خدماتی زنگنه صنعت

شرکت خدماتی زنگنه صنعت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10820032760
ملاير روستاي زنگنه جنب بانك كشاورزي 6511111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
708
شماره ثبت
1375/5/16
تاریخ تأسیس

اشخاص خدماتی زنگنه صنعت

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک