شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780095189


شماره ثبت:
6093
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1384/2/15
آدرس:
اراك خ شهيدمطهري ك شهيد خزايي پ98 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی آذری 1769506
هادی هاشمی 1769506
مجید پیله ور 1769506

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1024027
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت سهامی عام شماره ثبت ۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۵۱۸۹

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ خانم طهورا صاحب الزمانی و آقایان مجید جباری مستی شراهی علی آذری سید محمد آل طه مجید پیله ور بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم معصومه پیله وری و آقای سید مصطفی آل طه بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقایان سعید حیدری هزاوه بعنوان بازرس اصلی و محمود رضا اسحاقی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه جوان جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۱: آقای مجید جباری مستی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی آذری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد آل طه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید پیله ور و خانم طهورا صاحب الزمانی بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۹۲۵۸۱ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769506
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۵۱۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقایان علی آذری به کدملی۰۵۳۲۷۹۵۰۵۹ و مجید پیله ور به کدملی۰۶۲۰۷۸۲۶۷۶ و هادی هاشمی به کدملی۰۵۳۳۳۰۱۲۸۹ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه: اراک خ شهید مطهری کوچه شهید مطهری ک شهید خزایی پلاک۹۸ کدپستی۳۸۱۷۸۵۷۷۳۶ می‌باشد. ش۹۳۱۰۱۸۷۰۷۲۱۵۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720449
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت سهامی عام بشماره ثبت ۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۵۱۸۹

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱/۸۸ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۷/۸۸ باین اداره واصل گردیده است: ۱ خانم طهور صاحب الزمانی و آقایان هادی هاشمی، مجید پیله ور، سید محمد آل طه، علی آذری بعنوان اعضای اصلی و خانم مهناز جباری و آقای سید مصطفی آل طه بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقایان سعید حیدری هزاوه بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رضا اسحاقی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱/۸۸: آقای هادی هاشمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم طهور صاحب الزمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید پیله ور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه