شرکت سیمان هگمتان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10820049324


شماره ثبت:
27
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1368/2/4
آدرس:
استان همدان،شهرستان رزن، بخش قروه درجزين، دهستان درجزين عليا، روستاي چانگرين، محله :پائين، جاده (وسمق) خيابان (اصلي) وكدپستي 6566149713 6566149713

اشخاص

عنوان طبق آگهی
منصور قدمی 13418431
آقای شمس اله محمدی 13418431
آقای حسین چهرگانی 13602237
آقای محسن رستمی 13602237
آقای آرمان ثنائی 14220835
آقای محمد نبی حبیبی 14220835

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 614526
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که طی نامه شماره ۱۴۳۸ مورخ ۲۳/۲/۹۱ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارایه گردید. ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارایه گردید. ۳ صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به اتفاق آرا بتصویب مجمع رسید. ۴ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم ۴۲۰ ریال مورد تایید قرار گرفت. ۵ سازمان حسابرس بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. ۶ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۸۹۵۸۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689101
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورت جلسه هیئت مدیره شماره ۳۹۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ که طی نامه شماره ۲۶۲۸ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضای معرفی شده برای مدت باقی مانده بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: ۱ آقای جعفر سرقینی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای داود مختار پور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب بعنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. ۳ آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ۴ آقای سید هدایت رضوی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ۵ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیر عامل با توجه به آئین نامه معاملات می‌تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه بتنهایی امضاء نماید. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۰۶۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043550
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/۹۲ که طی نامه شماره ۱۰۱۱ مورخ ۱۷/۱/۹۲ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارائه گردید. ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید. ۳ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۹۱ باتفاق آرا بتصویب مجمع رسید. ۴ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم ۴۲۰ ریال مورد تایید قرار گرفت. ۵ شرکت سهامی عام سیمان تهران شرکت سهامی خاص سیمان لوشان، شرکت سهامی عام سیمان ایلام، شرکت سهامی خاص پریفاب و شرکت سهامی خاص صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۶ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید. ۷ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بتنهایی یا تواما بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۲۹۶۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139708
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) شماره ثبت۲۷ شناسه ملی۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ و پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردید: ۱ آقای جعفر سرقینی به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) ۲ آقای داود مختارپور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) ۳ آقای شمس اله محمدی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره ۴ آقای محمدباقر عالی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره ۵ آقای مسعود حقیری به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل با توجه با آئین نامه معاملات می‌تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه به تنهایی امضا نماید به موجب صورتجلسه مذکور هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۶۸۶۰۸۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237162
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۹۲ که طی نامه شماره ۶۳۵۶ مورخ ۱۴/۸/۹۲ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضای معرفی شده برای مدت باقیمانده به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: ۱ آقای جعفر سرقینی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای داود مختارپور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب به عنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۳ آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. ۴ آقای محمدرضا بنی اسدی راد به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. ۵ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل با توجه به آئین نامه معاملات میتواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه به تنهایی امضا نماید. ۷ به موجب صورتجلسه مذکور، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۷۳۳۵۷۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401512
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ که طی نامه شماره ۱۰۱۲۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارائه گردید. ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید. ۳ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ باتفاق آرا بتصویب مجمع رسید. ۴ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم ۱۲۰۰ ریال مورد تایید قرار گرفت. ۵ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۶ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۰۴۴۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471116
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ که طی نامه شماره ۱۹۰۸ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضای معرفی شده برای مدت باقیمانده به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: ۱ آقای سید عطاء اله سیدان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای داود مختارپور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب به عنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۳ آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. ۴ آقای محمدرضا بنی اسدی راد به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. ۵ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل با توجه به آئین نامه معاملات می‌تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه به تنهایی امضا نماید. ۷ به موجب صورتجلسه مذکور، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۸۳۰۷۰۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853670
آگهی تغییرات شرکت «سیمان هگمتان» سهامی عام بشماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۸۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس توسط سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید. ۲ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان شرکت مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ باتفاق آرا به تصویب مجمع رسید. ۳ پیشنهاد تقسم سود به ازاری هر سهم ۴۲۵ ریال (خالص) مورد تائید قرار گرفت. ۴ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۸۹ انتخاب گردید. ۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884896
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که طی نامه شماره ۱۴۳۸ مورخ ۲۳/۲/۹۱ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارایه گردید. ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارایه گردید. ۳ صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به اتفاق آرا بتصویب مجمع رسید. ۴ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم ۴۲۰ ریال مورد تایید قرار گرفت. ۵ سازمان حسابرس بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. ۶ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10316553
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورت جلسه هیئت مدیره شماره ۳۹۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ که طی نامه شماره ۲۶۲۸ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضای معرفی شده برای مدت باقی مانده بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: ۱ آقای جعفر سرقینی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای داود مختار پور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب بعنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. ۳ آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ۴ آقای سید هدایت رضوی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ۵ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیر عامل با توجه به آئین نامه معاملات می‌تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه بتنهایی امضاء نماید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573657
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) با شماره ثبت ۲۷و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۲/۸۹ که طی نامه شماره ۴۲۶۳ مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارائه گردید. ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید. ۳ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ به اتفاق آرا به تصویب مجمع رسید. ۴ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم۷۵۰ ریال مورد تایید قرار گرفت. ۵ شرکت سهامی عام سیمان تهران شرکت سهامی خاص سیمان لوشان شرکت سهامی عام سیمان ایلام شرکت سهامی خاص پریفاب شرکت سهامی خاص صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی۱۳۹۰ انتخاب گردید. ۷ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686910
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد طاهری به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی رئیس زاده به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به عنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از شرکت سیمان ایلام به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای مسعود حقیری به نمایندگی از شرکت سیمان لوشان به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای منصور قدمی به نمایندگی از شرکت پریفاب به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اوراق، اسناد، چک‌ها و قرادادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی واداری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۴۱۲۱۲۶۶۳۶۲۵۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871239
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۲۹۴ به تصویب مجمع رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۰۲۱۸۲۶۹۲۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979931
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرمان ثنائی به شماره ملی ۱۱۹۶۳۶۸۳۷۳ به عنوان نماینده شرکت سیمان لوشان (سهامی خاص) و به سمت عضو موظف هیئت مدیره بجای آقای مسعود حقیری برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، سفته‌ها و دیگر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدهمچنین اوراق واسناد تعهد آوروهمچنین کلیه چک‌ها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - ش۹۵۰۶۰۱۱۰۲۱۲۱۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418431
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره با توجه به تغییرات نماینده حقوقی برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱/۲/۹۶ به قرار ذیل تعیین شد: - آقای محمد نبی حبیبی با کدملی ۰۴۲۱۲۲۱۲۳۲ به سمت عضو موظف و رئیس هئیت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ - آقای شمس اله محمدی با کدملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ به سمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان ایلام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲ - آقای آرمان ثنائی با کدملی ۰۴۲۱۲۲۱۲۳۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان لوشان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۵۱۲۱ - آقای حسین چهرگانی به کدملی ۰۳۸۰۹۳۹۱۲۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان گیلان سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳ - آقای منصور قدمی با کدملی ۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سیمان پریفاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ - ۲ حق امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چک‌ها، سفته‌ها ودیگر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، همچنین اوراق و اسناد تعهدآور وکلیه چک‌ها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۱۸۲۲۲۴۳۴۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418441
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ بموجب معرفی نامه شماره ۹۵/۱/۱/۶۸۳۶ مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ آقای محسن رستمی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۷۴۸۴۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) و به سمت عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره بجای آقای شمس اله محمدی برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱/۲/۹۶ انتخاب شد. - ۲کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چک‌ها، سفته‌ها و دیگر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، همچنین اوراق و اسناد تعهدآور وکلیه چک‌ها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۱۸۲۹۴۲۵۳۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598304
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران به شماره ثبت۴۵۰۳ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ شرکت سیمان لوشان به شماره ثبت۷۲ وشناسه ملی۱۰۷۲۰۰۱۵۱۲۱ شرکت سیمان ایلام به شماره ثبت۷۲۰۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲ شرکت پریفاب به شماره ۱۲۸۰۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به شماره ثبت۱۹۴۴۵۶و شناسه ۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳ ۲ سازمان حسابرسی باشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ و عملکرد هیئت مدیره شرکت به تصویب مجمع رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۵۸۷۸۹۳۹۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602237
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد نبی حبیبی باکدملی ۰۴۲۱۲۲۱۲۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران (سهامی عام) باشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محسن رستمی باکدملی۴۱۳۰۸۷۴۸۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) باشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای منصور قدمی باکدملی ۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب (سهامی خاص) باشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ به سمت مدیرعامل وعضوهیأت مدیره آقای حسین چهرگانی باکدملی۰۳۸۰۹۳۹۱۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳به سمت عضوهیأت مدیره آقای آرمان ثنائی باکدملی۳۷۳۱۹۶۳۶۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان (سهامی خاص) باشناسه ملی۱۰۷۲۰۰۱۵۱۲۱ به سمت عضوهیأت مدیره - ۲کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) ممهور به مهر شرکت معتبرمی باشد و اوراق، اسناد، چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت دارای اعتباراست. - ۳هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۶۲۰۷۰۸۲۹۰۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806043
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به شرح ذیل تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: استان همدان، شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، دهستان درجزین علیا، روستای چانگرین، محله: پائین، جاده (وسمق) خیابان (اصلی) وکدپستی ۶۵۶۶۱۴۹۷۱۳ ش۹۶۱۰۱۸۴۱۶۲۴۲۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074433
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید ۲ سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۲۳۶۰۵۵۵۶۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181305
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت سیمان تهران به شماره ثبت ۴۵۰۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ شرکت صنایع سیمان نهاوند به شماره ثبت ۲۰۹۱۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵ شرکت سیمان ایلام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲ شرکت پریفاب به شماره ۱۲۸۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ - شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به شماره ثبت ۱۹۴۴۵۶و شناسه ۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳ ۲ - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷انتخاب شد. ش۹۷۰۵۳۰۱۶۲۷۶۶۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220835
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد نبی حبیبی باکدملی۰۴۲۱۲۲۱۲۳۲ نماینده شرکت سیمان تهران (سهامی عام) باشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن رستمی باکدملی۴۱۳۰۸۷۴۸۴۵ نماینده شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) باشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای منصور قدمی باکدملی۰۰۴۱۶۷۲۰۷۰ به عنوان مدیرعامل وعضو هئیت مدیره نماینده شرکت پریفاب (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱ آقای حسین چهرگانی باکدملی ۰۳۸۰۹۳۹۱۲۶ نماینده شرکت صنایع گیلان سبز (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳به عنوان عضو هیئت مدیره آقای آرمان ثنائی باکدملی ۳۷۳۱۹۶۳۶۸۱ نماینده شرکت صنایع سیمان نهاوند (سهامی خاص) باشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفرازاعضاء هیئت مدیره «متفقا» و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره «متفقا» به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد واوراق، اسناد، چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۳ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۶۲۶۵۴۸۳۴۷۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه