک