شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780066547


شماره ثبت:
3186
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1377/12/3
آدرس:
كيلومتر 7 اتوبان اراك قم خيابان صنعت (چيپال) 3819958413

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا گلچین‎پور 1346983
آقای مسعود شاهمرادی 1346983
عباس غفوری 1346983
محمد شاهمرادی چادگانی 1346983
مصطفی شاهمرادی چادگانی 1346983
خانم شهین شاه مرادی 1772997
آقای عباس برگ ریزان 13327750
بهاره السادات جدی 13327750
اصغر صفریان 13459334
محمدعلی درزی رامندی 13459334
غزاله سحرخیز 14308424

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 558190
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت۳۱۸۶و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۲۲/۹/۱۳۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای محمدعلی درزی رامندی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) و آقای مسعود شاهمرادی به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی شاهمرادی بعنوان نائب رئیس و عضو هیات مدیره، اصغر صفریان و عباس غفوری و خانم شهین شاهمرادی بعنوان اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می‌باشد. ش۱۱۳۸۳۹۰ شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173090
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک سهامی عام شماره ثبت ۳۱۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ به این اداره و اصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسس حسابرسی ایران مشهود بعنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا گلچین پور بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های سالیانه تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۷۸۴۷۲ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346983
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک سهامی عام شماره ثبت ۳۱۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۶/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد. ۴ آقای محمد شاهمرادی چادگانی به کد ملی ۰۰۷۰۶۰۴۰۰۲ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکت)، آقای مسعود شاهمرادی به کد ملی ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی شاهمرادی چادگانی به کد ملی ۵۷۵۹۶۰۵۶۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس غفوری بشماره ملی ۴۷۲۲۳۲۳۱۰۰، اصغر صفریان به کد ملی ۰۰۳۵۳۶۷۶۵۲، خانم شهین شاه مرادی به کد ملی ۰۰۴۳۰۷۵۷۹۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و سایر اوراق عادی و مراسلات باامضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۱۴۱۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383956
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای محمدعلی درزی رامندی به کدملی ۴۳۹۰۵۰۹۶۸۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۲۵/۴/۱۳۹۴) انتخاب شد و مقرر شد کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۱۷۹۱۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772997
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی امیژه سازه اراک سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و محمد رضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ آقایان مسعود شاهمرادی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱، مصطفی شاهمرادی چادگانی به شماره ملی ۵۷۵۹۶۰۵۶۱۵، عباس غفوری به شماره ملی ۴۷۲۲۳۲۳۱۰۰ و اصغر صفریان به شماره ملی ۰۰۳۵۳۶۷۶۵۲ و خانم شهین شاهمرادی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۷۵۷۹۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۳۱۰۲۱۱۳۸۵۹۶۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772998
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی امیژه سازه اراک سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود شاهمرادی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی شاهمرادی به شماره ملی ۵۷۵۹۶۰۵۶۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس غفوری به شماره ملی ۴۷۲۲۳۲۳۱۰۰، اصغر صفریان به شماره ملی ۰۰۳۵۳۶۷۶۵۲ و خانم شهین شاهمرادی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۷۵۷۹۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمد علی درزی رامندی به شماره ملی ۴۳۹۰۵۰۹۶۸۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره مفاد بند ۱، ۴، ۵، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. / ش۹۳۱۰۲۱۴۹۷۱۶۵۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662677
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9702423
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیزه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ به این اداره واصل شد: ۱ خانم افسانه محبی به عنوان مدیرعامل و آقایان مسعود شاهمرادی به عنوان عضو و رییس هیات مدیره، عباس برگریزان به عنوان عضو و نایب رییس هیات مدیره، عباس غفوری، اصغر صفریان و خسرو صادق نیت حقیقی به عنوان اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال با مهر شرکت معتبر است. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342917
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت۳۱۸۶و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۲۲/۹/۱۳۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای محمدعلی درزی رامندی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) و آقای مسعود شاهمرادی به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی شاهمرادی بعنوان نائب رئیس و عضو هیات مدیره، اصغر صفریان و عباس غفوری و خانم شهین شاهمرادی بعنوان اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می‌باشد. شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327750
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ عباس برگریزان به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۷۰۷۵ و محمدعلی درزی رامندی به شماره ملی ۴۳۹۰۵۰۹۶۸۳ و مسعود شاهمرادی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱ و عباس غفوری به شماره ملی ۴۷۲۲۳۲۳۱۰۰ و اصغر صفریان به کدملی۰۰۳۵۳۶۷۶۵۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پردازان ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و بهاره السادات جدی به کدملی۰۰۷۵۶۳۳۳۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. / ش۹۵۱۲۰۸۵۳۱۴۹۳۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459334
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مسعود شاهمرادی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱ به سمت رئیس هیات مدیره عباس برگریزان به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۷۰۷۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره عباس غفوری به شماره ملی ۴۷۲۲۳۲۳۱۰۰ به سمت عضو هیات مدیره اصغر صفریان به شماره ملی ۰۰۳۵۳۶۷۶۵۲ به عنوان عضو هیات مدیره و محمد علی درزی رامندی به شماره ملی ۴۳۹۰۵۰۹۶۸۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیات مدیره اختیارات خود مندرج در مفاد بند ۱، ۴، ۵، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. / ش۹۶۰۳۱۶۱۰۳۸۵۶۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613256
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت از محل قبلی در تهران به آدرس: تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - بن بست بابک مرکزی - پلاک ۶ - واحد پنجم غربی - کدپستی۱۹۱۷۷۱۳۶۴۳ انتقال یافت. ش۹۶۰۶۲۶۸۲۰۳۵۰۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308424
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و غزاله سحر خیز قاسم فر به شماره ملی ۰۰۷۶۰۲۳۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد. / ش۹۷۰۸۲۱۷۶۴۹۴۹۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه