شرکت فولاد هرمزگان جنوب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10800154024


شماره ثبت:
12886
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1390/5/26
آدرس:
كيلومتر 15 جاده بندرعباس به بندر شهيد رجائي شركت فولاد هرمزگان جنوب كدپستي 7917176319 7917176319

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مظفر شفیعی 1629695
شرکت فولاد مبارکه اصفهان 13097665
آقای امیرمسعود هراتیان 13097665
آقای مهدی تولائیان 13097665
آقای مختار بخشیان خراجی 13451929
آقای محمدجعفر پارسی 13780307
امیر حسین نادری 13780307

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687999
آگهی تغییراتشرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاصشماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۷۹۹۳۷۴۶ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018031
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۰۰۰/۹۸۰/۴ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۹ ریال منقسم به نهصد و چهل میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۲۳۸۵۸۹۶۴ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123872
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، آقای مظفر شفیعی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۲۶۷۰۶۲۱۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندر عباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160074
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷ با نمایندگی آقای علی اباذری سیوندی و شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۸۵۹ با نمایندگی آقای حسین هاشمی تختی نژاد شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ با نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ با نمایندگی آقای مرتضی آقاجانی و شرکت فولاد متیل سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۷۶۰ با نمایندگی آقای علی شریفی تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیر ه بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اباذری سیوندی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین هاشمی تختی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد متیل سهامی خاص با نمایندگی آقای علی شریفی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام با نمایندگی آقای مرتضی آقا جانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آقا جانی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۴. ۳ کلیه اوراق و اسناد مالی و چک‌ها و تعهدات شرکت با امضا مرتضی آقاجانی مدیرعامل و محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای محمد مسعود سمیعی نژاد حق امضا خود را تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای قراردادها و ۳۰ میلیارد ریال برای چک و سایر اسناد و اوراق بهادار به معاون مالی و اقتصادی شرکت تفویض نمودند. در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۲۷۴۳۲۷۳۴ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206258
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۹ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ منقسم به یک میلیارد و پانصد میلیون سهم با نام به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۲۹۰۱۴۶۲۳ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629695
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مظفر شفیعی به شماره ملی ۱۲۶۰۷۴۶۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۷۰۱۸۶۲۸۵۳۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099435
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918967
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۹۱۵۱۶۲۹۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097665
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای امیرحسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای امیرمسعود هراتیان به شماره ملی ۱۲۸۲۳۸۷۱۵۴ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ به نمایندگی آقای مختاربخشیان به شماره ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعام ل و معاون مالی و اقتص ادی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۸۸۳۱۳۵۶۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451929
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای امیرحسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای محمد جعفر پارسی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۰۲۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۸۵۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵۷۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ به نمایندگی آقای مختاربخشیان به شماره ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با مصوبه هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن به استثناء اموال غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آئین نامه معاملات شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیر قضایی عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرسی و حسابرس پس از تایید هیات مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تایید هیات مدیره. ش۹۶۰۳۰۸۱۱۴۱۲۴۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678940
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۲۶۶۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۶ به تایید سازمان بورس و اوراق بهاداررسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شماره ثبت ۱۳۸۹۸وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵وشناسه ملی ۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل تعیین گردیدند شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۸۵۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵۷۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ ش۹۶۰۸۰۳۵۰۸۷۵۸۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780307
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت۷۸۴۱ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای امیر حسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت۶۱۲۴ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای محمد جعفر پارسی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۰۲۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۷۸۵۹ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۵۷۶۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ به نمایندگی آقای مختار بخشیان خراجی به شماره ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ سمت عضو هیئت مدیره. آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ش۹۶۱۰۰۳۲۰۸۵۰۵۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه