شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780105053


شماره ثبت:
7089
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1385/7/11
آدرس:
اراك-شهرك پرديس-فاز 2-خيابان فردوسي 4-كوچه ياس 11- 3817138911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضا رضایی 12897833
مرتضی باقری 12897833
کاظم محمدی اصل 12897833
محمد قربانی 12897833
حسین بوجار 13544376
وهب حبیب پور 13902349

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 669218
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ به این اداره واصل شد: ماده ۲۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ماده ۲۸ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصب سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۱۶۸۰۶۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042397
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۷۲۱۲۳۶ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317818
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۶۸۲۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به اراک، شهرک پردیس، فاز ۲، خ فردوسی ۴، ک یاس ۱۱، کدپستی ۳۸۱۷۱۳۸۹۱۱ انتقال یافت و ماده پنج اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۴۵۶۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369816
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۳/۱۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای عزت اله عطاء الهی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین بوجار بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم محبوبه کریمی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آشتیان بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود شریفی بنمایندگی از تعاونی عدالت شهرستان دلیجان بسمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر باقر شاهی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه را بشرح صورت جلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۵۳۵۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611417
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه مدیریت اصول نگر آریا به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639412
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضایی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ۴ مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به اراک، کوی الغدیر، کوچه الغدیر ۱، کدپستی ۳۸۱۶۹۹۴۹۶۶ منتقل شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360283
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ به این اداره واصل گردیده است: آقای مسعود شریفی به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت اراک بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عزت اله عطا الهی به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت محلات بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر باقر شاهی به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت زرندیه بعنوان منشی هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین بوجار به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت ساوه و خانم محبوبه کریمی به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت آشتیان بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای ابراهیم حاجیان به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت شازند بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل و در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682783
آگهی تغییرات شرکت تعاونی سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ که در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ به این اداره واصل شد: نوع حقوقی شرکت از تعاونی سهامی عام به سهامی خاص تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت در ۷۴ ماده و ۱۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959119
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ تغییرات زیر در سمتهای مدیران و دارندگان حق امضای شرکت ایجاد شد: آقای عزت اله عطاءالهی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت محلات به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین بوجار به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت ساوه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر باقر شاهی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت زرندیه به سمت مدیر عامل و منشی هیئت مدیره، آقای مسعود شریفی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت اراک و خانم محبوبه کریمی نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت آشتیان به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی مدیران انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برانت و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل بهمراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679015
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۰۸۸۶۰۶۰۴۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۷۸۸۵، شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۷۴۳۴۱، شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۹۲۰، شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۱۹۷، شرکت تعاونی عدالت شهرستان اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۲۰۳ به عنوان اعضای اصلی هیت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شازند به شناسه ملی ۱۰۸۱۶۶۴۰۴۹ و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کمیجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۵۴۴۶۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب‍ گردیدند ش۹۵۰۱۲۴۵۲۰۱۰۴۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. / ش۹۵۰۲۲۱۴۸۳۵۵۱۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897833
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا رضایی به شماره ملی ۰۵۳۱۳۳۵۸۷۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۷۸۸۵به سمت رئیس هیات مدیره کاظم محمدی اصل به شماره ملی ۰۵۸۹۷۱۰۴۹۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۷۴۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره مرتضی باقری به شماره ملی ۰۵۷۹۹۷۸۹۰۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۱۹۷و محمد قربانی به شماره ملی ۰۵۸۹۷۱۲۰۶۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۹۲۰به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت (۲۶/۱۲/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. و شرکت تعاونی عدالت اراک تاکنون نسبت به معرفی نماینده خود در هیات مدیره اقدام ننموده است. ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره، اوراق و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیات مدیره و یا یکی از اعضای هیات مدیره و در هر حال با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۵۰۴۱۹۳۸۲۵۱۴۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره ودرغیاب ایشان با امضای اقای مرتضی باقری (عضو هیات مدیره) و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای آقایان کاظم محمدی اصل ومرتضی باقری از اعضای هیات مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس هیات مدیره درهرحال همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۰۵۹۹۴۸۵۵۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544376
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ و به موجب تاییدیه شماره۲۲۱۶۳/۱۲۲مورخ۳۰/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسین بوجار به کدملی ۰۶۰۲۴۳۹۸۷۶ به عنوان نماینده جدید شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۷۴۳۴ انتخاب گردید. در نتیجه شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۷۴۳۴ با نمایندگی حسین بوجار به کدملی۰۶۰۲۴۳۹۸۷۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۱۹۷ با نمایندگی مرتضی باقری به کدملی ۰۵۷۹۹۷۸۹۰۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۷۸۸۵ با نمایندگی رضا رضایی به کدملی۰۵۳۱۳۳۵۸۷۹به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات به شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۳۲۹۲۰ با نمایندگی محمد قربانی به کدملی۰۵۸۹۷۱۲۰۶۳ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت۱۶/۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. و شرکت تعاونی سهام عدالت اراک تاکنون نماینده‌ای جهت حضور در هیئت مدیره معرفی ننموده است. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۶۰۵۱۴۱۴۲۵۱۵۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ تصویب گردید. - ۲ موسسه آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۰۵۲۵۷۴۱۱۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ و به موجب تاییدیه شماره۳۰۸۰۴/۱۲۲ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: وهب حبیب پور به کدملی ۵۴۴۹۹۲۳۷۶۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان اراک به شناسه ملی۱۰۷۸۰۱۰۳۲۰۳به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۰۸۶۲۲۶۲۹۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت در سال مالی منتهی به ۹۶/۰۶/۳۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۳ شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۶۲۹۰ شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۷۸۸۵شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۷۴۳۴ شرکت تعاونی عدالت شهرستان اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۲۰۳ شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۲۱۲۰۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شازند به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۶۴۰۴۹ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بازرس اصلی و موسسه دایارهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۷۰۱۱۸۷۱۱۸۱۷۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه