شرکت سیمان هرمزگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10800074158


شماره ثبت:
46412
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1380/4/16
آدرس:
ميرداماد م مادر خ بهروز ش 37 1911773184

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مرتضی داداش 1082993
حمیدرضا خطیبی 1082993
آقای کیامرز قاسمی زانیانی 1249076
آقای محمد باقر عالی 1249076
آقای سید مصطفی موسوی بلده 1249076
آقای علیرضا عطوفی 9704657
آقای سیدبهاءالدین علائی فرد 10724942
معصوم نجفیان 12830601
قربان دانیالی 12830601
آقای عباس رحمتی نیاش م 13075228
آقای محمدرضا سلیمیان 13075228
آقای حسن اصغرزاده 13075228
سید محمود افصح حسینی 13715408
مهدی باشتی 13715408
آقای داریوش بذری 13716628
آقای جعفر رحمان زاده 13716628
آقای محمدحسین ایرانمنش 13716628

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702409
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگانسهامی خاص به شماره ثبت۴۶۴۱۲و شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ قربان دانیال به ک م ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه به ش م ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به جای حامد هیئت داودیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. مرتضی داداشی به سمت رئیس هیئت مدیره و قربان دانیالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر عالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره با منشاء بندهای ۲و۵و۶و۹و۱۱و۱۲و۱۳و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۰۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021455
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ شرکت چاپ و نشر سپه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹. پ۱۶۳۰۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082993
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ حمیدرضا خطیبی به ک. م ۴۲۸۴۶۴۶۵۵۹ به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به ش. م ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و قربان دانیالی به ک. م ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ به عنوان نماینده شرکت چاپ و نشر سپه به ش. م ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداش به ک. م ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به ش. م ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدباقر عالی به ک. م ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه به ش م ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و سفته‌ها و برات و سایر اوراق تجارتی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در ضمن اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۵۸۶۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159652
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

پیرو آگهی صادره به شماره ۵۲۳۶۰/۹۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲ بدینوسیله اعلام می‌گردد سید مصطفی موسوی بلده به کدملی ۲۲۲۹۳۳۶۵۴۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۶۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249076
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا خطیبی به کد ملی ۴۲۸۴۶۴۶۵۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به نمایندگی آقای قربان دانیالی به کد ملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی آقای کیامرز قاسمی زانیانی به کد ملی ۱۸۱۸۳۶۵۶۱۸ (به جای آقای مرتضی داداش) بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی بلده به کد ملی ۲۲۲۹۳۳۶۵۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به نمایندگی آقای محمدباقر عالی به کد ملی ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به استثناء بندهای ۲، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۳۷۰۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695019
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704657
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ و لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724942
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان هرمزگان ثبت شده به شماره۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۰ سید بهاء الدین علایی فرد به ش ملی ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به جای محسن متقیان به نمایندگی از شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره و مرتضی داداش به ش ملی ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ به جای محمدحسین زینلی به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. مرتضی داداش به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره با استثناء بندهای ۲ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه اصلاح شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704527
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۹۳۹۲۹۲۷۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830601
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا خطیبی به شماره ملی ۴۲۸۴۶۴۶۵۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و آقای قربان دانیالی به شماره ملی۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ وآقای معصوم نجفیان به شماره ملی۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار به شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶ وآقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی۰۴۹۰۵۳۰۹۱۵ بسمت عضو موظف هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ وآقای جعفررحمان زاده به شماره ملی ۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نماینده شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای حمیدرضا خطیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربان دانیالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف هیئت مدیره) متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفراز اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای حمیدرضا خطیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربان دانیالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۱۲۹۰۹۱۰۳۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075188
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به استثناء بندهای ۲، ۵، ۴، ۱۱، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده۳۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. اختیارات مدیر عامل شامل موارد زیر خواهد بود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۵۰۷۲۵۹۳۱۳۷۸۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075228
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید آقای محمدرضا سلیمیان با کدملی۰۴۹۰۵۳۰۹۱۵ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سپه با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جعفررحمان زاده با کدملی۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای عباس رحمتی نیا با کدملی۴۹۸۹۳۶۰۰۱۱ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای حسن اصغرزاده با کدملی۱۳۸۰۹۶۲۲۴۲ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶ بسمت عضوموظف هیئت مدیره آقای داریوش بذری با کدملی۳۲۵۶۱۸۵۲۰۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بسمت عضوغیر موظف هیئت مدیره وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ذیل) آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره) متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو غیرموظف هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۲۵۵۶۸۷۸۳۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233598
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید محمود افصح حسینی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۶۶۹۴۰ بسمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۰۰۴۲۵۶۶۹۴۰ و جعفررحمان زاده به شماره ملی ۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنمایندگی ازشرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴ و عباس رحمتی نیا به شماره ملی ۴۹۸۹۳۶۰۰۱۱ بنمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۴۹۸۹۳۶۰۰۱۱ و حسن اصغرزاده به شماره ملی ۱۳۸۰۹۶۲۲۴۲ بنمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار به شناسه ملی ۱۳۸۰۹۶۲۲۴۲ و داریوش بذری به شماره ملی ۳۲۵۶۱۸۵۲۰۷ بنمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۳۲۵۶۱۸۵۲۰۷ بعنوان اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ذیل: آقای سید محمودافصح حسینی بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو هیأت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو هیأت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو هیأت مدیره، متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره ذیل: آقای سید افصح حسینی بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو هیأت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو هیأت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو هیأت مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۱۲۱۳۵۸۸۹۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536823
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شماره ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ وشرکت سرمایه گذاری سپه شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ و شرکت لیزینگ امید شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ وشرکت چاپ ونشر سپه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ وشرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۰۸۲۲۹۳۵۵۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715408
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش بذری با کدملی ۳۲۵۶۱۸۵۲۰۷ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدحسین ایران منش با کدملی ۲۹۹۱۴۰۹۱۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مهدی باشتی با کدملی ۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حسن اصغرزاده با کدملی ۱۳۸۰۹۶۲۲۴۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدمحمود افصح حسینی با کدملی ۰۰۴۲۵۶۶۹۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه و نیز سایر اختیارات خود را به شرح ذیل به استثناء بندهای ۲، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹و ۲۰، به مدیرعامل تفویض نمود: بند اساسنامه به شرح: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۶۰۸۲۴۲۰۳۶۴۸۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716628
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود افصح حسینی با کدملی ۰۰۴۲۵۶۶۹۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای جعفر رحمان زاده با کدملی ۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسن اصغرزاده با کدملی ۱۳۸۰۹۶۲۲۴۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای داریوش بذری با کدملی ۳۲۵۶۱۸۵۲۰۷ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدحسین ایران منش با کدملی ۲۹۹۱۴۰۹۱۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه و نیز سایر اختیارات خود را به شرح ذیل به استثناء بندهای ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹و ۲۰، به مدیرعامل تفویض نمود: بند اساسنامه به شرح نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۶۰۸۲۴۴۴۴۸۸۸۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990017
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ به تصویب رسید پ۹۷۰۲۰۱۱۰۲۵۵۴۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه