شرکت سرمایه گذاری استان همدان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10820067317


شماره ثبت:
6689
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1385/7/17
آدرس:
همدان خيابان هنرستان انتهاي آپارتمانها پلاك 39 6516749866

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیف اله یونسی 1242860
آقای اسلام خسروی 1242860
آقای مصطفی وفایی 1242860
آقای ابراهیم شمس اللهی 1242860
آقای ابراهیم عبدالملکی 1242860
رجبعلی مینائی 1242860
آقای یوسف زینتی مشفق 1242860
آقای نصرت الله کرمی 1242860

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 598203
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای ابراهیم عبدالملکی بنمایندگی تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر بجای آقای اسلام خسروی بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل آقای نصرت ا … کرمی و رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی و در غیاب وی نایب رئیس خانم معصومه باقری با مهر شرکت معتبر است. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۳۱۸۷۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994326
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ و مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ و ۳۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ بموضوع شرکت امور بازرگانی واردات و صادرات اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسد آباد با نمایندگی آقای مصطفی وفایی بسمت به رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ با نمایندگی خانم معصومه باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان با نمایندگی آقای سیف اله یونسی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند با نمایندگی آقای اسلام خسروی و شرکت تعاونی سهام عدالت تویسرکان با نمایندگی آقای ابراهیم شمس الهی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن با نمایندگی آقای یوسف زینتی مشفق و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار با نمایندگی آقای رجبعلی مینایی هر هفت نفر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای نصرت اله کرمی بسمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب شدند و حق امضا در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل (آقای نصرت اله کرمی) و رئیس هیئت مدیره (آقای مصطفی وفایی) یا نایب رئیس هیئت مدیره (خانم معصومه باقری) با مهر شرکت معتبر است. ۴ موسسه حسابرسی محاسبان توانا بسمت بازرس اصلی و آقای مجید قدیانی بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند. ۵ روزنامه دنیای اقتصاد و همدان پیام جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۸۳۸۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۲ تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهام عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل شد و اعلامیه تبدیل بشرح ذیل می‌باشد: نام شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی عام بشماره ثبت ۶۶۸۹، موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا بهمراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی، سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ۲. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته به خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ۳. سرمایه گذاری در سایر دارائی‌ها از جمله دارائی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۱ ۴ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲ ۴ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار، ۳۴ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، ۴۴ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. ۵. شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد مرکز شرکت به همدان خیابان هنرستان بعد از آپارتمانها پلاک ۳۹ مدت شرکت نامحدود سرمایه شرکت ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم عادی یک هزار ریالی می‌باشد که فاقد سهام ممتاز است هویت کامل اعضاء هیئت مدیره: آقای سیف الله یونسی کد ملی ۴۰۵۰۹۵۸۸۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان شماره ثبت ۶۳۹۸ رئیس هیئت مدیره خانم معصومه باقری کد ملی ۴۰۳۳۲۲۳۳۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبود راهنگ شماره ثبت ۳۸۰ نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی کد ملی ۳۹۳۲۷۴۵۴۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر شماره ثبت ۱۴۵۴ عضو اصلی هیئت مدیره آقای اسلام خسروی کد ملی ۳۹۶۱۲۱۵۰۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند شماره ثبت ۸۴۴ عضو اصلی هیئت مدیره رجبعلی مینائی کد ملی ۴۰۵۰۱۵۱۴۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار شماره ثبت ۴۲۲ عضو اصلی هیئت مدیره آقای مصطفی وفایی کد ملی ۴۰۱۰۱۸۹۷۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسد آباد شماره ثبت ۳۹۶ عضو علی البدل هیئت مدیره آقای یوسف زینتی مشفق کد ملی ۳۹۹۱۵۳۰۹۵۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن شماره ثبت ۲۳۸ عضو علی البدل هیئت مدیره آقای ابراهیم شمس اللهی کد ملی ۳۹۷۹۸۳۶۸۲۷ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان شماره ثبت ۵۱۷ عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای نصرت الله کرمی کد ملی ۴۰۱۱۳۸۸۸۱۵ بعنوان مدیر عامل شرکت شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مراجع عمومی قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب رسمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهام متعلق به خود یا سند دیگری که حاکی از تعلق سهام به وی باشد به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند فقط سهامداران حق ورود به مجامع را دارند که ورقه ورودی را دریافت کرده باشند مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص مالی شرکت نهایی زیانهای سال مالی قبلی و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری و پاداش هیئت مدیره که مجمع عمومی با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و این اساسنامه تعیین نموده است به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی دوره عملکرد و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که در هر صورت که نباید از ۱۰٪ کل سود ویژه سالیانه کمتر باشد برای تقسیم بین دارندگان سهام تخصیص می‌دهد مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. جمع کل بدهی‌های شرکت ۲۴۵/۵۳۱/۸۴۷/۷۸۳/۷ ریال که شامل بدهی‌های حسابرسی بمبلغ ۶۳۶/۵۹۱/۷۰۹/۱۰۹/۱ ریال و بدهی‌های غیر جاری بمبلغ ۶۰۹/۹۳۹/۳۸۷/۶۶۴/۶ ریال و بدهی‌های احتمالی بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۹ ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت دنیای اقتصاد و همدان پیام و اساسنامه شرکت و در ترازنامه حساب سود و زیان آن که مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می‌باشد. ۲ آقای سیف الله یونسی رئیس هیئت مدیره خانم معصومه باقری نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی و آقای اسلام خسروی و آقای رجبعلی مینائی هر ۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره و آقای نصرت الله کرمی مدیر عامل همگی برای مدت دو سال انتخاب دشند. ۳ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با مدیر عامل (آقای نصرت الله کرمی) و رئیس هیئت مدیره (آقای سیف الله یونسی) یا نایب رئیس هیئت مدیره (خانم معصومه باقری) با مهر شرکت معتبر است. ۴ مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کامران خدائی بعنوان بازرس علی البدل جهت سال منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند. ش۹۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۶۹۳۵۳۹۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9568134
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان به نمایندگی آقای حاجی طاععتی عزت، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند به نمایندگی آقای اسلام خسروی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودر آهنگ به نمایندگی خانم معصومه باقری و شرکت تعاوی سهام عدالت شهرستان ملایر به نمایندگی آقای ابراهیم عبدالملکی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان به نمایندگی آقای ابراهیم شمس الهی به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسدآباد به نمایندگی آقای نصرت اله کرمی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن به نمایندگی خانم زهرا بختیاری بسطام به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان به سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند ۳ اقای سید حسن مهدیون کماکان در سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۴ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی ازا عضاء هیات مدیره و آقای نصرت اله کرمی با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108780
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای اسلام خسروی بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند رئیس هیئت مدیره، آقای موسی قربانی امین بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مریم گمار بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حاجی طاعتی بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم معصومه باقری بعنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند بقیه اعضاء هیئت مدیره در سمتهای خود باقی ماندند. ۲ آقای سید حسن مهدیون (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10130653
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان با شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اسلام خسروی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند بسمت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه باقری به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودر آهنگ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا الوندی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان بسمت منشی هیئت مدیره حاجی طاعتی عزت به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان و ابراهیم عبدالملکی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر هر پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان یوسف زینتی مشفق به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن، یزدان آشتاب به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار، آقای مصطفی وفائی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسدآباد اعضای علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای سید حسین مهدیون بعنوان مدیر عامل انتخاب شد. ۴ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308209
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان به شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیت مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۲۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده ۷ (هفت) اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۷: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی با نام می‌باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327824
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۸۸ و ۱/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح شد. ۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان بنمایندگی آقای محمد جواد شیخ، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند بنمایندگی آقای سعید خدامرادی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ بنمایندگی آقای سعید شیرزادی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر بنمایندگی آقای سعید محبی فرد، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان بنمایندگی آقای افشار سرکانیان هر پنج نفر بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسد آباد بنمایندگی آقای نصرت اله کرمی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن بنمایندگی آقای محسن عابدی علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند. ۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره ۱/۷/۸۸ آقای محمد جواد شیخ نماینده تعاونی سهام عدالت همدان بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خدامرادی نماینده تعاونی عدالت شهرستان نهاوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای سید حسن مهدیون بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357643
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۸/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ بیلان و ترازنامه مالی شرکت منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه داوران حساب بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10486022
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نصرت الله کرمی فرزند سیف الله برای بقیه مدت بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۲ آقای ابراهیم اللهی بعنوان نماینده تعاونی سهام عدالت تویسرکان تعیین گردید. ۳ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل شرکت آقای نصرت الله کرمی و رئیس هیئت مدیره و آقای اسلام خسروی و در غیاب وی نایب رئیس خانم معصومه باقری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871869
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای ابراهیم عبدالملکی بنمایندگی تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر بجای آقای اسلام خسروی بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل آقای نصرت ا … کرمی و رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی و در غیاب وی نایب رئیس خانم معصومه باقری با مهر شرکت معتبر است. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133315
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ سی ام دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه همدان پیام جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بعنوان بازرس حسابرس علی البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ انتخاب شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599187
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه اندیش ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل بعنوان حسابرس علی البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۶۵۷۷۳۵۷۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613835
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت ازآدرس قبلی به آدرس جدید: همدان - خیابان هنرستان - انتهای آپارتمانها - پلاک۳۹ –کدپستی ۶۵۱۶۷۴۹۸۶۶ انتقال یافت وماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۶۲۶۹۲۵۷۷۳۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه