شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780114515


شماره ثبت:
8057
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1386/10/4
آدرس:
اراك-كوي الهيه 3818786381

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابوالفضل محمودی 1260829
محمد حسین غفاری 1260829
مجید امیری 13100742
آقای اسماعیل عطائی مقدم 13294901
آقای علیرضا نور بهشت 13294901
آقای حمیدرضا زمرد 14310262

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 757344
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: آقای اسماعیل عطایی مقدم به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین غفاری به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا زمرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا نور بهشت بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۲۶۷۷۸ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1260829
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۹/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد. ۴ آقای اسماعیل عطائی مقدم به کد ملی ۰۰۴۴۹۲۵۸۷۵ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا نور بهشت به کد ملی ۰۵۳۲۱۲۰۱۹۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای حمیدرضا زمرد به کد ملی ۰۹۴۳۲۹۸۹۸۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵، محمد حسین غفاری به کد ملی ۰۵۳۲۰۳۹۸۶۶ بنمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و ابوالفضل محمودی به کد ملی ۰۰۵۰۰۷۰۴۷۹ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مذکور می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۸۰۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280894
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۹/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: برابر تایید نام شماره ۱۳۹۲۱۱۳۰۵۱۶۸۰۰۰۶۹۳ ۴/۱۰/۹۲ اداره کل ثبت شرکتها نام شرکت به سرمایه گذاری مسکن الوند تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۰۷۴۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9647621
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۷/۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده است ۱ سمت‌های مدیران و دارندگان حق امضای شرکت بشرح زیر تعیین شد. آقای علیرضا نور بهشت (خارج از شرکت) بعنوان مدیرعامل، آقای اسماعیل عطایی مقدم بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای حمید رضا زمرد بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل محمودی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس اراک (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998606
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: آقای اسماعیل عطایی مقدم به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین غفاری به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا زمرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا نور بهشت بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306384
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۶/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حجی زاده کلاته سالاری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹: آقای علیرضا نوربهشت (خارج از شرکت) به سمت مدیرعامل و آقای محمدحسین غفاری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا زمرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل عطایی مقدم به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903619
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

به موجب صورت جلسه‌های مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ که در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۸ به این اداره واصل شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی فریوران و آقای جواد بستانیان به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد. ۴ آقای اسماعیل عطایی مقدم به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) و آقای علیرضا نور بهشت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا زمرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل محمودی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش۹۵۰۳۱۲۶۵۵۶۴۴۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - مجید امیری به شماره ملی ۰۵۳۳۱۴۸۲۰۰ به عنوان نماینده جدید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ در هیئت مدیره بجای محمد حسین غفاری برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۲۴/۱۲/۱۳۹۵) انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۵۰۸۰۹۷۷۹۴۱۷۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294895
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید.۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید.۴ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱، شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳، شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸، شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۷۷۲۶۸۳۴۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اسماعیل عطایی مقدم به کدملی ۰۰۴۴۹۲۵۸۷۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نور بهشت به کدملی ۰۵۳۲۱۲۰۱۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید امیری به کدملی ۰۵۳۳۱۴۸۲۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره، حمیدرضازمرد به کدملی ۰۹۴۳۲۹۸۹۸۹ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره، ابوالفضل محمودی به کدملی ۰۰۵۰۰۷۰۴۷۹ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا نوربهشت به شماره ملی ۰۵۳۲۱۲۰۱۹۱ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.۳ اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: ۱) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. ۲) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. ۳) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ۴) عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. ۵) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیأت مدیره. ۶) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. ۷) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. ۸) جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. ۹) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۷۵۹۶۸۶۳۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. / ش۹۶۱۲۰۶۳۰۹۶۹۶۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310262
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حمیدرضا زمرد به کد ملی ۰۹۴۳۲۹۸۹۸۹ به سمت مدیرعامل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی مدیران لغایت ۲۱/۱۰/۱۳۹۷انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ می‌باشد. / ش۹۷۰۸۲۲۶۶۲۸۶۳۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه