شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10780062640


شماره ثبت:
2794
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1355/1/29
آدرس:
اراك جنب پل شهر صنعتي 3818997846

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای پژمان معتمدیان دهکردی 1015051
آقای محمد رضا سراییان 1089763
آقای تیمور ادوای 1089763
آقای حمید نوتاش 1089763
آقای عباس مظفری 1218130
علی تقوی 1680629
آقای منوچهر گل محمدی دستجردی 1680629
سیروس حامدی 1680629
آقای عزیزاله قربانی 1680629
آقای سیدعلیمحمد موسوی مبارکه 1680630
آقای حسن زنوزی 12708386
محمد جواد درستکار 12708386
شهریار یار احمدی 12708386
ناصر پاشاپور چلک 13035733
آقای ناصر غفاری 13115071
آقای چنگیز قدم پور 13157136
حشمت اله بهرامی 13549168
خانم مهرنوش امجدی 13957691
رامین طهماسبی نادری 13957691
آقای مهدی اله یاری بیک 14338042
آقای احمد صدیقی پاشاکی 14338042
حامد امینی مصلح آبادی 14355447

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666580
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عامشماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱_ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شریفی یزدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۱۵۹۳۷۶ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702011
آگهی تصمیماتشرکت صنایع لبنی اراک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای محمد رضا سرائیان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) بنمایندگی آقای تیمور ادوای بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقایان حمید نوتاش بنمایندگی شرکت پیچک (سهامی عام) و منوچهر گل محمدی و علیرضا تمرتاش بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود وظایف مدیرعامل طبق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۳۱۰۵۴ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015051
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ این اداره واصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال جاری انتخاب گردیدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۵۵۴۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089763
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای تیمور ادوای کد ملی ۱۳۷۷۱۲۶۰۴۸ بنمایندگی شرکت صبا جهاد سهامی خاص بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا سراییان کد ملی ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نوتاش کد ملی ۲۰۰۲۰۱۹۵۶۸ بنمایندگی شرکت پیچک سهامی عام و آقای منوچهر گل محمدی دستجردی کد ملی ۵۴۵۹۷۶۳۲۶۶ و آقای سید علیمحمد موسوی مبارکه کد ملی ۱۹۷۱۱۷۸۰۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (تا تاریخ ۲۷/۱/۹۲) انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۵۹۲۷۷ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146356
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ به این اداره واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مذکور تعیین گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها باامضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و حسابهای تنخواه مدیران با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مکاتبات جاری شرکت با امضای مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۹۹۵۱۱ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218130
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای محمد رضا سراییان به کد ملی ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس مظفری به کد ملی ۰۶۲۱۶۸۳۶۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید نوتاش به کد ملی ۲۰۰۲۰۱۹۵۶۸ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ و آقای منوچهر گل محمدی دستجردی به کد ملی ۵۴۵۹۷۶۳۲۶۶ و آقای سید علیمحمد موسوی مبارکه به کد ملی ۱۹۷۱۱۷۸۰۹۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار، چکها و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مدیر عامل طبق اساسنامه و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۰۰۵۳۰ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607590
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۸۲۵۸۴ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680629
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به نمایندگی آقای علی تقوی به کدملی۲۷۰۸۶۶۹۱۳۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت سهامی عام پیچک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ به نمایندگی آقای سیروس حامدی به کدملی ۰۴۷۵۵۳۹۵۲ و منوچهر گل محمدی دستجردی به کدملی ۵۴۵۹۷۶۳۲۶۶ و آقای سید علیمحمد موسوی مبارکه به کدملی ۱۹۷۱۱۷۸۰۹۶ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای عزیز اله قربانی به کدملی۵۰۸۹۸۴۴۶۸۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک‌ها و سفته‌ها و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه و به شرح صورتجلسه مذکور می‌باشد. ش۹۳۰۸۰۶۸۷۱۳۹۱۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680630
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر گل محمدی دستجردی به شماره ملی۵۴۵۹۷۶۳۲۶۶ و آقای سیدعلیمحمد موسوی مبارکه به شماره ملی ۱۹۷۱۱۷۹۰۸۶ و شرکت سهامی عام پیچک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ به نمایندگی آقای سیروس حامدی به کدملی۰۴۷۵۵۳۹۵۲ وشرکت سرمایه گذاری صباجهاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به نمایندگی علی تقوی به کد ملی۲۷۰۸۶۶۶۹۱۳۳ وعزیز اله قربانی به کدملی۵۰۸۹۸۴۴۶۸۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۰۶۸۵۷۵۵۶۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950614
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای محمد رضا سرائیان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) بنمایندگی آقای تیمور ادوای بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقایان حمید نوتاش بنمایندگی شرکت پیچک (سهامی عام) و منوچهر گل محمدی و علیرضا تمرتاش بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود وظایف مدیرعامل طبق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383243
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۸۹ که در تاریخ ۲/۶/۸۹ به این اداره واصل شد: با استعفای آقای محسن داودی کیکانی از عضویت در هیئت مدیره شرکت موافقت شد و آقای علیرضا تمرتاش به جای ایشان برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شد. در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضای شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران بشرح زیر تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عیسی احمد پور بیجارگاه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سهامی عام پیچک با نمایندگی آقای محمدرضا سراییان بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان نادر مومنی و منوچهر گل محمدی و علیرضا تمرتاش بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491731
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس حیدری کبریتی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ۴ آقای تیمور ادوای به جای آقای عیسی احمد پور بیجارگاه بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد سهامی عام برای باقیمانده مدت تصدی مدیران بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شد و در سایر سمتها و صاحبان امضای شرکت تغییری ایجاد نشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772144
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱_ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شریفی یزدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708378
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷، شرکت سهامی عام پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵، شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷، شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲، شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش۹۴۱۲۲۲۴۷۰۵۱۵۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708386
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حشمت اله بهرامی به شماره ملی ۴۱۳۰۷۲۳۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، محمد جواد درستکار به شماره ملی ۵۶۴۹۲۴۱۶۱۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن زنوزی به شماره ملی ۱۵۸۱۲۸۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سهامی عام پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ و شهریار یار احمدی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۷۵۷۰۲ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (هامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ و ناصر پاشاپور چلک به شماره ملی ۱۶۱۰۴۵۹۳۵۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره به اتفاق آرا بندهای۲۵و۲۴و۲۳و۲۲و۲۱و۲۰و۱۹و۱۸و۱۷و۱۵و۱۴و۱۳و۱۲و۱۱و۱۰و۸و۷و۶و۵و۴و۳و۲و۱ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در راستای موضوع شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۴۱۲۲۲۶۲۶۱۶۳۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12961960
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات وقراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ومدیرمالی شرکت آقای منوچهرگلمحمدی دستجردی به شماره ملی ۵۴۵۹۷۶۳۲۶۶ با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۵۲۱۲۹۷۷۷۳۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035733
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حشمت اله بهرامی به شماره ملی ۴۱۳۰۷۲۳۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۰۲۶۳۰۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای حسن زنوزی به شماره ملی ۱۵۸۱۲۸۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ وآقای چنگیز قدم پور به شماره ملی ۴۱۸۹۱۳۲۸۳۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴ و آقای ناصر پاشاپور چلک به شماره ملی ۱۶۱۰۴۵۹۳۵۰به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت۹/۱۲/۱۳۹۶انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار ازجمله چک سفته برات قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۵۰۷۰۳۹۵۸۷۳۷۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094710
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۵۶۱۵۸۵۳۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115071
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق و اسنادها از جمله چک، سفته و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت آقای ناصر غفاری به شماره ملی ۰۵۳۳۱۹۵۲۲۵ با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۷۲۴۴۶۷۳۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157136
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حشمت اله بهرامی به شماره ملی ۴۱۳۰۷۲۳۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۰۲۶۳۰۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷به سمت رئیس هیئت مدیره، چنگیز قدم پور به شماره ملی ۴۱۸۹۱۳۲۸۳۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره، ناصر پاشاپور چلک به شماره ملی ۱۶۱۰۴۵۹۳۵۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و رامین طهماسبی نادری به شماره ملی ۴۳۲۳۴۱۳۱۵۷ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۹/۱۲/۹۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت و اوراق و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۰۶۸۷۴۸۹۶۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318415
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۵ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده، افزایش یافته و مبلغ۳۹۹۳۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۵۸۹/۸۸۴۰۱ مورخ ۷/۱۱/۹۵ بانک ملت شعبه امیر کبیر اراک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. / ش۹۵۱۲۰۲۱۳۱۸۱۱۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549168
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - مهرنوش امجدی گلپایگانی به کدملی۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷ به عنوان نماینده جدید شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. در نتیجه: حشمت اله بهرامی به شماره ملی ۴۱۳۰۷۲۳۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۰۲۶۳۰۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷ به سمت عضوهیئت مدیره، چنگیز قدم پور به شماره ملی ۴۱۸۹۱۳۲۸۳۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره، مهرنوش امجدی گلپایگانی به کدملی۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و رامین طهماسبی نادری به شماره ملی ۴۳۲۳۴۱۳۱۵۷ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۹/۱۲/۹۶) انتخاب شدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیر عامل ویا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت و اوراق و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۶۰۵۱۶۷۷۹۳۴۹۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625668
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۶۰۷۰۲۳۳۶۳۷۹۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839769
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهرنوش امجدی گلپایگانی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲ به سمت رئیس هیات مدیره، رامین طهماسبی نادری به شماره ملی ۴۳۲۳۴۱۳۱۵۷ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۰۲۶۳۰۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷ و چنگیز قدم پور به شماره ملی ۴۱۸۹۱۳۲۸۳۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴ و حشمت اله بهرامی به شماره ملی ۴۱۳۰۷۲۳۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۹/۱۲/۹۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیات مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در راستای موضوع شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. / ش۹۶۱۱۰۷۵۲۵۷۸۵۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957672
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷، شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۳۳۶۶، شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴، شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲و شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش۹۶۱۲۲۸۲۶۹۸۵۴۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957691
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مهرنوش امجدی گلپایگانی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲ و شماره ثبت ۱۶۴۴۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره، رامین طهماسبی نادری به شماره ملی ۴۳۲۳۴۱۳۱۵۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۳۳۶۶ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۰۲۶۳۰۱۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴ و چنگیز قدم پور به شماره ملی ۴۱۸۹۱۳۲۸۳۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴ و ناصر غفاری به شماره ملی ۰۵۳۳۱۹۵۲۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ هیات مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در راستای موضوع شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. - ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۸۷۳۰۱۰۲۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985432
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «شیر پاستوریزه پگاه اراک» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش۹۷۰۱۲۹۷۴۷۷۲۱۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212531
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۷۰۶۲۰۳۳۰۹۷۱۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338042
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهدی اله یاری بیک به شماره ملی ۱۲۲۹۴۲۳۷۴۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، حامد امینی مصلح آبادی به نمایندگی از شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۳۳۶۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۰۲۶۳۰۱۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴ و چنگیز قدم پور به شماره ملی ۴۱۸۹۱۳۲۸۳۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴ و ناصر غفاری به شماره ملی ۰۵۳۳۱۹۵۲۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۵/۱۲/۹۸) انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره به اتفاق آراء بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ و ۱ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، بدیل، فسخ و یا اقاله در راستای موضوع شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۷۰۹۱۱۹۰۳۱۳۲۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355447
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ و پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۵۱۶۸۰۰۳۰۱۷ مورخ۱۰/۹/۱۳۹۷ در سطر چهارم آگهی مذکور کد ملی حامد امینی مصلح آبادی به شماره ملی۰۵۳۵۱۲۹۲۰۳ می‌باشد که در آگهی مذکور از قلم افتاده است. / ش۹۷۰۹۲۱۷۰۶۶۶۷۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه